Serviceerklæring

Vår målsetting

 • Alle som henvender seg til helse og omsorg skal få en god og vennlig mottakelse, og skal oppleve at våre ansatte forsøker å finne gode løsninger.
 • Du skal få rett hjelp til rett tid.

Hva kan du få hjelp til

 • Vår hjelp tar utgangspunkt i dine behov og våre muligheter, og du skal få bistand til å klare dagliglivets gjøremål.
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand, hvis du trenger hjelp til rengjøring, klesvask, mat m.m.
 • Hjemmesykepleie, hvis du trenger hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, medisiner m.m.
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Tekniske hjelpemidler
 • Trygghetsalarm
 • Tilpasset bolig
 • Korttids- eller langtidsplass i institusjon
 • Formidling av kontakt med tannhelsetjenesten
 • Hjelp til å kontakte andre instanser, for eksempel lege, trygdekontor m.m.

Våre tjenester må fordeles til de som har størst behov for hjelp. Det er derfor viktig at vi prioriterer oppgaver som er nødvendig for at hver enkelt først og fremst skal få dekket sine primærbehov. Tjenestene vil derfor være avhengig av hva vi til enhver tid har til rådighet av hjemmetjenester og institusjonsplasser.

Hvem kan få hjelp

Ditt behov for hjelp vurderes individuelt ut fra din helsemessige situasjon. Dette gjør vi i samråd med deg og eventuelt dine pårørende. Hvis du er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett på hjelp fra oss.

Hvordan får du hjelp fra oss

Hvis du trenger hjelp fra helse- og omsorgstjenesten kan du ta kontakt med Hjemmetjenesten  eller ringe Servicetorget tlf. 35 96 50 00 for mer informasjon.

Saksbehandling

 • Innen tre virkedager etter din henvendelse til oss vil en ansatt fra hjemmetjenesten komme hjem til deg for å avklare ditt behov.
 • Innen to uker etter hjemmebesøket vil du få skriftlig vedtak på hvilken hjelp du får og hvor mye du må betale for den.

Hva kan du forvente av oss

 • At tjenesten legges opp i samråd med deg
 • At vi kommer til avtalt tid
 • At du får beskjed i god tid hvis vi må gjøre forandringer i de tjenester du får
 • At du og dine pårørende opplever å bli behandlet med respekt
 • At vi har taushetsplikt
 • At eventuelle problemer løses i fellesskap

Hva forventer vi av deg

 • At du er til stede når vi kommer, eller gir beskjed hvis du ikke er hjemme
 • At du har nødvendige hjelpemidler som for eksempel støvsuger og langkost
 • At du tillater tilpasning av hjelpemidler i boligen din
 • At du sørger for at det er lett atkomst til boligen din
 • At du selv utfører funksjoner du selv kan klare
Sist oppdatert: 13. juni 2023