Smittevern

Utbrudd av smittsom sykdom

Ved mistanke eller bekreftet utbrudd av smittsom sykdom der smitteoppsporing og/eller miljøtiltak kan bli aktuelle skal straks smittevernlege i kommunen varsles. Dersom det ikke oppnås kontakt med smittevernlege i egen kommune, er kommuneoverlegene i nabokommune stedfortreder.
Smittsom sykdom er forårsaket av en mikroorganisme eller en del av en slik mikroorganisme eller av en parasitt som kan overføres blant mennesker.

Kontaktinformasjon

Smittevernlege og kommuneoverlege i Bamble kommune er:
Anders Mølmen mobiltelefon 996 36 415

Smittevernveileder (Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet

Utbruddsveileder - (Mattilsynet)

Definisjon av utbrudd av smittsom sykdom

 • Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom
 • To eller flere tilfeller av samme sykdom med antatt felles kilde (hotell/feriested, utstyr, næringsmidler, vann e.a.).

Hvem varsler

Utbrudd av smittsom sykdom kan bli meldt til kommunen fra fastlege, mattilsyn, sykehus, politi, NMT, Telelab, legevakt, toll, annen myndighet etc.

Følgende utbrudd av smittsomme sykdommer skal varsles

 • Utbrudd av de sykdommer som er meldingspliktige i MSIS
 • Utbrudd som mistenkes å ha sammenheng med næringsmidler (inkludert drikkevann)
 • Utbrudd i helseinstitusjoner
 • Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer (andre enn dem som omfattes av MSIS), dvs. sykdommer med høy dødelighet, alvorlig sykdomsbilde eller høy komplikasjonsrate
 • særlig omfattende utbrudd

De fire siste kategoriene gjelder også utbrudd av smittsomme sykdommer som ikke er meldepliktige til MSIS.

Tiltak ved utbrudd

 • Smittevernlege aktiverer den kommunale beredskapsgruppen for smittevern/pandemi (i det omfang som anses som nødvendig). Kriseledelsen orienteres om situasjonen og aktiveres ved behov (må vurderes fortløpende)
 • Hvis ikke smittevernlege eller dens stedfortreder er tilgjengelige, oppnevner rådmann eller kommunalsjef (eller dens stedfortreder) en annen lege til å starte smittevernarbeidet.
 • Smittevernlegen varsler Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet ved bruk av Varslingsskjema. Ved mistanke om næringsbåren smitte skal Mattilsynet varsles. Ved smitte i helseinstitusjoner (sykehjem) skal det sendes kopi av varselet til det regionale helseforetakets kompetansesenter for sykehushygiene.
 • Smittevernlegen utarbeider en aksjonsplan for håndtering av smitteutbruddet med punktene (omfanget av denne aksjonsplanen vil avhenge av smittens alvorlighetsgrad):
  * Kartlegging (omfang, lokalisere smittekilde, etc)
  * Kontakte berørte samarbeidspartnere (internt og eksternt)
  * Kurative tiltak (vaksinering)
  * Avgrensning/forebygging
  * Informasjon til publikum/media
  * Evaluering
Sist oppdatert: 28. oktober 2020