Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan og budsjett 2021-2024

Kommunedirektørens forord

Kommunens budsjettbehandling er todelt og starter med behandlingen av kommunedirektørens strategidokument i august/september. Strategidokumentet trekker frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer, og tydeliggjør hvordan kommunen kan møte disse endringene. Strategidokumentet er derfor et godt strategisk grunnlag når de økonomiske ressursene skal prioriteres i budsjett og økonomiplan. Budsjettforslaget kommunedirektøren nå presenterer, bygger på de føringene og utviklingstrekkene som ble presentert i årets strategidokument i september.

Bamble kommune opplever endringer i rammebetingelser, både i forhold til innbyggernes behov og i forhold til økonomi. I årene som kommer vil vi få betydelige forskyvninger i befolkningens alderssammensetning, som vil medføre endringer i etterspørselen etter tjenester og behovet for utvikling av tjenestetilbudet for å imøtekomme dette. Kommunens økonomi preges av store investeringer, økt lånegjeld, økte utgifter til renter og avdrag, og mer bygningsmasse som skal driftes og vedlikeholdes. I tillegg endres rammebetingelsene fra staten i form av reduserte muligheter til selv å fastsette eiendomsskatt, statlige bemanningsnormer, lovfestede brukerrettigheter og generell forventning om effektivisering.

Kommunen er en hovedaktør i utviklingen av gode lokalsamfunn, i produksjonen av grunnleggende velferdstjenester og som tilrettelegger for næringsutvikling. For å få planlagt og gjennomført nødvendig og ønsket utvikling fremover, er det igangsatt flere omfattende prosesser. Kommuneplanarbeidet, omstillingsarbeidet og endring i administrativ organisering er prosesser som har som hensikt å tilrettelegge for å sette kommunen i stand til å løse utfordringene vi står ovenfor.  I tillegg er det en rekke enkeltsaker under planlegging og arbeid: Frier vest, boligområder, omorganisering av brannvesenet, lokalisering legevakt, samlokalisering av tjenester mv.

Som følge av koronapandemien er det ekstra utfordringer i forbindelse med smittevern og tjenesteproduksjon. De langsiktige konsekvensene på kommunens økonomi og aktiviteter er vanskelig å predikere, og tett oppfølging vil være vesentlig fremover. 

Investeringer er nødvendige for å gjennomføre ønsket utvikling og har positiv effekt på både tjenestetilbudet og kommunens attraktivitet.  Det er stor investeringsaktivitet i kommunen, og flere større prosjekter er under avslutning. Grasmyr vil bli et kraftsenter for utdanning, idrett og kultur, og anlegget tas i bruk høsten 2021. Utbyggingen på Grasmyr er et fremtidsrettet prosjekt, som vil være med å øke kommunens attraksjonskraft.  Gode strategier i kommuneplanen for å øke kommunens attraktivitet er essensielt. Utvikling av nye, gode boligprosjekter og et aktivt næringsarbeid, inkludert utvikling av Frier vest, vil ytterligere bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Enhetene har allerede et betydelige krav om effektivisering, omstilling og utvikling i perioden. For 2021 er enhetenes samlede netto innsparingskrav på 11,5 mill. kroner. Det anses ikke realistisk å gjennomføre ytterligere innsparinger for 2021 utover det som allerede ligger inne i enhetenes rammer.  To tredjedeler av kommunens utgifter er lønnsutgifter, og hovedvekten av innsparingene vil måtte tas her. Vedtaket om at ingen skal sies opp som følge av omstillingsarbeidet, medfører en viss treghet i realiseringen av de økonomiske effektene. I tillegg har kommunen begrenset mulighet til å påvirke inntekstgrunnlaget på kort sikt, da to tredjedeler av inntektene er skatt og rammetilskudd som styres av staten. Sammenholdt tydeliggjør både kommunens inntekts- og utgiftsbilde at omstillingsarbeidet vil ta tid. Det er viktig å legge til rette for gjennomføring av det videre omstillingsarbeidet.

Bamble kommune har i utgangspunktet en udekket kostnadsvekst i 2021. Det er imidlertid ikke lagt inn forutsetning om nye innsparingstiltak i 2021 for å få neste års budsjett i balanse. Kommunedirektøren prioriterer å ferdigstille de utviklingsprosessene som allerede er i arbeid. Kommuneplanarbeid og omstillingsarbeid samtidig med omorganisering er krevende, og det må opprettholdes fokus på disse prosessene for å sikre nødvendige resultater. Som følge av god folkevalgt og administrativ budsjettstyring, har kommunen i 2020 bygd opp et økonomisk handlingsrom i form av netto overskudd på 25,8 mill. kroner avsatt på fond. Dette inkluderer innstillingen i driftsrapporten 2.tertial. Kommunedirektøren finner det riktig å benytte dette handlingsrommet til å saldere budsjettet for 2021 med 23,4 mill. kroner fra fond. Samlet sett medfører denne saldering at kommunens fondsreserver ikke reduseres i forhold til forutsetningene i budsjettet 2020.  Etter foreslått saldering vil det gjenstå 31,3 mill. kroner på driftsfondet i 2021. Utover i perioden er det derfor nødvendig å legge inn et innsparingskrav på 2% i året. Kommunedirektøren foreslår ikke nye konkrete salderingstiltak i denne omgangen, men fokuserer på å gjennomføre utviklingsprosessene som er igangsatt slik at kommunen har et bedre grunnlag for å lykkes med utviklingen fremover. Dette vil være avgjørende for å utvikle Bamblesamfunnet og kommunens tjenester innenfor det økonomiske handlingsrommet kommunen har fremover. For økonomiplanperioden sett samlet legger kommunedirektøren frem et budsjett i balanse.

Kommunedirektørens budsjettforslag for perioden 2021 – 2024 slik det her foreligger inneholder informasjon om de premissene som er lagt til grunn for perioden. I tillegg er grunnlaget og premissene publisert i en web-versjon som også har med seg utdypende beskrivelser og mål på virksomhetsnivå.

Kommunedirektøren vil ønske lykke til med budsjettarbeidet, og administrasjonen er tilgjengelig for alle partier ved behov for ytterligere informasjon.   

Geir H. Bjelkemyr-Østvang
Kommunedirektør

Ved å trykke på linkene under kan du lese kommunedirektørens strategidokument, forslag til økonomiplan og budsjett, samt kommunestyrets vedtatte økonomiplan og budsjett.

Kommunestyrets vedtatte budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-2024 (PDF)

Rapportering

Sist oppdatert: 31. mai 2021