Barne- og familievern

Viktige telefonnummer 

Barnevernsvakta i Grenland - tlf: 900 53 304

Krisesenteret i Telemark - tlf: 35 50 38 00 

Senter mot seksuelle overgrep - tlf: 35 58 88 80

Informasjon om barnevernet - tlf: 466 15 000

Alarmtelefonen for barn og unge - tlf: 116111

Grenland familierådgivningskontor - tlf: 35 50 58 70

Lov om barneverntjenester

Meldeskjema til barnevernet

Bekymringsmelding (offentlige ansatte)

Bekymringsmelding (private)

Barne- og familievern

Virksomhet for barne og familievern inneholder: Barneverntjenesten, familieteam og to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere. Virksomheten yter hjelp etter  lov om barnevernstjenester. I tillegg driver vi forebyggende arbeid hvor personer kan ta kontakt selv.

Lov om barneverntjenester 

Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester, som skal sikre at barn som trenger det, får hjelp. Barneverntjenesten skal hjelpe både barn og foreldre/foresatte.

Når det kommer en melding om bekymring for et barn skal barneverntjenesten vurdere om det skal settes i gang undersøkelse. I så fall sendes det et brev til foreldre/foresatte om at barneverntjenesten vil snakke med dem om saken. Samtalen foregår enten på barneverntjenestens kontor eller i hjemmet. Det er viktig at foreldre og barn får si sin mening om saken.

 • Barneverntjenesten vektlegger samarbeid med foreldre/foresatte.
 • Barneverntjenesten skal også hjelpe og støtte familier som ber om det i forbindelse med skilsmisse, sykdom, død, barneoppdragelse, rusproblemer, svangerskap hos ungdom o.a.
Målsettingen for barneverntjenesten er:

Barneverntjenesten skal bidra til at alle barn får den omsorgen, tryggheten og de utviklingsmuligheter de har krav på.

Familieavdelingen er et frivillig lavterskeltilbud og tilbyr hjelp til:

 • Enkeltpersoner
 • Voksne
 • Barn og unge
 • Par
 • Familier i vansker eller kriser

Foreldremekling

Foreldremekling er ikke en kommunal oppgave. Ta kontakt med  Grenland familiekontor

Barnevern

Målsetting

Målsettingen for barneverntjenesten er:

Barneverntjenesten skal bidra til at alle barn får den omsorgen, tryggheten og de utviklingsmuligheter de har krav på.

Når kan/skal barneverntjenesten yte hjelp?
 • Når barn ikke får den omsorgen de trenger.
 • Når barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep.
 • Når barn har særlig behov for hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, besøkshjem, fosterhjem, hjelp i skolesituasjon eller i hjemmet, barnehagetilbud og fritidstilbud.
 • Barneverntjenesten kan kreve å få overta omsorgen for barn dersom de er utsatt for grov omsorgssvikt. Først skal andre former for hjelp være prøv. En egen fylkesnemnd avgjør en slik sak.
Når kontakter man barneverntjenesten?
 • Når man tror eller vet at  barn har det vondt - og når barn ikke har det slik barn skal ha det.
 • Når man trenger råd og veiledning i forhold til barn.
 • Hvem henvender seg til barneverntjenesten? Barn, foreldre/foresatte, familie, naboer,      sosialtjenesten, skole, barnehage, helsestasjon/lege, sykehus, skoletannlege, rusmiddelpoliklinikk, PPT, politi + andre.
Hvordan arbeider barneverntjenesten?
 • Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester, som skal sikre at barn som trenger det, får hjelp.
 • Barneverntjenesten skal hjelpe både barn og foreldre/foresatte.
 • Når det kommer en melding om bekymring for et barn skal barneverntjenesten vurdere om det skal settes i gang undersøkelse. I så fall sendes det et brev til foreldre/foresatte om at barneverntjenesten vil snakke med dem om saken.      Samtalen foregår enten på barneverntjenestens kontor eller i hjemmet. Det er viktig at foreldre og barn får si sin mening om saken.
 • Barneverntjenesten vektlegger samarbeid med foreldre/foresatte.
 • Barneverntjenesten skal også hjelpe og støtte familier som ber om det i forbindelse med skilsmisse, sykdom, død, barneoppdragelse, rusproblemer, svangerskap hos ungdom o.a.
Hvem arbeider i barneverntjenesten ?

Tove Lene Lekman er leder for barneverntjenesten, det er i tillegg 9 saksbehandlere og to kontoransatte. Alle saksbehandlerne og avd.leder har 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning. Alle ansatte har taushetsplikt.

Hvordan ta kontakt med barnevernet?
 • Det kan tas kontakt for å få råd og veiledning.
 • Dersom man er bekymret for at et barns utvikling eller omsorg kan du sende en bekymringsmelding til barnevernet. En bekymringsmelding kan være skriftlig eller muntlig, men vi ønsker at du bruker følgende meldeskjema..Link
 • Dersom du er offentlig ansatt plikter du å meld fra til barnevernet dersom du er bekymret for et barns utvikling eller omsorg. Vi ønsker da at du bruker følgende meldeskjema

Barnevernets tjenester

Hjelpetiltak tilrettelagt den enkelte: Barnevernet arbeider utfra prinsippet om å gi den enkelte rett hjelp til rett tid.

Dette innebærer at barnevernet skal prøve å finne best mulig hjelpetiltak til den enkelte. Dette kan dreie seg om alt fra økonomisk hjelp til enkelt formål, hjemmekonsulent som veileder foreldre i det å være foreldre, fritidsaktiviteter osv.

Familieteamet

Forebyggende Barne- og familievern

Hovedmål

 • Familieteamet i Bamble Kommune skal bidra til å hjelpe familier i vanskelige livssituasjoner.
 • Teamet arbeider forebyggende på tre ulike nivåer.
 • Primært skal teamet arbeide med saker henvist fra kommunens barneverntjeneste. I disse sakene er vårt mandat å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien.
 • Sekundært skal teamet være et lavterskeltilbud til familier/foreldre i Bamble kommune. Uten henvisning fra andre kan enkeltpersoner ta kontakt for hjelp til å håndtere konflikter, parforhold, foreldrerolle eller liknende.
 • Teamet skal også tilby råd og veiledning med sikte på å forhindre at familierelaterte problemer utvikler seg. Ved ledig kapasitet kan vi også tilby kurs for foreldre grupper.

Forebygging - lavterskel

Familieteamet er et tilbud for foreldre som ønsker veiledning knyttet til familieliv, samliv eller foreldrerollen. Vi bestreber oss på å møte våre medmennesker der hvor de er og igangsette prosesser der veisøker selv blir i stand til å bedre å forstå sine utfordringer og sine mulige handlingsvalg og løsninger.

I samråd med den som søker hjelp benytter vi de virkemidler som best kan hjelpe til å løse veisøkers problemer.

Vi har gode erfaringer med metoder som:
 • Systemisk familieterapi
 • Kognitiv endringsterapi
 • Løsningsfokusert terapi
 • Affektpsykologi
 • Coaching
 • Klassisk veiledning

Varigheten på våre tiltak varierer fra noen få samtaler i en akutt fase i livet, til et målrettet og systematisk endringsarbeid med normal varighet i tre til seks måneder. Veisøker kan etter eget ønske avslutte tiltaket tidligere.

Hjelpetiltak - barnevern

I saker henvist av kommunens barneverntjeneste hvor vi jobber etter Lov om barneverntjeneste § 4-4, første og andre ledd, vil hovedmålet for tiltaket være definert av barneverntjenesten.

Vår oppdrag skal være frivillig og ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Etter henvisning fra barneverntjenesten og i samråd med familien og saksbehandler velges de virkemiddel som antas å ha størst kurativ (endringsorientert) effekt.

Hjelpetiltak på oppdrag av barneverntjenesten vil kunne ha et helt annet omfang og varighet enn lavterskeltilbud.

Når oppdraget er utført leverer familieteamet en sluttrapport tilbake til barneverntjenesten.

Når bør du ta kontakt med oss?

Vi ønsker å bli kontaktet når problemer knyttet til familieliv, samliv eller foreldrerollen oppleves som større enn det du i dag opplever at du makter å håndtere på egenhånd.

Vi er gode på:

 • Oppdragelse
 • Grensesetting
 • Atferdsvansker
 • Foreldrerollen
 • Samliv
 • Samlivsbrudd
 • Sortere følelser
 • Sorg og krise
 • Vold
 • Rus
 • Psykisk sykdom
 • Finne muligheter
 • Se fremover

Vi er pålagt en streng taushetsplikt, og tilbudet er gratis.

Om oss

Familieteamet er en uavhengig avdeling under Barne- og familievern, med formål om å forhindre at familierelaterte problemer utvikler seg. Teamet består av 2 familieterapeuter.

For å få kontakt med oss kan dere ringe : 35 96 50 00

Sist oppdatert: 04. juni 2024