Politivedtekter for Bamble kommune

Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommunestyre 21. september 2017 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14. Stadfestet av Politidirektoratet med noen endringer 25. september 2018, jf. delegeringsvedtak 16. november 2000 nr. 1151.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.Offentlig sted

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelvei, park, torg e.l., plass, bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel.

§ 1-2.Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller bestyrer eiendommen.

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

§ 2-1.Ro og orden på offentlig sted

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.

Enhver som ferdes på eller oppholder seg på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero etter kl. 23.00 og til kl. 06.00.

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, serveringssted, holdeplass e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen.

§ 2-2.Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l.

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk er telting, camping e.l. forbudt, med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet.

§ 2-3.Opptreden og andre publikumsrettede aktiviteter

Den som på eller ut mot offentlig sted vil opptre eller utføre andre publikumsrettede aktiviteter, må på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om aktivitetene skjer ved bruk av høyttaler o.l.

Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame.

§ 2-4.Tigging

Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.

§ 2-5.Farlig eller skremmende virksomhet

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen, herunder paintball, softgun, bue, sprettert o.l.
2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten tillatelse fra politiet.
3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som ferdes der.

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

§ 3-1.Hindringer

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

Markiser eller annet som henger ut over fortau, skal på det laveste være minst 2,50 m over bakken.

§ 3-2.Dyr

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.

§ 3-3.Aktiviteter

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden.

§ 3-4.Ferdsel på islagt vann eller sjø

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt vann eller sjø.

§ 3-5.Avsperring av offentlig sted

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som kan fastsette nærmere vilkår.

§ 3-6.Byggevirksomhet mv.

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum.

§ 3-7.Vedlikehold av bygning mv.

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter ansvarshavende for arbeidet umiddelbart å sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe.

§ 3-8.Fare for takras

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 3-9.Fjerning av sperrer

Avsperringer, avvisere, stiger e.l. fjernes når det arbeid som er nevnt i § 3-6 og § 3-7 er utført eller den fare eller ulempe som er nevnt i § 3-8 ikke lenger er til stede.

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

§ 4-1.Rengjøring av lys- og luftegraver

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted, plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe.

Oppsopet må ikke legges i kjørebane eller avløp.

§ 4-2.Rydding av snø etter takras

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted, plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3.Vannavløp

Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. holdes åpne.

§ 4-4.Eiers plikt i henhold til lokalt etablert sedvane til renhold m.m. av fortau

Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å:

1. sørge for renhold av fortau og rennestein, avgrenset til kun å gjelde innenfor de tidligere kommunene Langesund og Stathelle.
2. rydde fortauet for snø etter snøfall, avgrenset til kun å gjelde innenfor tidligere Langesund kommune.
3. – – –

Bestemmelsene gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising

§ 5-1.Hindre forsøpling og tilgrising

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt:

- å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, fruktskall, tyggegummi og tobakksprodukter,
- å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder på eller ved bygning, gate, vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler,
- å henge opp, kunngjøringer, plakater e.l. uten politiets tillatelse.

Dette gjelder ikke oppslag på tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen.

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp.

Oppslag skal fjernes når de er foreldet.

4. å urinere utendørs i tettbygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre.
§ 5-2.Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet eller arrangerer idrettsstevner, friluftsmøter, markeder eller lignende, på eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.

Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet etter arrangementet.

Kapittel 6. Offentlige anlegg

§ 6-1.Kirkegård og gravplass

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk.

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted

§ 7-1.Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

§ 7-2.Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementet sende melding til politiet når dets art eller størrelse gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. Dette gjelder også når arrangementet ikke skjer på offentlig sted.

Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.

Politilovens § 11 gjelder tilsvarende.

Kapittel 8. Forskjellige bestemmelser

§ 8-1.Pliktforsømmelse

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning.

§ 8-2.Straff

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse.

§ 8-3.Kommunal håndheving

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten:

§ 3-8. Fare for takras

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver

§ 4-2. Rydding av snø etter takras

§ 4-3. Vannavløp

§ 4-4. nr. 1 – Renhold av fortau og rennesten, begrenset til de områdene som tidligere utgjorde kommunene Langesund og Stathelle (jf. krav om lokal sedvane)

§ 4-4. nr. 2 – Rydding av fortau etter snøfall, begrenset til det området som tidligere utgjorde Langesund kommune (jf. krav om lokal sedvane)

§ 5-1. nr. 1 – Forsøpling

§ 5-1. nr. 2 – Tilgrising

§ 5-1. nr. 3 – Oppsetting av plakater

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer o.l.

Overnevnte bestemmelser kan håndheves av Bamble kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. Bamble kommune kan ved overtredelse av disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr.

§ 8-4.Ikrafttreden

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. mai 1998 nr. 450 om politivedtekt, Bamble kommune, Telemark.

Sist oppdatert: 15. mars 2019