Tilskuddsordning

Tilskuddsordninger kultur og idrett

 • Driftstilskudd
 • Utstyrs- og aktivitetstilskudd
 • Tilskudd til nærmiljøtiltak
 • Arrangements- og prosjekttilskudd
 • "Bli Med"-midler
 • Tilskudd til frivillig sosialt arbeid
 • Etableringstilskudd
 • 17. mai-tilskudd
 • Tilskudd til bygging/rehabilitering av private idrettsanlegg

Hvert år gis det ut en oversiktsrapport over forrige års tildeling av tilskudd. Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å oppdatere sin kontaktinformasjon i kommunens foreningsregister.

For alle tilskudd, se søknadsskjema under.

Søknadsskjema

Ved spørsmål om ordningene, kontakt Bamble kommune på telefon 35 96 50 00.

Alle søknader på papir sendes:
Bamble kommune
Postboks 80, 3993 Langesund

E-post til kommunen

Driftstilskudd

Driftstilskudd gis til drift av frivillige, kulturelle lag og foreninger som kan dokumentere medlemmer under 20 år. Driftstilskudd skal dekke kostnader knyttet til foreningsdrift, herunder forbruksmateriell, undervisning og deltakelse i mesterskap eller andre reiser. Foreningen må være hjemmehørende i Bamble kommune. Medlemskap må dokumenteres med kontingent. Antallet innbetalte medlemskontingenter fra året før tildelingsåret skal legges til grunn for tildelingen. 

Søknadsskjema

Les mer om tilskuddet her

Driftsstilskudd til kultur - søkes på eget skjema. Støtteordningen utlyses 15. februar, med søknadsfrist 1. april.

Driftstilskudd til idrett - fra 2018 skjer tildelinger automatisk via Bamble Idrettsråd.

Utstyrs- og aktivitetstilskudd

Gis til frivillige lag og foreninger og grupper hjemmehørende i Bamble kommune. Tilskuddene skal gå til investeringer i utstyr til frivillig virksomhet, eller til dugnadsbaserte aktiviteter i nærmiljøet. I alle søknader må dugnadsinnsats/egenandel dokumenteres. Prosjekter som får støtte kan f.eks være mindre utbedringer av grendehus/klubbhus, utstyr til lekeplasser og lignende, investeringer i utstyr til bruk i lag og foreninger og ulike nærmiljøaktiviteter. Midlene kan inngå som egenandel til søknad om statlige spillemidler til nærmiljøanlegg. Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. Utstyr som er finansiert gjennom ordningen skal ikke videreselges uten i samtykke med Bamble kommune. Dersom en mottakerforening eller gruppe blir oppløst eller nedlagt skal Bamble Kommune kontaktes. I slike tilfeller kan Bamble kommune gjøre krav på overtakelse av utstyr som er finansiert av ordningen.

Søknadsskjema

Søknaden må være sendt inn i forkant av innkjøp/aktivitet, og utbetaling skjer etter at innkjøp/aktivitet er fullført og rapportskjema med dokumenter på utgifter er levert.

Rapportskjema

Les mer om tilskuddet her

Søknader behandles fortløpende gjennom hele året.

Tilskudd til større nærmiljøtiltak

Politikerne har bevilget et engangsbeløp på 5 millioen kroner og Bamble kommune inviterer lag og foreninger til å søke tilskudd til utvikling av lokale møteplasser i nærmiljøet.
 
Bamble skal være et godt og attraktivt bosted for unge og barnefamilier, og et sted der eldre føler seg trygge. Et viktig tiltak er å involvere seg i og føle tilhørighet i nærmiljøet der en bor.

For å stimulere til engasjement rundt i hele kommunen har Bamble kommune vedtatt å sette av midler til nærmiljøtiltak. Lag og foreninger inviteres til å legge til rette for lokalt samarbeid for å utvikle lokale møteplasser i nærmiljøet, som skal være samlende for innbyggerne på tvers av interesser og alder. Det kan f.eks. være etablering eller supplerende oppgradering av en lekeplass eller et aktivitetsområde, skilting og møblering i rekreasjonsområder eller innkjøp av løypekjøringsmaskin.

Tiltak må være i Bamble kommune. Det må være tilgjengelig og til glede for allmennheten.  

Ved spørsmål, send e-post til postmottak@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Rapportsskjema

Les mer om tilskuddet her

Les mer om hvem som kan søke og hvordan du går frem

Kommunestyrets vedtak 15/9 - 22

1. Det overføres 5 mill. kroner på eget fond nærmiljøtiltak. Midler fra fondet tildeles av kommunedirektøren til prosjekter etter ekstern kunngjøring. Beløpet stilles til disposisjon for perioden fra nå og frem til utgangen av 2023.

2. Vedlagte Retningslinjer for tilskudd til nærmiljøordningen legges til grunn for tildeling. Tildelte midler fra Nærmiljøordningen skal ikke hensyntas ved utmåling av kommunale driftstilskudd eller investeringstilskudd fra kommunen (til andre prosjekter).

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 5 millioner kroner til å prioritere og iverksette midlertidige tiltak for å bistå innbyggere som opplever økonomiske problemer. Dette gjøres bl.a. gjennom et samarbeid med NAV Stat og Kommune om generelle tiltak for kommunens innbyggere, styrking av økonomirådgivningstjenester og direkte målrettede tiltak ovenfor utsatte grupper. Kommunedirektøren skal rapportere til Formannskapet på status for gjennomføring.

4. Resten av overskuddet på 9,3 mill. kroner står på eget fond til saldering av budsjettet for 2022 og 2023

Arrangements- og prosjekttilskudd 

Ordningen støtter kulturarrangementer og -prosjekter som bidrar til kommunens kulturliv. Arrangementstilskudd gis til kulturelle arrangementer i Bamble kommune. Eksempler på arrangementer som støttes av ordningen er konserter, utstillinger, messer, aktivitetsdager, cuper og stevner. Tilskudd til 1. maiarrangementer dekkes også av ordningen.

Arrangementene skal være åpne for alle og kunngjorte, og avholdes på arenaer i Bamble kommune. Kulturelle arrangementer for spesielle grupper som f.eks psykisk utviklingshemmede kan søke. Arrangører kan være frivillige lag og foreninger, eller samarbeidsprosjekter mellom frivillige og andre. Det kan unntaksvis åpnes for tilskudd til arrangementer der enkeltpersoner eller grupper er arrangør. Ved søknadsbehandling vil arrangementer der frivillige lag og foreninger er arrangør bli prioritert. Det vil bli lagt vekt på hvilken betydning arrangementet vil ha for det samlede kulturtilbudet i kommunen.

Prosjekttilskudd gis til kulturprosjekter som bidrar til kommunens kulturliv. Eksempler på prosjekter kan være litterære prosjekter, musikkproduksjoner, lokalhistoriske tiltak eller lignende.

Arrangement-og prosjekttilskudd gis primært som faste tilskudd. Søkere som mottar tilskudd skal synliggjøre at arrangementet/prosjektet er støttet av Bamble kommune i program eller lignende. Søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

Søknaden må være sendt inn i forkant av arrangementet/prosjektet, og utbetaling skjer etter at arrangementet/prosjektet er fullført og rapportskjema med dokumenter på utgifter er levert.

Rapportskjema

 

"Bli med"-midler

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. 

For hvem: Barn og unge i alderen 0 til og med 26 år, som er berørt av lavinntekt.

Hva gis det støtte til: kontingenter, aktiviteter og utstyr (til enkeltpersoner) som bidrar til at barn og unge, berørt av lavinntekt, kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Hvor mye: Ikke en øvre grense, men søknader vil bli vurdert i henhold til søknad. I ordningen kan det gis støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper, leirer og evt lommepenger ved deltakelse.

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen):

 • I utgangspunktet ønsker vi at laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) står som søker etter vurdering av behov for søknad
 • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter eller barnevernstjenesten
 • Familier eller unge voksne

Krav til søknaden: Kommunens søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.

Krav til rapportskjemaet: Midlene betales ut etterskuddsvis, etter at rapportskjema er levert. Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. I utgangspunktet forskutterer vi ikke midler, men søker man om dette, må eventuell dokumentasjon på utgifter ettersendes.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil de er brukt opp.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Bli Med-midlenes kontaktperson:

Vegar Weholt tlf: 472 56 088, vegar.weholt@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Rapportskjema

Tilskudd til frivillig sosialt arbeid

I Bamble er det flere organisasjoner som tar et prisverdig samfunnsansvar og driver ulike former for sosialt arbeid. Dette er viktige supplementer til de offentlige velferdstjenestene.

Dette tilskuddet skal stimulere til sosialt arbeid i Bamble kommune og være i regi av frivillige og veldedige organisasjoner, gjerne i samarbeid med kommunale eller andre offentlige tjenester.

Hva det kan gis støtte til: 

 • Tiltak og aktiviteter som har et veldedig/sosialt formål
 • Prosjekter og tiltak som er tidsavgrenset. Det vil være mulig å søke tilskudd på nytt dersom prosjektet/tiltaket går over flere år og er inndelt i flere faser
 • Tiltak knyttet til faste tilbud, men tilskuddet kan ikke gis som et generelt driftstilskudd
 • Tiltakene skal være rettet mot grupper som har behov for bistand. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er rettet mot en eller flere bestemte personer

Størrelsen på tilskudd vurderes i forhold til tiltakets omfang og formål. For å kunne innvilge flere søknader i løpet av et år, kan hver søknad maksimalt få en tilskuddssum på 10% av den årlige bevilgningen til tilskuddsordningen på 100.000.

Hvem kan søke:

 • Frivillige lag/foreninger og veldedige organisasjoner i Bamble kommune
 • Regionale organisasjoner hvis aktivitetene/tilbudene skjer i Bamble
 • Veldedige organisasjoner med betalte ansatte, men som i tillegg har frivillige involverte i aktivitetene/tilbudene det søkes midler til

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadssum
 • Formål med tiltaket
 • Målgruppe for tiltaket
 • Hva det søkes midler til - beskrivelse av tilbudet/aktiviteten
 • Eventuelle samarbeidspartnere (f.eks. kommunale eller andre offentlige tjenester)
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Enkelt budsjett med anslag på kostnader og planlagt finansiering
 • Eventuell annen relevant informasjon

Rapportering:

Det skal gis tilbakemelding på at tiltak er gjennomført og om det er gjennomført som planlagt, eventuelt hvorfor det er gjort endringer i forhold til opprinnelige planer. Det kan stilles krav om regnskap og dokumentasjon av utgifter.

Kommunen kan be om tilbakemelding på erfaringer og annen interessant informasjon om et tiltak, bl.a. om eventuelt samarbeid med kommunale/offentlige tjenester. Tilbakemeldingen vil gi oss kunnskap som kan bidra til videre utvikling av gode tiltak.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og årlige midler fordeles inntil de er brukt opp.

Spørsmål om ordningen rettes til:

Gitte Tokheim tlf: 909 77 703, gitte.tokheim@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Etableringstilskudd

Det kan søkes om engangstilskudd på kr. 3000,- til nyetablerte frivillige foreninger. Det søkes skriftlig, men det er ikke egne skjema til ordningen. Kopi av stiftelsesprotokoll legges ved søknaden.

17. mai-tilskudd

Bamble kommune har tilskudd til 17.mai-arrangementer i alle skolekretsene.

Hver skoles 17.maikomité mottar etter søknad et fast tilskudd + tilskudd pr. barn i skolepliktig alder, samt en skjønnsdel. 17.maikomiteen i Langesund bevilges 2 x fast tilskudd med forbehold om at borgertogarrangementet avholdes, og at lag og foreninger inviteres til å delta i toget. Eventuelle restbeløp fordeles administrativt etter skjønn til 17.mai-komiteene. 

Statlige spillemidler

Frivillige lag og foreninger kan søkes tilskudd fra spillemidlenes overskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være kommuner, idrettslag, velforeninger eller sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. 

Anlegg det skal søkes til, må være med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

For mer informasjon kontakt Vegar Weholt ved kulturkontoret på 47256088.

Søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på

 anleggsregisteret

Søknaden skal sendes inn elektronisk via søknadsskjema på nevnte internettside. Søknadsfrist for spillemiddelsøknader er 15 oktober.

 

Delfinansiering av spillemiddelprosjekter

Tilskuddsordning beregnet på frivillige foreninger i Bamble som søker statlige spillemidler til sine anlegg. Type anlegg kan være ordinære idrettsanlegg (konkurranseanlegg), nærmiljøanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. Prosjektene skal prioriteres i samsvar med den kommunale Idrettsplanens anleggsdel.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen, men søkerne bes om å gi en kopi av spillemiddelsøknaden.

Søknadsfrist: 15. oktober. 

Legater, stipender, tilskudd, fond og støtteordninger i Vestfold- og Telemark fylkeskommune

Her kan du søke om finansiering til prosjekter og tiltak innen kultur, kulturarv, idrett, folkehelse eller frivillighet? Telemark Fylkeskommune har samlet informasjon om aktuelle fond og stiftelser.

Her er det mulig for ikke offentlige prosjekter og tiltak å søke om støtte. Offentlige prosjekter er også aktuelle, men da må det skje i samarbeid med frivillig sektor.

Stipendportalen

Sist oppdatert: 10. oktober 2023