Søk tilskudd: Mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00. Lenke til søknadsskjema finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd.

Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:
* Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
* Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
* Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
* Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen og søk her: Lotteri- og stiftelsestilsynet