Arrangement

Bamble kommune nedskalerer regional forskrift fra kapittel 5A til 5B i covid-19-forskriften  

Dette vil si et høyt tiltaksnivå, og innebærer fremdeles et generelt forbud mot arrangementer. Tiltakene gjelder fra og med 9. til og med 22. april.

§ 17b.Forbud mot arrangementer

 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
 • På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

Lenker til statlige, regionale og lokale regler og anbefalinger:        

 

Historikk over Bamble kommunes råd og anbefalinger iht aktiviteter og arrangementer   

20.3.21

Bamble kommune innfører regional forskrift etter kapittel 5A i covid-19-forskriften

23.2.21

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner bør utsettes eller avlyses.

·Man kan ha 5 personer på private sammenkomster i eget hjem. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere hvis avstandskravene blir overholdt.

·Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 

·Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på fast tilviste plasser. 

·Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangementer for barn som samler deltakere fra samme kommune.

·Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer x 3 kohorter hvis de sitter i faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene

·Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det åpnes også for idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge utsettes.

·For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne øve/trene dersom det er mulig å holde god avstand.

·Toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Toppidrettsarrangementer tillates, med unntak av seriespill som fortsatt anbefales utsatt.

· Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner.

For å kunne gi god veiledning til innbyggere, arrangører, serveringssteder, foreninger og bedrifter har Bamble kommune innført meldeplikt for alle typer offentlige arrangement samt for private sammenkomstene (familieselskap, bryllupsfester med mere) som gjennomføres utenfor egen bolig f.eks. på et serveringssted eller i et utleielokale.  

Private sammenkomster i eget hjem er ikke omfattet av meldeplikten så sant statlige anbefalinger om antall overholdes. 

Lenke til Bamble kommune meldeskjema for offentlige arrangement og private sammenkomster, finner du her: 

Arrangementsmeldingsskjema  Alle som skal arrangere sammenkomster må melde dette til Bamble kommune. Dette gjør arrangør (ikke utleier). 

22.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak, lettelser i treninger/øvelser for barn og unge på tvers av kommunegrenser.

18.1.2021

Bamble kommune viderefører lokal forskrift og følger nasjonale tiltak.

4.1.2021

Videreføring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune: Ekstraordinært formannskapsmøte 4. januar 2021. Bamble formannskap vedtar: Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune forlenges til 18.01.2021 kl. 24.00. Nytt kulepunkt: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs og utendørs, utsettes til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.»

31.12.2020

På grunn av smittesituasjonen anbefaler Bamble kommune stans i all idrettsaktivitet og alle organiserte fritidsaktiviteter for ungdom fra og med ungdomsskolealder og oppover samt alle voksne. Denne anbefalingen gjelder i første omgang fram til 18. januar og er en viderføring av anbefalingene som ble gitt før jul.

Når det gjelder kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn under ungdomssskolealder, anbefaler vi at aktiviter ikke startes opp første uka i januar slik at vi får tid til å se an smitteutviklingen etter julehøytiden.

Arrangementer og sammenkomster vurderes individuelt basert på innsendt arrangementsmelding.

Helsedirektoratets råd om selskaper for jul og nyttår 2020:

 • Anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår opprettholdes.  
 • På to av dagene åpnes det for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.
 • Alle må fortsatt begrense det totale antallet mennesker de har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.
 • Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.
 • Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.
 • Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.
 • Julebord for bedrifter og foreninger som avholdes på serveringssteder/hoteller/restauranter eller lignende, regnes som private sammenkomster og kan gjennomføres med maksimalt 20 deltakere

21. desember:

 • Bruk av munnbind: Bamble kommunestyre vedtok 21. desember 2020 en lokal forskrift som blant annet omhandlet bruk av munnbind. Forskriften som trer i kraft fra og med 21. desember kl. 18.00 pålegger alle å bruke munnbind ved besøk i butikker og på kjøpesentre, og ved bruk av taxi og annen offentlig kommunikasjon. For øvrig er det påbud om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å overholde avstandskravet på minst 1 meter. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, og heller ikke for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Forskriften er gjeldende i en tidsavgrenset periode fra og med 21.12.2020 kl. 18.00 til og med 04.01.2021 kl. 24.00. 

7. desember 2020

 • Kommuneoverlegens anbefaling om å ikke gjennomføre møter og kamper på tvers av skolekretser 20. november - 7. desember, opphører ·       

3. desember 2020

 • Bamble kommune videreføre anbefaling om pause i all voksenidrett.
 • Bamble kommune viderefører anbefaling om at idrettsarrangement, kamper etc for barn og unge under 20 år ikke gjennomføres på tvers av kommunegrenser.        

20. november 2020

 • Kommuneoverlegen anbefaler at det ikke gjennomføres møter, kamper og treninger på tvers av kommunegrenser og skolekretser fram til 7. desember

13. november 2020

 • Bamble kommune anbefaler pause i aktiviteter, sammenkomst og arrangement for voksne fram til 4. desember

Les mer

 • Bamble kommune anbefaler at det ikke gjennomføres kamper, arrangement, treninger og øvinger på tvers av kommunegrenser for barn og unge under 20 år

Les mer

14. august 2020

 • Informasjon vedrørende idrettshaller og kulturlokaler:

Skjærgårdshallen åpner for normal bruk fra og med mandag 17. august. Alle andre kommunale idrettshaller og kulturlokaler, åpner for normal bruk fra mandag 24. august. 

Treningstid i idrettshallene er fordelt. Du kan sjekke booking og ledig tid for de ulike idrettshallene og kulturlokalene

 

HUSK GRUNNLEGGENDE SMITTEVERN

·         Syke og personer med lutfveissymptomer, skal ikke delta på noen form for aktivitet

·         Gode håndvask- og hånddesinfeksjonsrutiner: Det er bedre å sprite seg en gang for mye enn en gang for lite

·         Holde avstand, unngå klemming, håndhilsing og andre aktiviteter som gjør det vanskelig å opprettholde avstandskravene

Gjennomfør aktiviteten i tråd med de aktivitetsspesifikke smittevernveilederne som du finner hos ditt særforbund / hovedorganisasjon.

 

STORE ARRANGEMENTER

 • Bamble kommune vil på bakgrunn av meldingsskjemaet vurdere om arrangementet er så stort og komplekst at det også vil kreve en fullstendig søknad om arrangementstillatelse. De som må levere fullstendig søknad om arrangementstillatelse vil få beskjed om dette. Det er mulig å bruke meldeskjemaet til å laste opp vedlegg som er nødvendig for arrangementstillatelser.
 • For hjelp under koronasituasjonen har Bamble kommune utarbeidet en mal for smittevernplan som fylles ut og legges ved når det søkes om arrangementstillatelse.
 • Søknadsskjema for arrangementstillatelse slik at du som arrangør kan få en samlet tilbakemelding om hvilke type tillatelser etc du må innhente for å kunne gjennomføre ditt arrangement. Denne ordningen er for større arrangement som krever mer planlegging og tyngre involvering av lokale og regionale myndigheter.

 • Bamble kommune har utarbeidet mal for sikkerhetsplan:  Mal sikkerhetsplan (docx)

 • Arrangements- og prosjekttilskuddsordning som kan bidra til å finansiere ditt arrangement. Det finnes et eget søknadsskjema som du finner her 

 • Arrangementsveileder med praktiske råd og tips til hvordan du kan planlegge og gjennomføre ditt drømmearrangement

Det første du bør gjøre er alltid å fylle ut søknadsskjema for arrangementstillatelse og sende det til kommunene så raskt som mulig. Hensikten med å pålegge arrangører plikt til å søke om tillatelse, er at kommunen skal kunne gi bedre hjelp til selvhjelp for arrangørene. Søknaden vil hjelpe oss i kommunen til å hjelpe deg. 

Sist oppdatert: 08. april 2021