Budsjett og økonomiplan

Strategidokument 2022-2025

Bamble kommune har en todelt budsjettprosess som starter med kommunedirektørens strategidokumentet som har fokus på strategiske grep for å møte de mulighetene og utfordringene vår kommune står overfor. Strategidokumentet redegjør for utviklingstrekk, satsningsområder, og hvordan vi planlegger å møte fremtidige samfunnsendringer. Dokumentet er ment å være et godt strategisk grunnlag for den videre budsjettprosessen.

Koronapandemien har siste halvannet år satt dagsorden både lokalt og globalt. Pandemien er ikke over selv om store deler av kommunens innbyggere er vaksinert og smittevernstiltakene er lempet. Kommunens organisasjon har omdisponert sine ressurser for å håndtere pandemi og smittevern. Ansatte og brukere av tjenestene har opplevd konsekvenser i form av endrede arbeidsmetoder og tjenestetilbud. Det har vært begrensninger i innbyggernes frihet som følge av smittevernet, bedrifter har hatt økonomiske tap og arbeidsplasser er blitt borte. Pandemien har imidlertid vist at folkevalgte, ansatte, innbyggere og næringsliv har stor evne til omstilling når situasjonen krever det. Senvirkningene av pandemien er umulig å forutse. Personlige belastninger og økonomiske konsekvenser kan være langsiktige. Kommunedirektøren vil takke ansatte, innbyggere og næringsliv for å ha fulgt de pålegg og anbefalinger som er blitt gitt. Dette er ett viktig bidrag til at konsekvensene av pandemien i Bamble ikke er blitt større. Det har vært en vanskelig periode å være folkevalgt og demokratiske prosesser har funnet annen form. Tallene viser at vi likevel aldri har hatt så mange saker til folkevalgt behandling som siste år.

Bamble kommune har det siste året gjennomført et omfattende arbeid med ny kommuneplan. Kommuneplanen beskriver langsiktige utfordringer og definerer retningen fremover med mål og strategier, både for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Bamble kommunes viktigste oppdrag er å legge til rette for at kommunens innbyggere kan leve gode liv og at næringslivet kan drive på en god og forutsigbar måte. Strategidokumentet følger opp mål og strategier fra kommuneplanen slik at disse blir realisert innenfor de rammene som finnes.

Bamble skal være et godt sted å bo og drive næringsvirksomhet. Gjennom flere år har Bamble kommune hatt et forholdsvis stabilt folketall, men vi ønsker at flere skal få øynene opp for alt Bamble har å by på. Fremover skal vi fortsette arbeidet med å utnytte og tydeliggjøre kommunens attraktivitet, fortrinn og satsninger, og utvikle kommunen både som et godt bosted og som en god kommune for næringslivet. Arbeidet med å utvikle Bambles attraktivitet, gode boområder, naturområder, infrastruktur, arbeidsplasser og tjenestetilbud, er viktig for å trekke til oss nye innbyggere slik at kommunen har en langsiktig og bærekraftig utvikling.

Bamble kommune har flere tettsteder og boområder med sine kvaliteter og egenarter. Arbeidet med å utvikle gode og varierte boområder er viktig for å få tilflytting til Bamble. Innbyggernes behov for bolig er variert, og kommunen må utvikle gode og trygge boområder for alle grupper. Flere boligprosjekter er under realisering og nye områder reguleres for fremtidig boligbygging.

Bamble har et variert og livskraftig næringsliv med evne og mulighet for å imøtekomme fremtidig behov for utvikling. Bamble har sentral beliggenhet med stort potensiale i infrastruktur og tilgjengelige arealer. Det ligger godt til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser med flere ferdig regulerte og opparbeidede forretnings- og næringsarealer i kommunen. Flere arealer er i tillegg under utvikling, deriblant Frier Vest. Dette er et område som er viktig både for kommunen, og for regionen vi er en del av. Et aktivt næringsarbeid vil bidra til en ytterligere styrking av kommunens attraktivitet.

Bamble er en kystkommune som over lang tid har satset på utvikling av attraktive friområder og vern av viktige naturområder. Områdene benyttes til rekreasjon, noe som er viktig for folkehelse og øker kommunens bosteds- og besøksattraktivitet. Bamble må ivareta og utvikle natur- og friområder på en bærekraftig måte for fremtidige generasjoner.

Bamble skal være et godt sted å bo også for de som jobber utenfor vår kommune, noe som betyr at god og effektiv infrastruktur må være på plass. Samtidig skal næringslivet ha tilgang til arbeidskraft bosatt utenfor kommunen. Ny E18 gir kortere reisetider øst-vest og vil øke kommunens attraktiviteten som bostedskommune og for etablering av næringsvirksomhet. Ny RV353 vil knytte de nordlige delene av kommunen til E18. Regionen er ett bo- og arbeidsmarked, og det blir viktig med et godt samarbeid med våre nabokommuner, samt regionale og statlig myndigheter for å få etablert god infrastruktur i veinett og kollektivtilbud.

Bamble har et solid tjenestetilbud. Over tid endres befolkningens behov for kommunale tjenester og kommunen må imøtekomme disse endringene. Befolkningsprognosene viser en betydelig nedgang i antall barn samtidig som antall eldre øker kraftig. Bamble kommune må ha vilje og evne til å imøtekomme behov for omdisponering av ressurser i tråd med endret tjenestebehov. Hovedutfordringen er å redusere etablerte tjenester når behovet reduseres. Dette er imidlertid kritisk nødvendig for å kunne tilby nødvendig tjenestetilbud til innbyggere med økt behov. Det er like viktig at etablering av nye tjenestetilbud er i tråd med reelle behov og gjøres i et langsiktig bærekraftig perspektiv. For å få til denne omstillingen vil det bl.a. være nødvendig å gjøre fremtidsrettede investeringer i bygg, samt se på effektiv organisering av tjenestetilbudene. Vi ser at utvikling av Grasmyr med skole, kultur, idrett og helse vil være med å øke kommunens attraksjonskraft.

Bamble kommune har fortsatt god økonomi og styringsevne. Imidlertid vil store investeringer og låneopptak, statlige føringer og rammebetingelser, økte krav til tjenestene, og endring i alderssammensetningen i befolkningen, gi en betydelig utfordring med å få fremtidige budsjetter i balanse. For 2022 har driftsbudsjettet en underbalanse på ca. 66 mill. kroner, økende til 113 mill. kroner i slutten av perioden. Dette er ikke bærekraftig. Fra og med 2022 er det forutsatt ytterligere innsparinger på 2% årlig i enhetenes driftsrammer. Det har i flere år vært fokus på kontinuerlig utviklings- og omstillingsarbeid, men det har vist seg å være krevende å realisere tilstrekkelige økonomiske gevinster for å bringe budsjettet i balanse. For å få fremtidige budsjetter i balanse må dette arbeidet således intensiveres og gis meget høy prioritet fremover. Kommunen må ha stram styring. Det er ikke rom for å sette i gang nye tiltak uten en reell prioritering mot andre tjenestetilbud, og det må være økt fokus på kostnadseffektivitet i tjenestene.

Jeg håper strategidokumentet gir et godt grunnlag for de prioriteringer som må gjøres i årene som kommer.  Vi har muligheter i Bamble!

 

Geir H. Bjelkemyr-Østvang

Kommunedirektør

Kommunedirektørens strategidokument 2022-2025

Sist oppdatert: 23. august 2021