Budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Kommunens budsjett og økonomiplan behandles i to deler. Første del er kommunedirektørens strategidokument som trekker frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer, og tydeliggjør hvordan kommunen kan møte disse endringene. Strategidokumentet bygger på ny kommuneplan som ble vedtatt i september.  Forslag til budsjett og økonomiplan bygger på strategidokumentet og skal gi et grunnlag for videre folkevalgt behandling. Det danner grunnlag for formannskapets innstilling ovenfor kommunestyret til budsjett og økonomiplan for 2022-2025. 

Forslaget fremviser de økonomiske forutsetningene, prioriteringer og bevilgninger. I tillegg er det fremvist hvilke økonomiske utfordringer og innsparinger som ikke er tatt inn i forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunedirektøren tar inn konsekvensene av store gjennomførte investeringer med renter, avdrag og driftskostnader for bygg og for tjenestene.  I tillegg foreslås videreføring av etablerte investeringsrammer og nye investeringer i helse og omsorg. Også her er det tatt høyde for fremtidige kostnader i form av renter, avdrag og drift. Det tas hensyn til forventet økonomiske rammevilkår som følge av forslag til statsbudsjett, samfunnsmessig utvikling, lønns- og prisøkning, statlige rammebetingelser mv. Norsk økonomi forventes å hente seg godt inn etter pandemien med høy sysselsetning, økt inflasjon og høyere renter.  Konsekvensene av tidligere fattede vedtak, bevilgninger som følge av statlige satsninger, og forventet lønns og prisstigning er lagt inn. 

Driftsrammene er stramme og det er mange uløste utfordringer i tjenestene. Enhetene opplever at kommende års budsjetter setter store krav til effektivisering og prioritering. På flere områder øker kostnadene uten at det gis budsjettmessig kompensasjon.  I tillegg er det knyttet usikkerhet til flere store utgiftsposter som renteutgifter, lønnsoppgjør, pensjon, tilskudd til private barnehager, flyktningetjenesten og barnevern. Kommunedirektøren legger frem forslag til en rekke innsparinger for å få budsjett og økonomiplan i balanse. Det er også lagt inn økninger på gebyrer, brukerbetalinger, husleier og justering av eiendomsskatt. Selv om kommunen har god økonomisk styring er det en risiko knyttet til realiseringen av innsparingstiltakene og evnen til gjennomføring av nødvendig omstilling. 

Bamble har et solid tjenestetilbud. Over tid endres befolkningens behov for kommunale tjenester og kommunen må imøtekomme disse endringene. Befolkningsprognosene viser en betydelig nedgang i antall barn samtidig som antall eldre øker kraftig. Bamble kommune må ha vilje og evne til å imøtekomme behov for omdisponering av ressurser i tråd med endret tjenestebehov. Hovedutfordringen er å redusere etablerte tjenester når behovet reduseres. Dette er imidlertid kritisk nødvendig for å kunne tilby nødvendig tjenestetilbud til innbyggere med økt behov. Det er like viktig at etablering av nye tjenestetilbud er i tråd med reelle behov og gjøres i et langsiktig bærekraftig perspektiv. For å få til denne omstillingen vil det bl.a. være nødvendig å gjøre fremtidsrettede investeringer i bygg, samt se på effektiv organisering av tjenestetilbudene. Satsningsområder fra kommuneplan og strategidokument er blitt prioritert og videreført i forslag til budsjett og økonomiplan .

Kommunedirektøren legger frem et forslag til budsjett og økonomiplan i balanse. Det er et negativt netto driftsresultat i 2022. For perioden sett under ett er det et positivt resultat. Det er forutsatt fondsbruk i 2022 og en tilbakeføring og styrking i perioden sett under ett. 

Kommunedirektøren vil berømme enhetene som har lagt ned et betydelig arbeid i forbindelse med strategidokumentet og budsjettarbeidet for sine tjenester. Kommunedirektøren håper at styringsmål og enhetenes forslag til tiltak skal bidra til diskusjon, dialog og nødvendig prioriteringer i det videre budsjettarbeid.

Kommunedirektøren legger vekt på å fremstille budsjettgrunnlaget slik at det gir nødvendig informasjon for en god folkevalgt prosess. Kommunedirektøren er klar over at informasjonsmengden er omfattende, administrasjonen vil være behjelpelig i den videre folkevalgte prosessen med avklaringer og tilleggsinformasjon. Informasjonen er tilgjengelig både i dokumentformat og i egen webversjon. Kommunedirektøren håper at nytt verktøy for budsjettarbeidet for folkevalgte vil bidra til en god prosess.  

Langesund 08.11.2021    

Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang  Kommunedirektør

 

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (web)

Kommunedirektørens strategidokument 2022-2025

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Politiske spørsmål og svar til budsjett og økonomiplan 2022-2025

 

Vedlegg - Saksprotokoll Kommunedirektørens strategidokument 2022-2025

Vedlegg - Kommunale gebyrer, budsjett 2022

Vedlegg - Lokal forskrift for gebyrer

Vedlegg - Budsjett for kontrollarbeid 2022 - Bamble kommune

Vedlegg - Vedtak kontrollutvalget, sak 26/21

Sist oppdatert: 06. desember 2021