Arbeidsgivere og selskap

Arbeidsgiver

Som arbeidsgiver må du kjenne regelverket for forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning, herunder arbeidsgivers plikter vedrørende beregning, innsending av a-melding og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

A-melding

A-melding er arbeidsgivers månedlige rapportering av arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Rapporteringen skjer via arbeidsgiverens lønnssystem eller via Altinn. Utdypende informasjon til arbeidsgivere som skal levere a-melding finner du på nettsiden til Altinn.

For frister se under Aktuelt.

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Min meldingsboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

Forenklet oppgjørsordning

Oppgjør med utsatt betaling ved forenklet oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Virksomhet

En virksomhet (ENK, ANS, AS, NUF osv.) som utbetaler lønn til en person som er engasjert for å utføre arbeid, er arbeidsgiver i forhold til skattereglene. Virksomheten får da plikt til å trekke skatt, beregne arbeidsgiveravgift og sende a-melding. Dette gjelder også utbetalinger til ikke-ansatte arbeidstakere som for eksempel utfører et enkeltstående oppdrag eller et spesielt avgrenset arbeid.
Hvis den som utfører arbeid for virksomheten er selvstendig næringsdrivende, er din virksomhet ikke arbeidsgiver. Den næringsdrivende må selv innbetale skatter og avgifter.

Personlig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap (ANS/DA), er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Forskuddsskatten forfaller fire ganger per år; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Innbetaling skal skje til din skatteoppkrever og innbetalingskort med KID blir sendt via Altinn.

Dersom du er uenig i forskuddsskattens størrelse må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skatteetaten. Gå inn på Skatteetaten.no. Vi gjør oppmerksom på at forfallsfristene må overholdes selv om du er uenig i forskuddsskattens beløp.

Vi orienterer også om at dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt til forfall, anses også senere terminer av forskuddsskatten som forfalt. I et slikt tilfelle vil skatteoppkreveren derfor kunne tvangsinnkreve hele forskuddsskatten for det året.

Forskuddsskatt selskaper

Forskuddsskatteseddelen som du mottar i januar viser hvor mye virksomheten skal betale i forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen og forfaller til betaling i to like terminer.

  • termin: 15. februar i året etter inntektsåret
  • termin: 15. april i året etter inntektsåret

Endre forskuddsskatten
Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall og søknad om endring gjøres via Altinn, eller ved skriftlig henvendelse til skatteetaten.

Tilleggsforskudd

Fristen for å betale tilleggsforskudd er 31. mai.

Hvis betalingen skal registreres som tilleggsforskudd, må KID-nummer for tilleggsforskudd og riktig inntektsår (det året skatten gjelder) brukes. Ta kontakt med skatteoppkreverkontoret eventuelt gå inn på www.skatteetaten.no.

Utleggstrekk

Dersom skatten ikke betales i rett tid, kan arbeidsgiver gis pålegg om trekk i lønn. Forskuddsskatt, restskatt, eller annen fastholdt skatt som ikke blir betalt i rett tid, kan inndrives av skatteoppkreveren ved trekk i lønn og andre liknende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7.

Når pålegg om trekk er gitt, er arbeidsgiver forpliktet til å trekke skattebeløpet. Utleggstrekket skal gjennomføres i alle årets måneder. Trukket skatt etter pålegg skal oppbevares sammen med forskuddstrekk på egen skattetrekkskonto til betaling skjer. Se betalingsfrister under aktuelt.

Utleggstrekk skal spesifiseres på særskilt oppgjørsliste og sendes til den skatteoppkreveren det er mottatt trekkpålegg fra.

Ved betaling etter forfall, vil det bli beregnet forsinkelsesrenter etter gjeldende regler.

Solidaransvar

For å få fritak for solidaransvar må arbeidsgiver i søknad oppgi/vedlegge følgende:

  • kopi av skriftlig avtale mellom partene, på norsk, med opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver etter skattebetalingsloven, for det enkelte oppdrag
  • opplysninger om når de utleide arbeidstakerne påbegynner arbeidet
  • oppdragets/kontraktperiodens varighet
  • navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut
  • nøyaktige opplysninger om tidsrommet søknaden gjelder for
  • bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker/utleier oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven (oppbevaring av skattetrekk).

Fritak for solidaransvaret for de enkelte avtaler om arbeidsleie gis for leieavtalens/kontraktens varighet, men maksimalt for ett år. Ved avtaler som varer utover ett år, må det søkes om forlengelse før fritaksperioden utløper. Søknad om fritak, eventuelle henvendelser må skje til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune.

Privat arbeidsgiver

Når du som privatperson lar andre personer utføre oppdrag for deg, er du i realiteten en arbeidsgiver. Dette medfører en del plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør.

Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere for deg som skal engasjere privatpersoner for å utføre arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen se www.skatteetaten.no og søk etter privat arbeidsgiver.

Betalingsfrist for forskuddstrekk er første virkedag etter lønnsutbetaling.

Ideell eller allmennyttig organisasjon

En organisasjon som er arbeidsgiver har plikter vedrørende forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, innberetning og oppgjør. Frivillige organisasjoner som kommer inn under reglene for fritak for plikten til å svare arbeidsgiveravgift kan benytte en forenklet oppgjørsordning se www.skatteetaten.no og søk etter skatt for frivillige og ideelle organisasjoner.

Bamble Skatteoppkreverkontor kan gi informasjon og veiledning om de plikter som påhviler arbeidsgiveren.

Forskuddstrekk skal innbetales første virkedag etter hver lønnsutbetaling.

Sist oppdatert: 05. juni 2019