Planer på høring/til offentlig ettersyn

Barnehageplan 2022-2030 på høring

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040

Høring av endring av tillatelse for Inoyn Norge AS, klor/VCM-fabrikken legges ut på offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Frier - Tråk, Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Detaljreguleringsplan for E-18 Tvedstrand - Bamble - Høring og Offentlig ettersyn i perioden 30.6 - 15.9.21

Forslag til lokal gebyrforskrift for Areal og miljø ute på Høring 6 uker frist innen 27.10.2021

Forslag til Detaljregulering av Rådhusplassen - Stathelle, ny 1.gangsbehandling - offentig høring.

Forslag til Detaljregulering for Krabberødveien 18 - Offentlig ettersyn/høring

Forslag til Detaljregulering for fortau i Brevikstrand - Offentlig ettersyn/høring

Forslag til Detaljregulering Grasmyr Nord - offentlig ettersyn

Forslag til Detaljreulering for Rådhusplassen -Stathelle Ny offentlig ettersyn/høirng

Forslag til Detaljregulering av Frier - Tråk vest for FV353 offentlig ettersyn.

Forslag til Rullering av kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn/høring.

Detaljregulering boliger Gladhaug, Ekstrand - offentlig ettersyn

Detaljregulering for Fv.363 Gang og sykkelveg Åby - Grindbakken plan id 373.

Detaljregulering Kongens Dam, plan for økt tilretteleggelse for bad, utfart, rekreasjon - Offentlig ettersyn

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Varsel om reguleringsendring av reguleringsplan for Fagerheim plan id 303.

Detaljregulering plan id 392 Gjenntetting del av 92/7 Åsadtoppen (F1- F3).