Statssekretær på befaring

Sist oppdatert: 21. mars 2024

Tirsdag hadde vi et nokså sjeldent besøk. Da var statssekretær Kjersti Bjørnstad på befaring i Bamble sammen med ulike representanter.

SPESIELL BEFARING: Her er statssekretær Kjersti Bjørnstad (nr. 3 fra venstre i fremste rekke) sammen med representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Statsforvalteren, representanter for Frier Vest og Gladhaug, ordfører Hallgeir Kjeldal og flere fra kommunen. (Foto: Magdalena Mianowicz)

Innsigelser i to saker

Bakgrunnen for besøket var to innsigelser fremmet av Statsforvalterens miljøavdeling vedrørende de vedtatte reguleringsplanene for industriområdet Frier Tråk, og boligutbyggingen på Gladhaug på Eik.

Det var i forkant gjort forsøk på å komme frem til løsning i begge sakene via mekling mellom kommunen og Statsforvalteren, uten at man hadde kommet til enighet. Sakene ble derfor oversendt til Kommunal- og distriktsdepartementet for en endelig avgjørelse.

-Jeg har bare lyst til å si innledningsvis at kommuner har og skal ha stor myndighet i arealforvaltning, sa statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Mange til stede

Hun hadde kommet til Bamble med representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet og fra Klima- og miljødepartementet. Til stede var også representanter fra Statsforvalteren, representanter for Frier Tråk og Gladhaug, i tillegg til kommunens representanter.

Alle var samlet på Halen gård for en gjennomgang der begge sider av hver sak fikk komme med sine synspunkter.

-Det er kommunen som er tettest på, og som kjenner de lokale forholdene aller best og fatter juridisk bindende planer. De behandler også søknader om byggetillatelser i de sammenhenger der det er relevant, sa statssekretæren i sin innledning.

-Og så er det også viktig for meg å si at innsigelsesinstituttet er en viktig sikkerhetsventil i dette arbeidet og det sikrer jo at kommuner ikke vedtar planer som går på tvers av viktige nasjonale og regionale interesser. Så her er det en tydelig avveining som jeg tror det er viktig at vi møtes for å kunne se på i fellesskap, sa hun videre.

Få slike saker

At denne type besøk og befaring er ytterst sjelden bekreftet Bjørnstad selv. Av alle saker som blir behandlet i løpet av ett år i hele landet så er det kun ca. 20 innsigelsessaker som havner hos departementet.

-Sakene som vi får oversendt har veldig ofte vært gjennom en omfattende prosess og en mekling, og det er store og viktige prinsipielle saker som dukker opp på vårt bord, forklarte hun.

-I denne sammenhengen er det jo to saker hvor det er redegjort for hensynet mellom naturmangfold og viktige nasjonale interesser knyttet til næring og industri på den ene siden, og utvikling av boligpolitikk på den andre siden, forklarte hun.

Hun var klar på at de ikke kom til å saksbehandle på stedet, men var kun opptatt av å se og høre alt som kunne være av betydning for saken.

Det kan ta mellom fire til seks måneder før Kommunal- og distriktsdepartementet fatter den endelige avgjørelsen i disse sakene.

 

Her er noe av det innsigelsene går ut på:

Frier Tråk

Begrunnelsen for innsigelsen er at planforslaget vil fjerne 11 naturtyper av nasjonal interesse. 

Det foreslås at disse områdene tas ut av byggeområdet og endres til LNF med hensynssone bevaring naturmiljø. 

Planforslaget medfører i tillegg en omdisponering av ni andre naturtypelokaliteter av nasjonalinteresse. Etter en avveining mot samfunnsinteressene knyttet til å legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling i forbindelse med det grønne skiftet, har statsforvalteren ikke innsigelse til disse.

 

Noen av argumentene mot innsigelsen:

Representanter for Frier Vest / Frier Tråk var klare på at en reduksjon i industriareal ville ha stor betydning for etablering og videre drift av området slik det var tenkt.

Frier Vest er ikke bare en kommunal eller regional plan, men en nasjonal plan med internasjonal verdi.

Ordføreren la også vekt på at det er gode argumenter for at det nye industriområdet knyttes til allerede eksisterende industriområdet. Dette er kjempeviktig i europeisk sammenheng, understreket han.

Bilder fra befaringen Frier Tråk

 

Gladhaug

Naturtyper og arter av nasjonal interesse vil bli skadet.

Denne innsigelsen kan løses ved at naturmangfoldet vurderes ut fra gjeldende krav til metode og at planområdet avgrenses til de delene som ikke har naturkvalitet på nasjonalt nivå.

 

Noen av argumentene mot innsigelsen

Ordføreren var klar på at Gladhaug er noe som et tverpolitisk Bamble ønsker seg. De foreslår derfor å flytte plantene.

I kommunens presentasjon ble det foreslått å flytte plantene slik at disse seks boligene kan bygges. Dette er sårbare eller truede arter på nasjonalt nivå, men i våre områder er det vanlige arter, var noe av begrunnelsen.

 

Bilder fra befaringen på Gladhaug