Tilskuddsordning

Tilskuddsordninger kultur og idrett

 • Driftstilskudd
 • "Bli Med"-midler
 • Tilskudd til frivillig sosialt arbeid
 • Etableringstilskudd
 • 17. mai-tilskudd
 • Tilskudd til bygging/rehabilitering av private idrettsanlegg

Hvert år gis det ut en oversiktsrapport over forrige års tildeling av tilskudd. Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å oppdatere sin kontaktinformasjon i kommunens foreningsregister.

For alle tilskudd, se søknadsskjema under.

Søknadsskjema

Ved spørsmål om ordningene, kontakt Bamble kommune på telefon 35 96 50 00.

Alle søknader på papir sendes:
Bamble kommune
Postboks 80, 3993 Langesund

E-post til kommunen

Driftstilskudd

Driftstilskudd gis til drift av frivillige, kulturelle lag og foreninger som kan dokumentere medlemmer under 20 år. Driftstilskudd skal dekke kostnader knyttet til foreningsdrift, herunder forbruksmateriell, undervisning og deltakelse i mesterskap eller andre reiser. Foreningen må være hjemmehørende i Bamble kommune. Medlemskap må dokumenteres med kontingent. Antallet innbetalte medlemskontingenter fra året før tildelingsåret skal legges til grunn for tildelingen. 

Søknadsskjema

Driftsstilskudd til kultur - søkes på eget skjema. Støtteordningen utlyses 15. februar, med søknadsfrist 1. april.

Driftstilskudd til idrett - fra 2018 skjer tildelinger automatisk via Bamble Idrettsråd.

"Bli med"-midler

Bamble kommune ønsker at alle barn, ungdommer og unge voksne skal ha mulighet til å delta på kultur-, idretts- og fritidstilbudene som tilbys i kommunen. Kommunen har i den anledning opprettet bli med-midlene. 

For hvem: Barn og unge i alderen 0 til og med 26 år, som er berørt av lavinntekt.

Hva gis det støtte til: Kontingenter, aktiviteter og utstyr (til enkeltpersoner) som bidrar til at barn og unge, berørt av lavinntekt, kan delta på organiserte fritidsaktiviteter. I ordningen kan det også gis støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper, leirer ol.

Hvor mye: Ikke en øvre grense, men søknader vil bli vurdert i henhold til søknad. 

Hvem kan søke (på vegne av barnet/ungdommen):

 • I utgangspunktet ønsker vi at laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, lokallaget etc) søker
 • Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter eller barnevernstjenesten
 • Familier eller unge voksne

Krav til søknaden: Kommunens søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet.

Krav til dokumentasjon: Midlene betales ut etterskuddsvis, etter at rapportskjema er levert. Husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. I utgangspunktet forskutterer vi ikke midler, men søker man om dette, må eventuell dokumentasjon på utgifter ettersendes.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil de er brukt opp.

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Bli Med-midlenes kontaktperson:

Vegar Weholt tlf: 472 56 088, vegar.weholt@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Rapportskjema

Tilskudd til frivillig sosialt arbeid

I Bamble er det flere organisasjoner som tar et prisverdig samfunnsansvar og driver ulike former for sosialt arbeid. Dette er viktige supplementer til de offentlige velferdstjenestene.

Dette tilskuddet skal stimulere til sosialt arbeid i Bamble kommune og være i regi av frivillige og veldedige organisasjoner, gjerne i samarbeid med kommunale eller andre offentlige tjenester.

Hva det kan gis støtte til: 

 • Tiltak og aktiviteter som har et veldedig/sosialt formål
 • Prosjekter og tiltak som er tidsavgrenset. Det vil være mulig å søke tilskudd på nytt dersom prosjektet/tiltaket går over flere år og er inndelt i flere faser
 • Tiltak knyttet til faste tilbud, men tilskuddet kan ikke gis som et generelt driftstilskudd

Tiltakene skal være rettet mot grupper som har behov for bistand. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er rettet mot en eller flere bestemte personer.

Størrelsen på tilskudd vurderes i forhold til tiltakets omfang og formål. For å kunne innvilge flere søknader i løpet av et år, kan hver søknad maksimalt få en tilskuddssum på 10% av den årlige bevilgningen til tilskuddsordningen på 100.000.

Hvem kan søke:

 • Frivillige lag/foreninger og veldedige organisasjoner i Bamble kommune
 • Regionale organisasjoner hvis aktivitetene/tilbudene skjer i Bamble
 • Veldedige organisasjoner med betalte ansatte, men som i tillegg har frivillige involverte i aktivitetene/tilbudene det søkes midler til

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadssum
 • Formål med tiltaket
 • Målgruppe for tiltaket
 • Hva det søkes midler til - beskrivelse av tilbudet/aktiviteten
 • Eventuelle samarbeidspartnere (f.eks. kommunale eller andre offentlige tjenester)
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Enkelt budsjett med anslag på kostnader og planlagt finansiering
 • Eventuell annen relevant informasjon

Rapportering:

Det skal gis tilbakemelding på at tiltak er gjennomført og om det er gjennomført som planlagt, eventuelt hvorfor det er gjort endringer i forhold til opprinnelige planer. Det kan stilles krav om regnskap og dokumentasjon av utgifter.

Kommunen kan be om tilbakemelding på erfaringer og annen interessant informasjon om et tiltak, bl.a. om eventuelt samarbeid med kommunale/offentlige tjenester. Tilbakemeldingen vil gi oss kunnskap som kan bidra til videre utvikling av gode tiltak.

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og årlige midler fordeles inntil de er brukt opp.

Spørsmål om ordningen rettes til:

Gitte Tokheim tlf: 909 77 703, gitte.tokheim@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Etableringstilskudd

Det kan søkes om engangstilskudd på kr. 3000,- til nyetablerte frivillige foreninger. Det søkes skriftlig, men det er ikke egne skjema til ordningen. Kopi av stiftelsesprotokoll legges ved søknaden.

17. mai-tilskudd

Bamble kommune har tilskudd til 17.mai-arrangementer i alle skolekretsene.

Hver skoles 17.maikomité mottar etter søknad et fast tilskudd + tilskudd pr. barn i skolepliktig alder, samt en skjønnsdel. 17.maikomiteen i Langesund bevilges 2 x fast tilskudd med forbehold om at borgertogarrangementet avholdes, og at lag og foreninger inviteres til å delta i toget. Eventuelle restbeløp fordeles administrativt etter skjønn til 17.mai-komiteene. 

Statlige spillemidler

Frivillige lag og foreninger kan søkes tilskudd fra spillemidlenes overskudd til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søkere kan være kommuner, idrettslag, velforeninger eller sammenslutninger som ikke har kommersielle formål. 

Anlegg det skal søkes til, må være med i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

For mer informasjon kontakt Vegar Weholt ved kulturkontoret på 47256088.

Søknadsskjema og informasjon om tilskuddsordningen finner du på

 anleggsregisteret

Søknaden skal sendes inn elektronisk via søknadsskjema på nevnte internettside. Søknadsfrist for spillemiddelsøknader er 15 oktober.

 

Delfinansiering av spillemiddelprosjekter

Tilskuddsordning beregnet på frivillige foreninger i Bamble som søker statlige spillemidler til sine anlegg. Type anlegg kan være ordinære idrettsanlegg (konkurranseanlegg), nærmiljøanlegg og andre anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. Prosjektene skal prioriteres i samsvar med den kommunale Idrettsplanens anleggsdel.

Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen, men søkerne bes om å gi en kopi av spillemiddelsøknaden.

Søknadsfrist: 15. oktober. 

Tilskuddsportalen

Dette er en oversikt over tilskuddsordninger for frivillige lag og foreninger i Bamble. Bamble kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og kan tilby frivilligheten å registrere seg her.

For spørsmål, kontakt Vegar Weholt: vegar.weholt@bamble.kommune.no

Tilskuddsportalen

 

 

Sist oppdatert: 20. februar 2024