Flykningetjenesten

FLYKTNINGTJENESTEN
Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI-sør. I kontakt med IMDI-sør (se link til IMDI lenger ned) blir det bestemt hvem som får tilbud om bosetting i Bamble. Bamble kommunestyre har et vedtak om å bosette 50 flyktninger + familieinnvandring pr. år. I 2018 får vi kun bosatt 20 flyktninger, hvorav inntil 2 av disse er enslig mindreårige. Dette skyldes lavere flyktningstrøm til Norge.

IMDI

Les mer her


Vi ønsker å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og deres økonomiske selvstendighet og legge til rette for nødvendig kvalifisering i norsk, samfunnskunnskap, grunnskole, språktrening og arbeidstrening. Vi legger også til rette for integrering i lokalsamfunnet; aktiviteter, deltakelse i frivillige organisasjoner osv., og for barnas integrering i skole- og fritidsmiljøer.

Flyktningtjenesten er en del av virksomheten VIVA (virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering)

Flyktningtjenesten har et bosettingsteam, fire programrådgivere, en saksbehandler og en sjåfør. Videre har vi en helsesøsterstilling tilknyttet helsestasjonen, stillinger ved velkomstklasse i grunnskole, to stillinger ved NAV Bamble og prosentvise hjemler i stillinger ved boligkontoret og pp.tjenesten.

Brosjyre om bosetting   av flyktninger på 10 språk.


Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger fra asylmottak i Norge

Disse personene har fått innvilget opphold fra UDI (se link til UDI lenger ned). De har kommet seg til Norge på egen hånd og søkt asyl i Norge. De har sittet på et asylmottak i påvente av behandling av sin asylsøknad. Denne oppholdstillatelsen gis som regel som vanlig arbeidstillatelse og er gyldig 1 år og må derfor fornyes. Etter 3 år kan personen få permanent bosettingstillatelse. 

Utlendingsdirektoratet - UDI


Familieinnvandring


Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken. Etter 7 år kan personen søke om norsk statsborgerskap (barn etter 5 år). Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI-Sør) kontakter Bamble kommune for å anmode Bamble om å ta imot flyktninger som oppholder seg på mottak. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange som skal bosettes og mulighet til bolig.

Les mer her


Bosetting av overføringsflyktninger


Dette er flyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). De blir bosatt direkte i kommunen og er ikke innom asylmottak.

IMDI kontakter Bamble kommune og anmoder Bamble om å ta imot overføringsflyktninger som UNHCR Norge har ”godkjent” for bosetting i Norge. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange Bamble skal bosette, mulighet til bolig, tolk osv.

UNHCR

Overføringsflyktninger

 

Sist oppdatert: 07. januar 2021