Nye koronamidler til næringslivet

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter for januar og februar 2022. Søknadsfrist er 18. april 2022.

Regjeringen har fordelt ut 250 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning for å kompensere tap og ekstrakostnader i lokale virksomheter som har vært rammet av inngripende smitteverntiltak.

Bamble kommune vil motta kr 425 000 til fordeling fra ordningen rettet mot følgende bransjer;

·       servering og overnatting
·       sport og fritid (ekskl. lag og foreninger)
·       reisebyrå og –arrangører
·       kunst og underholdning
·       kongress/messe/utstillingsvirksomhet.

Innenfor overnevnte virksomheter vil følgende prioriteres spesielt:

·       Virksomheter innenfor konserter, festivaler og andre tilsvarende store privat arrangementer, sammen med deres underleverandører av lyd, lys, teknikk og lignende.
·       Nystartede bedrifter
·       Bedrifter som har falt utenfor generelle kompensasjonsordningene  

HVEM kan søke:

Prioriterte i denne tildelingen er private SMB-virksomheter under forannevnte bransjer som kan dokumentere at de har blitt direkte negativt økonomisk påvirket av nasjonale og/eller lokale smittevernstiltak. Virksomheter som tidligere ikke har mottatt støtte vil bli prioritert.

HVORDAN søke:

Søker må via regionalforvaltning.no legge inn søknad. Søker må søke i den kommunen hvor virksomheten har sin hovedaktivitet. Obligatoriske vedlegg som skal lastes opp i regionalforvaltning.no:

·       Dokumentasjon for omsetning januar og februar 2022 samt omsetning for valgt sammenligningsperiode (Bedrifter etablert før 2020, legger ved regnskap for 1. termin 2020. Nyere selskap må legge ved regnskap for to sammenlignbare måneder).
·       Årsregnskap 2021
·       Skatteattest RF-1316 utstedt tidligst i februar 2022. Inneholder denne restanser må man dokumentere utsettelsesavtaler med Skatteetaten.
·       Notat som bekrefter antall ansatte for perioden.

Hovedkriterier for tildeling

* Kvalifisering til støtte baseres på faktisk omsetningstap synliggjort i januar og februar 2022 sammenlignet med omsetning for tilsvarende periode i 2019 eller 2020. Nyere selskap må legge ved sammenligningsgrunnlag for annen periode.

* Forretningsadresse og virksomhet i søkt kommune.

* Omsetningstapet i perioden, samt antall årsverk legges til grunn for fordeling av støtten. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.

* Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte for 2021 kan normalt ikke søke.

* En virksomhet som er en del av et nasjonalt konsern kan normalt ikke søke.

Viktig informasjon

* Vi oppfordrer til å lese godt gjennom utlysningsteksten og tildelingskriteriene.

* Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.

* Dersom det er spørsmål rundt utfylling av søknaden, ta kontakt.

* I tildelingsarbeidet kan systemer for kredittvurdering bli benyttet. 

* Vi gjør oppmerksom på at det kan bli tatt stikkprøver av innsendt dokumentasjon.

* Klager behandles i henhold til forvaltningsloven, og endelig fordeling av tilskuddet vil bli rapportert til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Midlene tildeles under den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68).

Søknadsfrist er 18. april 2022

Kontakt oss

For spørsmål vedrørende skjema, kontakt:

Vibeke Abrahamsen
Proventia
E-post: vha@proventia.no

For generelle spørsmål

Leidulf Aakre
Kommunalsjef Samfunn
Telefon: 958 12 710

Mette Lilleberg
Næringsavdeling
Telefon: 976 97 157

E-post: postmottak@bamble.kommune.no