Planer på høring/til offentlig ettersyn

Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040

Høring av endring av tillatelse for Inoyn Norge AS, klor/VCM-fabrikken legges ut på offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Frier - Tråk, Høring og offentlig ettersyn av planprogram.

Detaljreguleringsplan for E-18 Tvedstrand - Bamble - Høring og Offentlig ettersyn i perioden 30.6 - 15.9.21

Forslag til lokal gebyrforskrift for Areal og miljø ute på Høring 6 uker frist innen 27.10.2021

Forslag til Detaljregulering av Rådhusplassen - Stathelle, ny 1.gangsbehandling - offentig høring.

Forslag til Detaljregulering for Krabberødveien 18 - Offentlig ettersyn/høring

Forslag til Detaljregulering for fortau i Brevikstrand - Offentlig ettersyn/høring

Rusmiddelpolitisk handlingsplan