Kommunedirektørens budsjettforslag

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Kommunen har et godt tjenestetilbud og god utvikling på mange områder, men den økonomiske situasjonen krever at kostnadsnivået i kommunens drift reduseres, sier kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang.

I dag la kommunedirektøren frem sitt budsjettforslag for 2023 og økonomiplan for de neste fire årene for formannskapet. Nedenfor kan du lese mer om bakgrunnen for kommunedirektørens budsjettforslag.

Foto: Magdalena Mianowicz

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Kommunens budsjett og økonomiplan behandles i to deler. Første del er kommunedirektørens strategidokument, hvor fokuset rettes mot muligheter og utfordringer og tydeliggjør hvordan vi planlegger å møte utviklingen. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på strategidokumentet, og fremviser økonomiske forutsetninger, prioriteringer og bevilgninger. Disse dokumentene danner grunnlaget for den videre folkevalgte behandlingen. 

Det er urolige tider, og verden ser ganske annerledes ut i dag enn den gjorde for bare ett år siden. Den økonomiske usikkerheten som råder både nasjonalt og globalt påvirker oss gjennom blant annet stigende renter og økt inflasjon, og spesielt gjennom høyere energi- og råvarepriser. Omfanget av denne usikkerheten er vi ikke vant til, og dette stiller høye krav til hvordan budsjettet innrettes og hvordan det følges opp gjennom året.  

Gjennom flere år har befolkningsprognosene vist en nedgang i antall barn og unge, samtidig som antallet innbyggere i de øvre aldersgruppene har økt. Denne forskyvningen i alderssammensetningen innebærer at behovet for tjenester endres. Kommunen må derfor omdisponere ressursene slik at tjenestene vi leverer er tilpasset innbyggernes reelle behov. Hovedutfordringen er å nedjustere tjenester i takt med at behovet reduseres, slik at man kan overføre midler til der behovene øker. Dette vil være avgjørende for å sikre bærekraftig utvikling over tid.  

Kommunens driftsrammer er stramme, og har vært det gjennom flere år. Det pågår et kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling, men det er fortsatt uløste utfordringer i tjenestene. På flere områder øker kostnadene og det er krevende å realisere tilstrekkelige økonomiske gevinster. Fremover settes det derfor store krav til effektivisering, omstilling og prioritering. Det er viktig at dette arbeidet gjøres i et langsiktig og helhetlig perspektiv, hvor alle nye tiltak vurderes opp mot andre kommunale tjenestetilbud. 

Kommunen har et godt tjenestetilbud og god utvikling på mange områder, men den økonomiske situasjonen krever at kostnadsnivået i kommunens drift reduseres. I tråd med at det økonomiske handlingsrommet blir mindre, vil det være nødvendig å justere forventningene til de kommunale tjenestene tilsvarende. Det er ikke rom for å opprettholde dagens tjenestenivå på alle tjenesteområder, og samtidig få fremtidige budsjetter i balanse. 

Kommunedirektøren legger frem et budsjettforslag i balanse. Forslaget bygger på forutsetninger om innsparing og omstilling av kommunens drift i perioden. For å unngå urealistiske innsparingskrav velger kommunedirektøren å legge frem et budsjett med et negativt netto driftsresultat i 2023. Budsjettet legger opp til at resultatene bedres utover i perioden med et positivt resultat sett under ett. Budsjettforslaget forutsetter betydelig fondsbruk i 2023, men med en gradvis tilbakeføring og styrking av fondene ut over i perioden.    

Ved å ta gode valg for kommende års budsjetter, vil vi fortsatt ha god styringsevne til tross for økonomisk usikkerhet. Dette er viktig for å følge opp kommuneplanens samfunnsdel om at Bamble kommune skal være en attraktiv, inkluderende og klima- og miljøvennlig kommune frem mot 2040. 

Kommunedirektøren ønsker å takke kommunalområdene for et godt budsjettarbeid, og håper at budsjettforslaget gir det nødvendige grunnlaget for en god folkevalgt prosess. Informasjonsmengden er omfattende, og administrasjonen vil være behjelpelig med avklaringer og tilleggsinformasjon. Budsjettforslaget er tilgjengelig både i dokumentformat og i en egen webversjon.  

Lykke til med det videre budsjettarbeidet! 

 

Bamble 01.11.2022  

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang 

Kommunedirektør 

 

Se budsjettforslaget i sin helhet her.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (web)

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026