Tilskuddsordning

Tilskuddsordninger

 • Driftstilskudd
 • Utstyrs- og aktivitetstilskudd
 • Arrangements- og prosjekttilskudd
 • "Bli Med"-midler
 • Etableringstilskudd
 • 17. mai-tilskudd
 • Tilskudd til bygging/rehabilitering av private idrettsanlegg

Hvert år gis det ut en oversiktsrapport over forrige års tildeling av tilskudd. Siste utgave finner du her. (Lenke til årlig oversikt som skrives på Kultur). Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å oppdatere sin kontaktinformasjon i kommunens foreningsregister.

For alle tilskudd, se søknadsskjema under.

Søknadsskjema

Ved spørsmål om ordningene, kontakt Bamble kommune på telefon 35 96 50 00.

Alle søknader på papir sendes:
Bamble kommune
Postboks 80, 3993 Langesund.

E-post til kommunen

Driftstilskudd

Driftstilskudd gis til drift av frivillige, kulturelle lag og foreninger som kan dokumentere medlemmer under 20 år. Driftstilskudd skal dekke kostnader knyttet til foreningsdrift, herunder forbruksmateriell, undervisning og deltakelse i mesterskap eller andre reiser. Foreningen må være hjemmehørende i Bamble kommune. Medlemskap må dokumenteres med kontingent. Antallet innbetalte medlemskontingenter fra året før tildelingsåret skal legges til grunn for tildelingen.

Søknadsskjema

Les mer om tilskuddet her

Driftsstilskudd til kultur - søkes på eget skjema. Støtteordningen utlyses 15. februar, med søknadsfrist 1. april.

Driftstilskudd til idrett - fra 2018 skjer tildelinger automatisk via Bamble Idrettsråd.

Utstyrs- og aktivitetstilskudd

Gis til frivillige lag og foreninger og grupper hjemmehørende i Bamble kommune. Tilskuddene skal gå til investeringer i utstyr til frivillig virksomhet, eller til dugnadsbaserte aktiviteter i nærmiljøet. I alle søknader må dugnadsinnsats/egenandel dokumenteres. Prosjekter som får støtte kan f.eks være utbedringer av grendehus/ klubbhus, istandsetting av lekeplasser og lignende, investeringer i utstyr til bruk i lag og foreninger og ulike nærmiljøaktiviteter. Midlene kan inngå som egenandel til søknad om statlige spillemidler til nærmiljøanlegg. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Utstyr som er finansiert gjennom ordningen skal ikke videreselges uten i samtykke med Bamble kommune. Dersom en mottakerforening eller gruppe blir oppløst eller nedlagt skal Bamble Kommune kontaktes. I slike tilfeller kan Bamble kommune gjøre krav på overtakelse av utstyr som er finansiert av ordningen.

Søknadsskjema

Søknaden må være sendt inn i forkant av innkjøp/aktivitet, og utbetaling skjer etter at innkjøp/aktivitet er fullført og rapportskjema med dokumenter på utgifter er levert.

Rapportskjema

Les mer om tilskuddet her

Søknader som dekkes av forenklet spillemiddelordning kanaliseres videre til denne.

Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Arrangements- og prosjekttilskudd 

Ordningen støtter kulturarrangementer og -prosjekter som bidrar til kommunens kulturliv. Arrangementstilskudd gis til kulturelle arrangementer i Bamble kommune. Eksempler på arrangementer som støttes av ordningen er konserter, utstillinger, messer, aktivitetsdager, cuper og stevner. Tilskudd til 1. mai arrangementer dekkes også av ordningen.

Arrangementene skal være åpne og kunngjorte, og avholdes på arenaer i Bamble kommune. Kulturelle arrangementer for spesielle grupper som f.eks psykisk utviklingshemmede kan søke. Arrangører kan være frivillige lag og foreninger, eller samarbeidsprosjekter mellom frivillige og andre. Det kan unntaksvis åpnes for tilskudd til arrangementer der enkeltpersoner eller grupper er arrangør. Ved søknadsbehandling vil arrangementer der frivillige lag og foreninger er arrangør bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvilken betydning arrangementet vil ha for det samlede kulturtilbudet i kommunen.

Prosjekttilskudd gis til kulturprosjekter som bidrar til kommunens kulturliv. Eksempler på prosjekter kan være litterære prosjekter, musikkproduksjoner, lokalhistoriske tiltak eller lignende.

Arrangement-og prosjekttilskudd gis primært som faste tilskudd. Søkere som mottar tilskudd skal synliggjøre at arrangementet/prosjektet er støttet av Bamble kommune i program eller lignende. Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

Søknaden må være sendt inn i forkant av arrangementet/prosjektet, og utbetaling skjer etter at arrangementet/prosjektet er fullført og rapportskjema med dokumenter på utgifter er levert.

Rapportskjema

Les mer om tilskuddet her

Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

"Bli med"-midler

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. I tillegg til kommunen bidrar Telemark Idrettskrets med tildelte midler fra Gjensidigstiftelsen.

For hvem: Barn og unge i alderen 0 til og med 26 år, som er berørt av lavinntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr (til enkeltpersoner) som bidrar til at barn og unge, berørt av lavinntekt, kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Hvor mye: Ikke en øvre grense, men søknader vil bli vurdert i henhold til søknad. I ordningen kan det gis støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper, leirer og evt lommepenger ved deltakelse.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen):

 • I utgangspunktet ønsker vi at laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) står som søker etter vurdering av behov for søknad
 • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter eller barnevernstjenesten
 • Familier eller unge voksne

Krav til søknaden: Kommunens søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.

Krav til rapportskjemaet: Midlene betales ut etterskuddsvis, etter at rapportskjema er levert. Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. I utgangspunktet forskutterer vi ikke midler, men søker man om dette, må eventuell dokumentasjon på utgifter ettersendes.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil de er brukt opp.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med bli med-midlenes kontaktperson:

Karl-Fredrik Velle tlf:414 25 526

E-post

Søknadsskjema

Rapportskjema

 
 

Etableringstilskudd

Det kan søkes om engangstilskudd på kr. 3000,- til nyetablerte frivillige foreninger. Det søkes skriftlig, men det er ikke egne skjema til ordningen. Kopi av stiftelsesprotokoll legges ved søknaden.

17. mai-tilskudd

Bamble kommune har tilskudd til 17.mai-arrangementer i alle skolekretsene.

Hver skoles 17.maikomité mottar etter søknad kr. 6000,- i fast tilskudd + kr.10,- pr. barn i skolepliktig alder, samt en skjønnsdel. 17.maikomiteen i Langesund bevilges 2 x fast tilskudd med forbehold om at borgertogarrangementet avholdes, og at lag og foreninger inviteres til å delta i toget. Eventuelle restbeløp fordeles administrativt etter skjønn til 17.mai-komiteene. Det søkes og rapporteres på egne skjema.

Delfinansiering av spillemiddelprosjekter

Tilskuddsordning beregnet på frivillige foreninger i Bamble som søker statlige spillemidler til sine anlegg. Type anlegg kan være ordinære idrettsanlegg (konkurranseanlegg), nærmiljøanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. Prosjektene skal prioriteres i samsvar med den kommunale Idrettsplanens anleggsdel.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen, men søkerne bes om å gi en kort beskrivelse av prosjektet, en kort begrunnelse for hvorfor prosjektet bør støttes med kommunale midler samt legge ved budsjett basert på «Skjema for kostnadsoverslag».

Ordningen annonseres i januar. Søknadsfrist: 1. mai

Fond og stiftelser

Trenger du finansiering til prosjekter og tiltak innen kultur, kulturarv, idrett, folkehelse eller frivillighet? Telemark Fylkeskommune har samlet informasjon om aktuelle fond og stiftelser.

Her er det mulig for ikke offentlige prosjekter og tiltak å søke om støtte. Offentlige prosjekter er også aktuelle, men da må det skje i samarbeid med frivillig sektor.

 

Dette er de 18 aktuelle fondene og stiftelsene:

 1. Fritt ord
 2. Gjensidigestiftelsen
 3. Sparebankstiftelsen DNB
 4. Sparebankstiftelsene Telemark
 5. Sparebankstiftinga Bø og Sparebankstiftinga Seljord
 6. Sparebakstiftelsen Sparebanken SØR
 7. Telemark Utviklingsfond
 8. Det norske skogfondet
 9. Norsk kulturråd/Norsk kulturfond
 10. Regionale utviklingsmidler
 11. Riksantikvarens tilskuddsmidler
 12. Norsk Kulturminnefond
 13. Riksantikvarens bevaringsprogrammer
 14. Nasjonalbiblioteket
 15. Sørnorsk filmsenter
 16. Ecbos legat
 17. Extrastiftelsen
 18. Gaveforsterkningsordningen til Kulturdepartementet

Last ned hele oversikten her 

Sist oppdatert: 23. mai 2022