Søkbare koronamidler januar 2022

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune har mottatt 2.037.000 kroner til fordeling fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter desember 2021, søknadsrunde 5 og 6.

Ordningen vil bli rettet mot serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

Søknadsfrist er 21. januar 2022.

Se opplæringsvideo på YouTube

Sammendrag

Regjeringen fordeler nå 708 millioner kroner gjennom den kommunale kompensasjonsordningen for å hjelpe lokalt næringsliv gjennom en ny periode med inngripende koronatiltak. 500 millioner skal benyttes til å kompensere reisearrangører, serverings- og overnattingsvirksomheter, mens 208 millioner kroner rettes utelukkende mot serveringsbransjen.

Bamble kommune har mottatt 2.037.000 kroner til fordeling fra ordningen som vil bli rettet mot serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører.

Tilskudd fra ordningen vil være søknadsbasert, og fordelingen vil bli utført etter kriterier spesifisert nedenfor. Dette vil sikre en rask fordeling av støtten.

Tilskuddene gis som generelle driftstilskudd, ikke lønnstilskudd. Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).

Hvem kan søke:

Prioriterte i denne tildelingen er SMB-virksomheter under næringskode 55, 56 og 79 og som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomiske påvirket av nasjonale smittevernstiltak (skjenkestopp) i desember 2021:

 • Næringskode 55 Overnattingsvirksomhet, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter og campingplasser.
 • Næringskode 56 Serveringsvirksomhet, herunder restaurantvirksomhet inkl. take-away, cateringvirksomhet, kantiner drevne som selvstendige virksomheter samt selvstendig drevet og drift av barer.
 • Næringskode 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter, inkludert turistguidvirksomhet.

Hovedkriterier for tildeling:

 • Serveringsvirksomheter med serveringsbevilling pr. 1 november 2021 i Bamble kommune
 • Søker må kunne vise til skatteattest RF1316 (datert 01.01.2022 eller senere). Dersom den inneholder restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med skatteetaten for hele beløpet uansett beløpets størrelse.
 • Virksomhetene må søke om støtte gjennom regionalforvalting.no  
 • Det er krav om egenerklæring dersom virksomheten er i økonomiske vanskeligheter. Denne egenerklæring er innarbeidet i regionalforvaltning.no og skal fylles ut av søker.
 • Max støttebeløp er kr. 200.000,- pr bedrift.
 • I tildelingsarbeidet kan systemer for kredittvurdering bli benyttet.
 • Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte i 2022 kan normalt ikke søke.
 • Virksomheter må i sin søknad vise til mottak av midler relatert til andre offentlige støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet. 
 • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten skal legges ved søknaden. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
 • Dokumentasjon på kostander og tap skal legges ved søknaden.  
 • En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i Bamble kommune er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.

Søknadsfrist er 21. januar 2022.

Beregning av støtte:

1.     Antall årsverk legges til grunn som fordelingsnøkkel, årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon. Virksomheten skal i vedlegg dokumentere antall årsverk i bedriften

2.     Vurderingsgrunnlaget for støtte vil også være basert på omsetningstap mellom desember 2021 og november 2021. Omsetningstapet utgjør differansen mellom omsetningen i sammenligningsperioden (november 2021) og faktisk omsetning i tilskuddsperioden (desember 2021). 

Viktig informasjon:

 • Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.
 • Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 • Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.
 • Søker må i søknadsskjema fylle ut egenerklæring om offentlig støtte. Oppgi all støtte dere har mottatt også ev. støtte fra Bamble kommune.
 • Søkere må også fylle ut egenerklæringen om foretak i økonomiske vanskeligheter. 

Obligatoriske vedlegg:

 • Skatteattest utstedt 01.01.2022 eller senere.
 • Egenerklæring på om virksomheten er i økonomiske vanskeligheter.
 • Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.
 • Dokumentasjon på kostander og tap for desember 2021. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med:

Teknisk bistand i regionalforvaltning:
Vibeke Abrahamsen
Adm. konsulent
Telefon: 977 41 425
Epost: vha@proventia.no

Generelle spørsmål:
Leidulf Aakre
Kommunalsjef Samfunn
Telefon: 958 12 710
Epost: leidulf.aakre@bamble.kommune.no

Alida Marlen Moe Lie
Økonomirådgiver
Telefon: 479 07 924
Epost: alida.marlen.moe.lie@bamble.kommune.no