Bunestoppen – utbygging og fremdrift

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Lurer du på hva som skjer på Bunestoppen? Her vil du få oppdatert informasjon om hva som skal skje, og når.

ILLUSTRASJON: Her er en illustrasjon som viser hvordan Bunestoppen vil se ut. Foto: Rambøll Norge

Bunestoppen - utbygging av infrastruktur

Bamble kommune skal bygge ut infrastruktur for boligfeltet Bunestoppen. Dette gjøres i henhold til vedtatt reguleringsplan, Bunestoppen PlanID 3813_304.

 

Fremdrift

 • Tidspunkt for oppstart
  Når tiltaket har fått innvilget igangsettelse vil arbeidene med utbyggingen av vei, fortau, veilys og VA-anlegg starte opp. Eksakt oppstartdato vil bli varslet når IG foreligger.

 

 • Forventet byggetid.
  Bamble kommune legger opp til ferdigstillelse av all infrastrukturen inne 1. juni 2024. Grunnet rekkefølgekrav for brukstillatelse for brannstasjon vil arbeidene med GS-vei langs Rv 352, parkeringsareal og ny adkomstvei til Stathelle barneskole måtte ferdigstilles høst 2023. 

 

 • I hvilken rekkefølge arbeidene vil foregå
  Utførende entreprenør starter først opp med hogst av arealer som inngår i prosjektet. Det betyr at arealer som er nødvendig for utbygging av vei, GS-vei, stier og VA-anlegg blir avskoget og inngjerdet under utførelsen.  Videre vil arbeider med rensk av løsmasser, masseforflytning og sprenging starte forløpende. Det vil foregå aktivitet i hele anleggsområdet når arbeidene er i gang. Dette for å korte ned anleggstiden mest mulig. Når sprengningsarbeidene er gjennomført vil arbeidene med VA-anlegg, veioppbygning og elektrogrøfter påbegynnes. Når dette er ferdigstilt blir sideareal og grøfter pusset til, master for veilys montert og veiarealene asfaltert

 

Illustrerende skisse over hvor arbeidene vil foregå:

 

Hva arbeidene består av

 • Graving
 • Boring/sprengning
 • Transport osv.
 • VA- grøfter
 • Elektrogrøfter – høyspent og lavspent
 • Etablering av veilys

 

Anleggsområde

 • Anleggsområdet vil bli gjerdet inn med byggegjerder nærmest barneskolen og øvrig arealer vil bli avgrenset med alpingjerde.

 

 • For ivaretagelse av sikkerheten er det viktig at barn blir informert om at man må holde seg unna anleggsområdet og ikke forsere gjerder / sperremateriell i området.

 

 • Det vil bli skiltet og informert om de periodene skiløypen og kyststi må holdes helt stengt grunnet anleggsarbeider.

 

Tilstandsvurdering av eiendommene

 • Hvorfor

Sprengningsarbeider er en vibrasjonsskapende aktivitet som kan gi skader på nærliggende konstruksjoner. Utførende entreprenører jobber for å holde seg innenfor grenseverdier og det er sjelden skader på bygninger oppstår.
Det vil også bli montert rystelsesmålere på utsatte konstruksjoner i anleggsperioden.
En eiendomsbesiktigelse blir gjennomført for å kartlegge om det er spesielle hensyn som må tas i forhold til gitte eiendom eller for å unngå tvister rundt skader som blir forårsaket av sprengningsarbeidene.
Hvilke eiendommer som skal besiktiges er vurdert av  geoteknikker og av det utførende firma for eiendomsbesiktigelsene.

 

 • Hvem

Bamble kommune har avtale med Protech Consult AS om gjennomføring av eiendomsbesiktigelse. Representanter fra firmaet vil kontakte eier av eiendommene og avtale tid for når besiktigelsen kan gjennomføres

 

 • Når
  Protech Consult AS  vil starte arbeidene fra uke 6.
  Kontaktinfo:
  E-post: uh@protechconsult.no
  Tlf: +47 909 41 640

 

Praktisk info:

Bamble kommune vil benytte telefonvarsling i forbindelse med informasjon til berørte naboer. Du bør sjekke om du er registrert med rett telefonnummer; gå til servicevarsling.no.

 

Sprengningsarbeider vil bli varslet til naboer via entreprenørs varslingssystem (sms-varsling). Dato for oppstart og planlagt tidsrom for sprengningsarbeider vil blir nærmere informert til alle interessenter via denne siden.

 

 

Utførende entreprenør:

Hauk Sveinsson AS

Byggherre:

Bamble kommune

35 96 50 00 / postmottak@bamble.kommune.no