Detaljregulering Kongens dam

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Tre alternativer for detaljregulering av Kongens dam er nå ute på høring. Det avholdes åpent informasjonsmøte 20. juni.

Detaljregulering av Kongens dam - plan for økt tilretteleggelse for bad, utfart og rekreasjon er ute til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 17. august 2022

Det er utarbeidet tre alternativer for detaljregulering. Disse er nøye beskrevet i dette informasjonsheftet

Eventuelle merknader/innspill til planforslaget sendes til:
postmottak@bamble.kommune.no eller
Bamble kommune v/næring og miljø,
postboks 80, 3993 Langesund

Vi inviterer også til åpent informasjonsmøte på Idrettshuset ved idrettsbanen på Herre, mandag 20. juni 2022 kl. 18.00. Vel møtt!

Hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle et regionalt friområde og å sikre allmennhetens bruk. Formålet vil være å tilrettelegge for allmennhetens bruk av området, blant annet ved at vannspeilet i Hellestvedtvann beholdes på et nivå som sikrer områdets vernestatus samt natur- og friluftsformål.

Planen og dens formål vil kunne bidra til at et regionalt viktig friområde med kulturverdier og naturverdier kan få høyere bruksverdi. Området er en viktig innfallsport til marka og denne funksjonen kan bli styrket.