Innsynsrett

Hovedregel om offentlighet

Hovedregelen etter offentleglova er at forvaltningsorganers saksdokumenter, journaler og liknende registre er offentlig tilgjengelige. Dette følger av offentleglova §3.

Postliste

Postliste er en oversikt over post til og fra kommunen som er registrert i vårt sak- og arkivsystem. Her kan pressen og publikum enkelt følge med i saker som behandles av kommunen og bestille innsyn. Av hensyn til kvalitetskontroll publiseres postlisten to dager etter registrering i vårt sak- og arkivsystem.

Offentlige dokumenter som gjelder Bevilling, Byggesak, Plansak, Miljø, Oppmåling og Landbruk, som ikke er skjermet i henhold til offentlighetsloven, kan åpnes og leses i fulltekst direkte fra postliste.

Obs! Viktig! Skal du søke på gårds- og bruksnummer (gbnr) må du skrive «gårdsnummer» mellomrom «bruksnummer» for å få treff i søkeresultatet. Søkemotoren klarer ikke å søke dersom du skriver gbnr. slik: 00/00.


Postlister og innsyn inkl byggesak fra 8. juni 2023

Trenger du innsyn i gamle postlister, vennligst ta kontakt med postmottak@bamble.kommune.no 

Innsyn og innsynsrett

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. I Bamble kommune praktiserer vi meroffentligprinsipp dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak.

Elev-, barnevern-, NAV- og pasientsaker finnes ikke på denne postlisten fordi dokumentasjonen finnes i andre systemer. Det er per i dag ingen tilgjengelig postliste for de nevnte saksområdene. Partsinnsyn i disse sakene er hjemlet i forvaltningsloven §18 og det er mulig for parter i saken å be om innsyn.

Med få unntak får alle se opplysninger som gjelder en selv. Familiemedlemmer eller andre har kun rett til partsinnsyn dersom det forevises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. 

Ved innsynforespørsler i elev-, barnevern-, NAV- og pasientsaker anbefaler vi at du bruker eDialog-løsningen vår, som er en sikker innsending av dokumenter/ henvendelser til kommunen.

Innsynsforespørsler kan sendes på epost til: postmottak@bamble.kommune.no , via eDialog løsningen vår eller bestilles direkte fra postlisten.

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages til Statsforvalteren, jf. offentleglova § 32 og klagen kan sendes til: postmottak@bamble.kommune.no eller til eDialog.