Allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen etter offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter, journaler og liknende registre er offentlig tilgjengelige. Dette følger av offentlighetsloven § 3. Presse eller andre som ber om innsyn, vil derfor kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Henvendelsen om innsyn vil også være offentlig, uansett hvilken form den kommer i. 

 

Begrensninger i innsynsretten

Det finnes flere unntak fra hovedregelen om offentlighet. Det vil bli redegjort for de mest relevante unntakene i det følgende.

Det gjelder for det første et unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov. Forvaltningen har plikt til å hindre innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Slik taushetsplikt følger for det første av forvaltningsloven §§ 13-13e, og av enkelte bestemmelser i andre lover. Den generelle regelen om forvaltningens taushetsplikt finner vi imidlertid i forvaltningsloven § 13. Etter denne bestemmelsen er blant annet opplysninger om «noens personlige forhold» underlagt taushetsplikt. «Noens personlige forhold» omfatter blant annet sosiale, helsemessige, følelsesmessige, religiøse, politiske, kriminelle, økonomiske og familiære opplysninger. Opplysninger om noens personlige forhold er derfor unntatt fra innsyn.

Det kan også gjøres unntak av hensyn til skjerming av de interne arbeidsprosesser i forvaltningen. Etter offentlighetsloven § 14 kan det gjøres unntak for saksdokument som kommunen har utarbeidet for sin egen interne saksforberedelse, såkalte organinterne dokumenter. Det samme gjelder for organinterne dokumenter som kommunen har innhentet utenfra, jf. § 15.

Offentlighetsloven § 16 gir nærmere presiseringer om innsyn i interne dokumenter hos kommunen. Det kan ikke gjøres unntak fra innsyn for dokumenter som blant annet saksfremlegg med vedlegg til kommunalt folkevalgt organ, sakliste til møte i et kommunalt folkevalgt organ og dokument fra eller til kommunalt kontrollutvalg, revisjonsorgan og klagenemder. Slike dokumenter er det innsynsrett i, og de blir publisert i sin helhet. Klikk her for å komme til oversikt over politiske møter: https://opengov.360online.com/meetings/bamble

Unntak fra innsyn kan også gjøres for blant annet ansettelsessaker, lønnsoppgaver, eksamensdokumenter og fødselsnummer, jf. offentlighetslova §§ 25 og 26.

 

Merinnsyn

I de tilfellene kommunen kan velge å gjøre unntak fra innsyn, for eksempel ved interne saksdokumenter, følger det av offentlighetsloven § 11 at kommunen likevel skal vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Bestemmelsen slår fast at innsyn bør gis dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

 

Behandling av innsynsbegjæring

Allmennheten kan be om innsyn skriftlig eller muntlig, men det oppfordres til å be om innsyn via offentlig journal.Kravet om innsyn må gjelde en bestemt sak eller saker av en bestemt art. Å få innsyn i kommunens saksdokumenter er i utgangspunktet kostnadsfritt, men det kan kreves betaling dersom det må tas utskrift av over 100 ark i A4-format i en sak.

Kommunen plikter å ta stilling til begjæringer om innsyn så snart slike fremsettes. Etter offentlighetsloven § 29 skal kravet avgjøres uten ugrunnet opphold. God forvaltningsskikk tilsier at begjæringen bør besvares etter 3 dager. Dersom svar ikke er gitt innen 5 dager, skal det regnes som et avslag som kan påklages, jf. § 32 annet ledd. Et avslag på krav om innsyn skal være skriftlig, jf. § 31. Den som har fått avslag, kan innen tre uker etter avslaget ble mottatt kreve at kommunen gir nærmere begrunnelse for avslaget, jf. § 31 annet ledd.

 

Klage

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Statsforvalteren, jf. offentlighetsloven § 32. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om avslaget kom frem til klageren, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen skal adresseres til kommunen, som vil undersøke om det er grunnlag for å endre vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33. Dersom vedtaket blir stående, sender kommunen klagen videre til Statsforvalteren for behandling.

Link til offentlighetsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetslova

Postlister og innsyn (offentlig journal) - ekstern lenke

Postliste byggesak / planer / oppmåling / landbruk   - innholdet på lenken oppdateres daglig