Flykningetjenesten / bosetting av flyktninger

Flyktningetjenesten

Bamble kommune bosetter flyktninger etter kommunestyrevedtak og avtale med IMDI-sør. I kontakt med IMDI-sør (se link til IMDI) blir det bestemt hvem som får tilbud om bosetting i Bamble. 

Flyktningetjenesten er en del av NAV Bamble.

IMDI

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger fra asylmottak i Norge

Disse personene har fått innvilget opphold fra UDI (se link til UDI lenger ned). De har kommet seg til Norge på egen hånd og søkt asyl i Norge. De har sittet på et asylmottak i påvente av behandling av sin asylsøknad. Denne oppholdstillatelsen gis som regel som vanlig arbeidstillatelse og er gyldig 1 år og må derfor fornyes. Etter 3 år kan personen få permanent bosettingstillatelse. 

Familieinnvandring

Familieinnvandring kalles også familiegjenforening eller familieetablering. De som søker om familieinnvandring er vanligvis ektefelle, samboer eller barn av en som bor i Norge. Andre typer familiemedlemmer som kan søke er foreldre som har barn i Norge, de som skal gifte seg med en i Norge (forlovede), fosterbarn og helsøsken. Etter 7 år kan personen søke om norsk statsborgerskap (barn etter 5 år). Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI-Sør) kontakter Bamble kommune for å anmode Bamble om å ta imot flyktninger som oppholder seg på mottak. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange som skal bosettes og mulighet til bolig.

Les mer her

Bosetting av overføringsflyktninger

Dette er flyktninger som kommer til Norge via UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger). De blir bosatt direkte i kommunen og er ikke innom asylmottak.

IMDI kontakter Bamble kommune og anmoder Bamble om å ta imot overføringsflyktninger som UNHCR Norge har ”godkjent” for bosetting i Norge. Bamble kommune vurderer anmodningen ut i fra hvor mange Bamble skal bosette, mulighet til bolig, tolk osv.

UNHCR

Overføringsflyktninger

Introduksjonsprogram for flyktninger

På vegne av Bamble kommune har NAV Bamble hovedansvaret for Introduksjonsprogrammet for flyktninger i Bamble.

Hensikten med Introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Nyankomne innvandrere som har fått asyl eller oppholdstillatelse som bor i kommunen, og som er mellom 18 – 55 år, har rett og plikt til å gjennomføre Introduksjonsprogrammet. I noen sammenhenger kan kommunen tilby programmet til personer over 55 år.

Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og i norsk samfunnsliv, samt forberede for deltakelse i yrkeslivet. Programmet varer normalt i to år, men kan utvides til tre år hvis det vil styrke muligheten for overgang til arbeid eller utdanning.

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid (37,5 t/ uke), og man mottar introduksjonsstønad når man deltar i programmet. Dersom man har ureglementert fravær, medfører det trekk i stønad.

Ved spørsmål om Introduksjonsprogrammet – kontakt NAV Bamble, Flyktningeavdelingen. 
Flyktningeavdelingen holder til på Knutepunktet.
Adresse: Tønderveien 9, 3961 Stathelle
Avdelingsleder for flyktningeavdeling: Inger-Helene Frøstrup // 900 29 344


For mer informasjon, se også:


Integreringsloven - Gjelder for bosatte etter 01.01.2021

IMDI - Intregrerings- og mangfoldsdirektoratet 

 

Sist oppdatert: 31. oktober 2023