Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

 

Forord

Kommunens budsjettbehandling er todelt og starter med behandlingen av rådmannens utfordringsnotat. Utfordringsnotatet trekker frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer, og tydeliggjør hvordan kommunen kan møte disse endringene. Utfordringsnotatet er derfor et godt strategisk grunnlag når de økonomiske ressursene skal prioriteres i budsjett og handlingsplan. Budsjettforslaget rådmannen nå presenterer, bygger på de føringene og utviklingstrekkene som ble presentert i årets utfordringsnotat i september.

Bamble kommune opplever endringer i gjeldende rammebetingelser, og vi står overfor utfordringer knyttet til betydelige forskyvninger i befolkningens sammensetning. De demografiske endringene medfører en endret etterspørsel etter tjenester, og et behov for omdisponering av ressurser mellom kommunens tjenesteområder. Særlig gjelder dette fra skole- og barnehagesektoren til helse- og omsorgssektoren. I tillegg presses kommunens økonomi av store investeringer, som betyr økt lånegjeld, økte utgifter til renter og avdrag og mer bygningsmasse som skal driftes og vedlikeholdes. Dette medfører at vi fremover vil stå overfor en krevende økonomisk situasjon.

Det er stor aktivitet i kommunen, og flere større investeringer er under arbeid. Byggearbeidene er for alvor i gang på Grasmyr, og området vil bli et kraftsenter for utdanning, idrett og kultur. Utbyggingene på Nustadbakken og Nustadjordet vil sette kommunen i enda bedre stand til å ivareta et økende behov for omsorgstjenester. Gjennom disse investeringene har kommunestyret gjort tydelige prioriteringer. Utbyggingen på Grasmyr er et fremtidsrettet prosjekt, som vil være med å øke kommunens attraksjonskraft. I handlingsplanperioden trappes også kommunens satsning på næringsarbeid opp. I 2020 blir det viktig å arbeide med gode strategier på dette området, slik at det kan jobbes planmessig fremover. Et aktivt næringsarbeid vil ytterligere bidra til å styrke kommunens attraktivitet.

Det er ingen tvil om at de investeringene som er gjort har positive virkninger for kommunen, men samtidig medfører de økte kostnader. Fremover vil vi måtte håndtere økte drifts- og kapitalkostnader i tillegg til et større press på tjenestene. Derfor er det igangsatt et omfattende omstillings- og innsparingsarbeid som har høy prioritet i alle kommunens enheter. To tredjedeler av kommunens utgifter er lønnsutgifter, og hovedvekten av innsparingene vil måtte tas på dette området. Vedtaket om at ingen skal sies opp som følge av omstillingsarbeidet, medfører derfor en viss treghet i realiseringen av de økonomiske effektene. I tillegg har kommunen begrenset mulighet til å påvirke inntekstgrunnlaget på kort sikt, da to tredjedeler av inntektene er skatt og rammetilskudd som styres av staten. Sammenholdt tydeliggjør både kommunens inntekts- og utgiftsbilde at omstillingsarbeidet vil ta tid.

For å få årets budsjett i balanse har rådmannen vært nødt til å gjøre tøffe prioriteringer, og flere gode tjenester og tilbud berøres. Dette er ikke en ønsket situasjon, men nødvendig for å få et budsjett i balanse. I salderingsarbeidet er alle kommunalområdene vurdert, og tiltakene er hentet fra alle kommunens tjenesteområder. Enkelte av tiltakene vil imidlertid ikke være bærekraftige, og det er derfor viktig at omstillingsprosjektet resulterer i tiltak som kan bidra til en varig nedjustering av kommunens kostnader. For øvrig legges det frem få nye tiltak i årets budsjett.

Det er lite som tyder på at kommunens økonomiske situasjon vil endres vesentlig i årene som kommer, og det er nødvendig å ta høyde for fremtidige kostnadsøkninger. I rådmannens budsjettforslag er det derfor forutsatt innsparinger og effektiviseringskrav også utover i handlingsplanperioden.

Fremover må vi tenke langt, også ut over kommende handlingsplanperiode. Gjennom arbeidet med ny kommuneplan som startes opp i 2020, må vi forsøke å se kommunen og kommuneøkonomien inn i fremtiden. Vi må få til god dialog og gode strategiske diskusjoner, slik at vi kan sette tydelig retning for fremtiden. Klare prioriteringer er viktig, hvor deler av kommunens aktiviteter løftes frem, mens andre begrenses eller prioriteres bort. På den måten kan vi legge til rette for en positiv utvikling av kommunen og kommunens tjenester, til innbyggernes beste.

Rådmannens budsjettforslag for perioden 2020 – 2023 er på mange måter krevende, men inneholder også prioriteringer som støtter opp under de muligheter vår kommune har til å skape attraktivitet og gode tjenester. Endring og omstilling skaper grunnlag for utvikling, som vi må ta vare på i årene som kommer. Rådmannen mener det er realistisk å oppnå en positiv utvikling, ved klare prioriteringer og et godt kommuneplanarbeid. 

Rådmannen vil ønske lykke til med budsjettarbeidet, og administrasjonen er tilgjengelig for alle partier ved behov for ytterligere informasjon.    

 

Geir H. Bjelkemyr-Østvang

 

Rådmann

 

Ved å trykke på linkene under kan man lese rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023. I tillegg kan du lese utfordringsnotatet og det digitaliserte kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for budsjett og handlingsprogram.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 WEB-versjon

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023 PDF

Utfordringsnotatet 2020-2023

Kunnskapsgrunnlaget

 

 

 

 

 

Sist oppdatert: 08. november 2019