Valg 2021

valgStortings- og Sametingsvalg 2021

Oversikt over kandidater

Oversikt over kandidater til Sametinget

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se:

Valg.no

Sametingsvalget 2021

Valgresultater.no

Valglokaler.no

Departementets informasjonsbrosjyre (på flere språk) 

Viktige datoer

Viktige datoer
 
Dato Overskrift Mer informasjon
31. mar Registrering av opplysninger i partiregisteret Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i
valgåret, jf. partilovforskriften § 1-5 (2)
20. apr

Frist for å trekke tilbake et listeforslag

Frist for forslagsstillerne til å kalle tilbake listeforslag, er
senest 20. april kl. 12 ved stortingsvalg, jf. valgloven § 6-5,
og kl. 24 ved sametingsvalg, jf.
forskrift om valg til sametingsvalg § 31.
1. jun Godkjenning av listeforslag Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger godkjennes, jf.
valgloven § 6-6 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 32 (2).
30. jun Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at 
manntallsførte i kommunen blir de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen på denne datoen, jf. valgloven § 2-4 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 4 (4).

1. jul Tidligstemmegivningen starter I perioden 01.07.2017 - 09.08.2017 kan velgere henvende seg til
kommunen og be om å få avgi stemme (tidligstemmegivning), jf. valgloven § 8-1 (4) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (5).
1. jul Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen starter Forhåndsstemmegivning utenriks, på Svalbard og Jan Mayen
starter, jf. valgloven § 8-1 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 40 (2).
10. aug Forhåndsstemmegivning
innenriks starter
Ordinær forhåndsstemmegivning i perioden 10.08.2017 - 08.09.2017, jf. valgloven § 8-1 (1) og
forskrift om valg til Sametinget § 40 (2).
3. sep

Forhånjdsstemmegivningen utenriks avsluttes

avsluttes utenriks, jf. valgloven § 8-1 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (3). Inkludert Svalbard og Jan Mayen.
10. sept Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes Forhåndsstemmegivningen innenriks avsluttes 8. september. Se valgloven § 8-1 (2) og forskrift om valg til Sametinget § 40 (3).
13.sept    VALGDAGEN

I Bamble kan man også avgi stemme søndag 12. september

  

Hvor og når kan du stemme på valgdagen?

I Bamble kommune kan du stemme både søndag 12. og mandag 13. september.

På valgdagen kan det stemmes ved følgende lokaler til følgende tider:

 Valglokale                                 Søndag 12. september   

  Mandag 13. september  

  Stathelle - Grasmyrhallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Herre - Gymsalen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Rugtvedt - Gymsal  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Rønholt - Rønholthallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00
  Langesund - Skjærgårdshallen  12:00 - 20:00  12:00 - 20:00

Spesielt ifm covid-19

Velgere som er i Isolasjon eller karantene i dagene før og på valgdagen kan kontakte kommunen gjennom Servcietorget på telefon 35 96 52 40 for å avtale stemmegivning i eget hjem .

Mobilt forhåndsstemmelokale

Nytt i år er at vi kjører rundt i kommunen og tar imot forhåndsstemmer. Ta med legitimasjon.

Manntall

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Bamble kommune legges ut til offentlig ettersyn på Bamble bibliotek og servicetorget på rådhuset i løpet av uke 27.Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Bamble
Postboks 80
3993 Langesund

eller til postmottak@bamble.kommune.no

 

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 14. september kl. 17.00. Forhåndsstemmestedene i Bamble kommune har søknadsskjema hos seg, og du får den veiledningen du trenger for å avgi stemme. 

Forhåndsstemming

Forhåndsstemmegiving gjennomføres i perioden 10.august - 10. september på følgende steder og tidspunkt.

 Valglokale                                 Datoer  

  Klokkeslett 

 Bamble rådhus, servicetorget    10. august - 10. september 

  Mandag - Fredag 08:00 - 15:00

   Forhåndsstemmegivningen stenger     
       Fredag 10. september kl 15:00
 

 Bamble bibliotek, Stathelle  10. august - 10. september

Uke 32 (sommertider)

Mandag: Stengt
Tirsdag: 10.00-17.00
Onsdag-fredag: 10.00-16.00
Lørdag: Stengt 

Uke 33- 36

Tirsdager   10:00 - 19:00

 Onsdager   10:00 - 19:00

 Torsdager  10:00 - 19:00

 Fredager    10:00 - 16:00

 Lørdager    10:00 - 14:00

   Forhåndsstemmegivningen stenger
       Fredag 10. september kl: 15:00

 

Det blir gjennomført forhåndsstemmegivning på følgende institusjoner:

 Institusjon                                     Dato            

  Klokkeslett          

 Bamble helsehus  24. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Vest-Bamble aldershjem  27. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Herresenteret  26. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Krogshavn omsorgssenter  23. august

  kl. 12:00 - 13:30

 Stahtelle servicesenter  25. august

  kl. 12:00 - 13:30

 

Stemmegivning hjemme (ambulerende)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid- 19 er forhindret fra å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme.

I år er det en felles nasjonal søknadsfrist for ambulerende stemmegivning i forhåndsstemmeperioden: fredag 10. september kl. 10.00.

Dette gjelder både de som normalt faller inn under ordningen av syke og uføre, og de som befinner seg i isolasjon og karantene som følge av covid-19.

Dersom du allerede nå vet at du har behov for å stemme hjemme, ring kommunen på tlf. 35 96 52 40 og avtal tid så snart som mulig.

 

Forhåndsstemme i annen kommune

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Sist oppdatert: 07. september 2021