Tilskudd til nærmiljøtiltak

Sist oppdatert: 30. juni 2023

Bamble kommune inviterer lag og foreninger til å søke tilskudd til utvikling av lokale møteplasser i nærmiljøet.

SØK OM TILSKUDD: Trenger du f.eks et lekestativ i nærmiljøet? Da bør du søke om tilskudd til nærmiljøtiltak. (Foto: CLA)

Bamble skal være et godt og attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg trygge. Et viktig tiltak er å involvere seg i og føle tilhørighet i nærmiljøet der en bor.

For å stimulere til engasjement rundt i hele kommunen har Bamble kommune vedtatt å sette av midler til nærmiljøtiltak. Lag og foreninger inviteres til å legge til rette for lokalt samarbeid for å utvikle lokale møteplasser i nærmiljøet, som skal være samlende for innbyggerne på tvers av interesser og alder. Det kan f.eks. være lekeplass, utplassering av benker, etablering av grill/bålplass.

Tiltak må være i Bamble kommune. Det må være tilgjengelig og til glede for allmennheten.  

Les mer om hvem som kan søke og hvordan du går frem
Last ned søknadsskjema
Last ned rapporteringsskjema

Ved spørsmål, send e-post til postmottak@bamble.kommune.no

 

Kommunestyrets vedtak 15/9 2022

1. Det overføres 5 mill. kroner på eget fond nærmiljøtiltak. Midler fra fondet tildeles av kommunedirektøren til prosjekter etter ekstern kunngjøring. Beløpet stilles til disposisjon for perioden fra nå og frem til utgangen av 2023.

2. Vedlagte Retningslinjer for tilskudd til nærmiljøordningen legges til grunn for tildeling. Tildelte midler fra Nærmiljøordningen skal ikke hensyntas ved utmåling av kommunale driftstilskudd eller investeringstilskudd fra kommunen (til andre prosjekter).

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Dette gjøres bl.a. gjennom et samarbeid med NAV Stat og Kommune om generelle tiltak for kommunens innbyggere, styrking av økonomirådgivningstjenester og direkte målrettede tiltak ovenfor utsatte grupper. Kommunedirektøren skal rapportere til Formannskapet på status for gjennomføring.

4. Resten av overskuddet på 9,3 mill. kroner står på eget fond til saldering av budsjettet for 2022 og 2023