Valg 2021

valgStortings- og Sametingsvalg 2021

Oversikt over kandidater

Oversikt over kandidater til Sametinget

Mer informasjon om valget

For mer informasjon om valget, se:

Valg.no

Sametingsvalget 2021

Valgresultater.no

Valglokaler.no

Departementets informasjonsbrosjyre (på flere språk) 

 

 

Manntall

Manntallet viser hvem som har stemmerett.  Det er folkeregisteradressen pr. 30. juni som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i ved årets valg. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. jf. valgloven § 2-4 (1)

Manntallet for Bamble kommune legges ut til offentlig ettersyn på Bamble bibliotek og servicetorget på rådhuset i løpet av uke 27.Hvis navnet ditt ikke står i manntallet, må du melde fra til valgstyret og kreve feilen rettet. Kravet om retting av manntallet (klage) må fremmes skriftlig til valgstyret i kommunen på adressen:

Valgstyret i Bamble
Postboks 80
3993 Langesund

eller til postmottak@bamble.kommune.no

 

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du stemmer fra utlandet, søker du om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.

Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret innen 14. september kl. 17.00. Forhåndsstemmestedene i Bamble kommune har søknadsskjema hos seg, og du får den veiledningen du trenger for å avgi stemme. 

 

Stemmegivning hjemme (ambulerende) 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet eller isolasjonsplikt som følge av covid- 19 er forhindret fra å forhåndsstemme eller stemme på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret få avgi stemme hjemme.

I år er det en felles nasjonal søknadsfrist for ambulerende stemmegivning i forhåndsstemmeperioden: fredag 10. september kl. 10.00.

Dette gjelder både de som normalt faller inn under ordningen av syke og uføre, og de som befinner seg i isolasjon og karantene som følge av covid-19.

Dersom du allerede nå vet at du har behov for å stemme hjemme, ring kommunen på tlf. 35 96 52 40 og avtal tid så snart som mulig.

 

Forhåndsstemme i annen kommune

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn der du er manntallsført?

Forhåndsstemmer du i en annen kommune enn hjemkommunen din, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel i valglokalet. Denne er kun påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. På denne kan du ikke gjøre endringer. Du kan også skaffe deg en stemmeseddel fra ditt valgdistrikt og bruke den dersom du ønsker å gjøre endringer.

Deretter får du en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen, før du legger den i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelen blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

Sist oppdatert: 28. september 2021