Strømstøtte til små virksomheter i Bamble

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Små virksomheter med strømintensiv drift siste halvår 2022 kan snart søke økonomisk kompensasjon.

Det er bestemt at små bedrifter i Bamble kommune skal kunne søke om strømstøtte for forrige halvår. En digital søknadsportal vil i løpet av kort tid bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside. Aktuelle virksomheter oppfordres til å innhente nødvendig dokumentasjon allerede nå.

Frist for innsendelse er 19.02.2023. Søknader behandles samlet etter søknadsfristens utløp.

Hvem kan søke

Virksomheten må ha hatt aktivitet og omsetning siste halvår 2022 og være i drift på søknadstidspunktet. Bedriften må også:

*  ha registret organisasjonsnummer og registret hovedkontor med ansatte i Bamble kommune
*  ha en omsetning på mer enn kr 500.000 i 2022
*  ha færre enn 20 årsverk i en normalsituasjon
*  drive sin virksomhet innenfor en av følgende bransjer: 

  •  Handel
  • Produksjon
  • Verksted
  • Treningssenter
  • Overnatting
  • Kafé, restaurant og bardrift

*  ha en strømintensitet (strøm og nettleie ekskl. mva) i 2022 som utgjør minimum 3 % av omsetningen. 
* kunne motta støtten innenfor reglene for bagatellmessig støtte

Begrensninger i ordningen

Virksomheten kan ikke:
*  ha mottatt andre typer strømstøtteordninger for samme periode
*  dele ut utbytte for 2022
*  inngå som en del av et konsern
*  ha utestående krav fra det offentlige eller være under konkursbehandling eller under avvikling

Slik beregnes støtten

*  Støttebeløpet beregnes ut ifra virksomhetens gjennomsnittlige kostnad til strøm for siste halvår 2022
*  Ordningen dekker inntil 80% av strømkostnader (eksklusiv nettleie og mva) av gjennomsnittlig strømpris over 70 øre KWT
*  Beregnet strømstøtte må overstige kr 25.000 og maksimalt støttebeløp er kr 200.000
*  Det vil bli gjort en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak og alle sakene opp mot hverandre slik at ordningen treffer best mulig på de som er mest energikrevende og trenger det mest
*  Dersom det totalt sett kommer inn søknader som overstiger rammen på 5 millioner kroner, vil det bli gjort en forholdsmessig redusering av hvert enkelt støttebeløp

Hvordan søke

* Send en kort søknad via søknadsportalen, som beskriver status i virksomheten, samt hvilken bransje virksomheten tilhører og sårbarheten i forhold til strømutgifter
* Bekreft i søknaden at bedriften kan motta støtten iht. reglene om bagatellmessig støtte
* Husk å opplyse om kontonummer for utbetaling av strømstøtten
* Last opp følgende vedlegg:   

  • Kopi av strømregningene som viser totale strømutgifter (eksl. nettleie) og antall KwH for perioden juli til desember 2022
  • Nylig oppdatert skatteattest (maks 1 måned gammel)
  • Bekreftet regnskap som viser at totale strømutgifter for 2022 utgjør minst 3 % av årets omsetning. Det kan bli gjort stikkprøver på etterkontroll

Søknadsfrist er 19.02.2023. Søknader behandles samlet etter fristens utløp.