Arrangement

Bamble går over til nasjonale retningslinjer med noen lokale tiltak

Bamble kommune går fredag 4. juni over til nasjonale retningslinjer, men med lokale tiltak om munnbindplikt og skjenking til kl. 22:00. Tiltakene er forlenget 10. juni og gjelder frem til 17. juni 2021.
 
Nasjonale retningslinjer:

Besøk i eget hjem

 • Maks 10 personer på besøk i privat hjem, hage eller hytte, med oppfordring til å møtes utendørs.

  Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man må kunne holde avstand. Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder) med i antallsbegrensningen

Arrangementer

Ikke oppsøk arrangementer i en annen kommune dersom du bor i en kommune med høyt smittenivå. Planlegg deltakelsen på arrangementet godt, slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.

 • Maks 20 personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Maks 30 personer utendørs.
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på innendørs arrangement som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs.
 • Maks 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.

Kultur, idretts- og fritidsaktiviteter 

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om én meters avstand. Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå.

Voksne over 20 år kan drive organisert trening og øvrig aktivitet innendørs i grupper på inntil 20 personer, og utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.

Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.

Lenker til statlige, regionale og lokale regler og anbefalinger:        

Meldeplikt for arrangementer

For å kunne gi god veiledning til innbyggere, arrangører, serveringssteder, foreninger og bedrifter har Bamble kommune innført meldeplikt for alle typer offentlige arrangement samt for private sammenkomstene (familieselskap, bryllupsfester med mere) som gjennomføres utenfor egen bolig f.eks. på et serveringssted eller i et utleielokale.  

Private sammenkomster i eget hjem er ikke omfattet av meldeplikten så sant statlige anbefalinger om antall overholdes. 

Lenke til Bamble kommunes meldeskjema finner du her: 

Arrangementsmeldingsskjema  Det er arrangøren, ikke utleier som melder til Bamble kommune. 

 

Historikk over nasjonale og lokale regler, råd og anbefalinger iht aktiviteter og arrangementer     

10.6.21

Bamble viderefører nasjonale regler med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 17. juni.

3.6.21

Bamble innfører nasjonale regler, men med lokale tiltak om munnbindpåbud og skjenking til kl. 22:00. Gjelder frem til 10. juni.

20.5.21

Bamble kommune viderefører 5B og lokale tiltak til 3. juni.

9.5.21

Bamble kommune gjeninnfører regional forskrift etter kapittel 5B i covid-19-forskriften med ekstra lokale tiltak.

6.5.21

Bamble kommune over til lokal forskrift fra og med fredag 7. mai.

23.4.21

Bamble går over til nasjonale retningslinjer

9.4.21

Bamble kommune nedskalerer regional forskrift fra kapittel 5A til 5B i covid-19-forskriften

20.3.21

Bamble kommune innfører regional forskrift etter kapittel 5A i covid-19-forskriften

22.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak, lettelser i treninger/øvelser for barn og unge på tvers av kommunegrenser.

18.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak.

4.1.2021

Videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune forlenges til 18.01.2021 kl. 24.00. Nytt kulepunkt: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. 

31.12.2020

Bamble kommune innfører stans i all idrettsaktivitet og alle organiserte fritidsaktiviteter for ungdom fra og med ungdomsskolealder og oppover samt alle voksne. Denne anbefalingen gjelder i første omgang fram til 18. januar og er en viderføring av anbefalingene som ble gitt før jul.

Når det gjelder kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn under ungdomssskolealder, anbefaler vi at aktiviter ikke startes opp første uka i januar slik at vi får tid til å se an smitteutviklingen etter julehøytiden.

Arrangementer og sammenkomster vurderes individuelt basert på innsendt arrangementsmelding.

21. desember:

 • Bruk av munnbind: Bamble kommunestyre vedtok 21. desember 2020 en lokal forskrift som blant annet omhandlet bruk av munnbind. 

7. desember 2020

 • Kommuneoverlegens anbefaling om å ikke gjennomføre møter og kamper på tvers av skolekretser 20. november - 7. desember, opphører ·       

3. desember 2020

 • Bamble kommune videreføre anbefaling om pause i all voksenidrett.
 • Bamble kommune viderefører anbefaling om at idrettsarrangement, kamper etc for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres på tvers av kommunegrenser.        

20. november 2020

 • Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gjennomføres møter, kamper og treninger på tvers av kommunegrenser og skolekretser fram til 7. desember

13. november 2020

 • Bamble kommune anbefaler pause i aktiviteter, sammenkomst og arrangement for voksne fram til 4. desember

Les mer

 • Bamble kommune anbefaler at det ikke gjennomføres kamper, arrangement, treninger og øvinger på tvers av kommunegrenser for barn og unge under 20 år

Les mer

14. august 2020

 • Informasjon vedrørende idrettshaller og kulturlokaler:

Skjærgårdshallen åpner for normal bruk fra og med mandag 17. august. Alle andre kommunale idrettshaller og kulturlokaler, åpner for normal bruk fra mandag 24. august. 

Treningstid i idrettshallene er fordelt. Du kan sjekke booking og ledig tid for de ulike idrettshallene og kulturlokalene

 

HUSK GRUNNLEGGENDE SMITTEVERN

 • Syke og personer med lutfveissymptomer, skal ikke delta på noen form for aktivitet
 • Gode håndvask- og hånddesinfeksjonsrutiner: Det er bedre å sprite seg en gang for mye enn en gang for lite
 • Holde avstand, unngå klemming, håndhilsing og andre aktiviteter som gjør det vanskelig å opprettholde avstandskravene

Gjennomfør aktiviteten i tråd med de aktivitetsspesifikke smittevernveilederne som du finner hos ditt særforbund / hovedorganisasjon.

 

STORE ARRANGEMENTER

 • Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. Det er mulig å bruke meldeskjemaet til å laste opp vedlegg som er nødvendig for arrangementstillatelser.
 • For hjelp under koronasituasjonen har Bamble kommune utarbeidet en mal for smittevernplan som fylles ut og legges ved når det søkes om arrangementstillatelse.
 • Søknadsskjema for arrangementstillatelse slik at du som arrangør kan få en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre ditt arrangement. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

 • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan:  Mal sikkerhetsplan (docx)

 • Arrangements- og prosjekttilskuddsordning som kan bidra til å finansiere ditt arrangement. Det finnes et eget søknadsskjema som du finner her 

 • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

Sist oppdatert: 10. juni 2021