Priser og gebyrer - Teknisk og eiendom

Priser og gebyrer

Kommunale avgifter

Vann

ALLE PRISENE ER INKL. MVA

2018

2019

VANN:

 

 

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,00

125,-

 

 

 

Årsgebyr:    Fast del for alle abonnenter

2.358,00

2527,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.087,00

1252,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

1.426,00

1642,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

542,00

624,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

271,00

312,-

Variabel del hytte vannp.vann (15,62 m3)

136,00

156,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

8,70

10,01

Kloakk

KLOAKK:

 

 

Tilkoblingsgebyr avløp pr tilkobling

125,00

125,-

 

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

2.852,50

3044,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

1.739,00

1579,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.281,00

2071,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

869,00

789,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

435,00

395,-

 

 

 

Målt forbruk pr m3

13,91

12,63

 

 

 

Spyling av kloakk.

 

 

Timepris bil og mann

1.312,50

1.312,50

Tillegg for hjelpemann pr time

429,00

429,-

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING:

 

 

Årsgebyr bolig – pris pr år.

 

 

0-2 m3 - tømmes hver år

3.994,00

4393,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

3.538,00

3892,-

Tømming utenfor rute

812,50

812,50

Tømming - Tett tank pr m3.

542,00

596,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

542,00

596,-

Ikke klargjort tank

812,50

812,50

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

359,00

367,-

 

 

 

Fritidsbolig.

 

 

Tømming slamavskiller/tank – pris pr tømming.

3.994,00

4393,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

 

 

Feie-og tilsynsgebyr

665,50

665,50

Godkjenning/kontroll av ildsted

526,00

538,-

Renovasjonsgebyr

RENOVASJONSGEBYR:

 

 

SORT DUNK

 

 

Årsabonnement                       45 ltr

45 ltr dunk er gått ut av produksjon og tilbys ikke lenger til nye kunder,Ved bytte av 45 ltr., settes 80 ltr ut.

1.858,50

1916,-

”                                   80 ”

90 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 80 ltr ut.

2.495,00

2573,-

”                                 140 ”

130 ltr er gått ut av produksjon og ved neste bytte settes 140 ltr ut.

2.900,00

2990,-

240 ”

4.770,00

4918,-

370 ”

7.254,00

7479,-

660 ”

12.901,50

13301,-

4 m3

76.671,00

79048,-

5 m3

80.306,00

82796,-

6 m3

96.367,50

99355,-

 

 

 

GRØNN DUNK

 

 

Årsabonnement

140 ltr

328,50

339,-

240 ”

328,50

339,-

370 ”

832,50

858,-

660 ”

1.548,00

1596,-

660 ” industri

1.993,50

2055,-

4 m3

11.817,00

12183,-

5 m3

12.201,00

12579,-

6 m3

14.641,00

15095,-

 

 

 

USORTERT SORT DUNK

 

 

Årsabonnement

90 ltr

3.118,50

3215,-

140 ”

3.622,50

3735,-

240 ”

5.965,00

6150,-

370 ”

9.067,50

9349,-

660  ”

16.130,00

16630,-

 

 

 

Ekstratømming for ikke sortert inntil 370 ltr

625,00

625,-

Ekstratømming for ikke sortert 660 ltr eller mer

1.875,00

1875,-

Ekstrasekken

20,00

20,-

Grovavfallsrute-bestillingstjeneste

250,00

250,-

Fritidsrenovasjon

1.969,00

2030,-

Rabatt hjemmekompostering

-375,00

-375,-

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

 

 

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.063,00

1088,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

20,00

20,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

20,00

20,-

Parkering Valle pr døgn

50,00

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

 

 

Torgplass – fast tildelt plass

512,00

524,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

254,00

260,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

7.262,00

7.429,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min 1 mnd pr pr m2.

341,00

348,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr døgn

218,00

223,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

 

 

Gebyr for gravesøknad

2.500,00

2500,-

 

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2019

Gjeldende fra 1.1.2019. Økningen fra 2018 er på 2,8 % i tråd med kommunestyrevedtak 97/18 og avrundet til nærmeste 50. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Gebyrregulativ for plansaker 2019

A

GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2019:

2019

1 a

Oppstartsmøte:
Gebyr for oppstartsmøte godskrives ved fastsettelse av gebyr for plansaksbehandling dersom planforslaget sendes kommunen innen ett år etter avholdt oppstartsmøte

18 500

1 b

Behandlingsgebyr:
Fast gebyr for å ta sak til behandling

73 800

1 c

Arealgebyr:

Pr. 100 m² planareal <20.000 m²
Ved %-BRA > 100% eller BYA > 50% regnes gebyret ut per 100 m² BRA (BRA = bruksareal, BYA= bebygd areal, jfr. Miljøverndepartementets veileder H-2300)

1 200

 

Pr. 100 m² planareal >20 daa

700

1 d

Unntak fra gebyrer:
Følgende formål blir ikke gebyrbelagt:

 • Eksisterende bebyggelse, herunder idrettsanlegg som er offentlig tilgjengelig og grav- og urnelunder, i områder for bebyggelse og anlegg, når det ikke legges til rette for høyere utnyttelse.
 • Offentlig vegareal
 • Grønnstruktur
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål
 • Hensynssoner, når areal innenfor hensynssonene ikke kan brukes på regningssvarende måte.

 

1 e

Mindre endringer av reguleringsplaner etter plan- og bygningslovens § 12-14:

10 800

1 f

Behandling av planprogram:

40 100

1g

 

Urimelig gebyr.
Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

Gebyrregulativ for byggesaker 2019

B

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2019

2019

2

Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl § 20-4:

2 a

Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

5 200

2 b

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

5 200

2 c

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

5 200

2 d

Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver

5 200

3

Rene eneboliger og fritidsboliger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Gebyr betales pr enhet.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

22 600

For hver igangsettingstillatelse

2 600

4

Sekundærleilighet i enebolig, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g): Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større sekundærleiligheter betales gebyr i.h.t.

pkt. 5.

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav

a) og g): Gebyr betales pr enhet

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

17 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 300

Bruksareal over 400 m² BRA

15 650

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales

gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-

+ kr. 140,- pr. m²

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,-

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,-

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,-

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 600

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

 

 

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

 

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd

bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf.

forskrift ombyggesak § 11-4

2 600

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 600

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Avslag på søknad om lokal godkjenning av foretak

2 600

For arbeider unntatt gebyr etter pkt. 17 betales ikke gebyr etter dette punktet

-

14

Dispensasjonsbehandling, etter pbl kap. 19:

Gebyr for behandling av søknader om dispensasjon kommer i tillegg til ev.

byggesaksgebyr for selve tiltaket. Det betales et gebyr pr dispensasjon.

 

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser.

Søknader som er særskilt arbeidskrevende, som dispensasjon fra pbl 1-8 (100 m sone)

 

12 350

Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser.

Søknader som er mindre krevende.

 

8 250

For mindre dispensasjoner i henhold til plan-og bygningsloven som behandles direkte i byggesaken.

Dispensasjoner knyttet til mindre tiltak som er fritatt for byggesaksbehandling.

3 100

Søknad om fravik fra Teknisk forskrift/krav jf. Pbl § 31-2 fjerde ledd

7 600

15

Konstruksjon og anlegg og separate avløpsanlegg, etter pbl § 20-1 første ledd bokstavene a), l), og

separate avløpsanlegg etter pbl § 27-2:

15a

Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15b

Veger med tilhørende innretning inntil 500 m lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

Ved veger lengre enn 500 m betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15c

Damanlegg og basseng, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3

10 000

15d

Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde, rammetillatelse og ved ett-trinns

søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

5 200

Tiltaksklasse 2 og 3          for første ledning

10 000

For øvrige ledninger

5 200

For hver igangsettingstillatelse:

2 600

Ved røranlegg over 1 km lengde betales et tillegg på 50 % av ovennevnte satser

 

15e

Brygger/kaier, rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

Tiltaksklasse 1

10 300

Tiltaksklasse 2 og 3

i tillegg kr. 120,- pr. løpemeter kaifront

20 800

Brygger på fritidseiendommer (tiltaksklasse 1)

5 200

For hver igangsettingstillatelse:

2 600

16

Vesentlige terrenginngrep, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

17

Heis, rulletrapp for person eller kombinasjon person/ vare, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav f):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Ved midlertidig installasjon i bolig settes gebyret til kr. 0,-

0

18

Skilt og reklameinnretninger, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav i):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

19

Endring i forhold til tidligere gitt tillatelse:

Endring i forhold til gitt tillatelse som krever nytt vedtak

2 600

20

Avslag på søknader:

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning

 

21

Mangelfull søknad:

Gebyrregulativ for byggesaker 2019 forts...

 

Dersom kommunen må underrette søker eller tiltakshaver om mangler i søknad etter pbl

§§ 20-3, 20-4 eller søknad om dispensasjon etter pbl kap. 19 skal det betales et ekstra gebyr

1 200

22

Oppretting av grunneiendom, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m):

Ved tillatelse til oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt som skal

opprettes

5 200

Ved avslag på søknad om oppretting av grunneiendom betales det gebyr for hver tomt

som avslås

5 200

23

Ulovlig byggearbeid (ulovlig igangsetting):

For tiltak som er igangsatt uten byggetillatelse og /eller som er i strid med plan- og byningslovgivningen betales et gebyr etter den medgåtte tiden kommunen har hatt med oppfølging av ulovligheten. Gebyret skal også dekke alle ekstrautgifter

bygningsmyndighetene har fått som følge av ulovligheten.

 

Minstegebyr

5 200

Ut over minstegebyr betales det etter medgått tid, se pkt. 24.

 

Overtredelsesgebyr i medhold av forskrift om byggesak kapittel 16 kan ilegges i tillegg.

 

24

Gebyr etter medgått tid:

Timepris

1 200

25

Avviksbehandling ved tilsyn:

For behandling av rapportert avvik, eller avvik som er avdekket gjennom kommunens

tilsyn

5 200

26

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn):

Ved første gangs sertifisering

5 200

Ved resertifisering

2 600

27

Øvrig:

 • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter.
 • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper nødvendige utgifter fra andre offentlige myndigheter/eksterne aktører.
 • Alle gebyrer skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
 • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
 • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
 • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak.
 • Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som ligger til grunn og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019

Gebyrregulativet for Bamble er samordnet med Skien og Porsgrunn. Gebyrsatsene er ikke merverdiavgiftspliktige.

C GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN  2019

1. Oppretting av matrikkelenhet

1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn                                                                                 Kr.

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 501 – 2.000 m²

25 200

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.2 Tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet

 

Areal 0 – 250 m2

8 350

Areal 251 – 500 m2

12 000

Areal 501 – 1.000 m2

16 050

Areal 1.001 – 2.000 m2

18 900

Areal over 2.000 m2 økning pr. påbegynt da.

1 850

1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 501 – 2.000 m²

25 200

Areal over 2.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

Areal 0 – 250 m²

8 350

Areal 251 – 1.000 m²

12 000

Areal over 1.000 m², økning pr. påbegynt da.

1 850

1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom

 

Volum 0 – 2.000 m³

23 000

Volum over 2.000 m³, økning pr. påbegynt 1.000 m³

1 100

1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid

 

Timepris

1 150

Minstepris

3 400

 

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5. I tillegg kommer forhåndsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

 

4 650

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av aktuelle gebyrsatser.

 

 

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

Areal 0 – 250 m²

8 350

Areal 251 – 500 m²

12 000

3.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1.000 m³

 

Volum 0 – 250 m³

8 350

Volum 251 – 1.000 m³

12 000

 

4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing (gebyr kommer i tillegg) gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

Areal 0 – 500 m²

23 000

Areal 0 – 500 m² for samferdselsformål (SAK 10 § 4-3)

12 000

Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m²

1 150

4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

Volum 0 – 250 m³

18 900

Volum 251 – 500 m³

23 000

Volumoverføring over 500 m³, økning pr. påbegynt 500 m³

1 150

 

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter

4 650

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 100

 

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter

6.1 Oppmålingsforretning over en grenselinje.

For inntil 2 punkter

4 650

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1 850

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, timesats

1 150

 

6.2 Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet

Areal 0 - 500 m2

12 000

Areal 501 – 2.000 m2

13 600

Areal over 2.000 m2, økning pr. påbegynt da.

1 850

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

7. Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

4 650

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

3 400

Billigste alternativ for rekvirent velges.

 

 

8. Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater

Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater utføres etter medgått tid

Timesats

1 150

 

9. Timepriser

 

Gebyr som ikke kan fastsettes etter foranstående satser beregnes etter medgått tid.

 

Timepris kontorarbeid

1 150

Timepris feltarbeid (inkludert forbruksmateriell)

1 450

 

10. Ekspedisjonsgebyr

Tilrettelegging for tinglysing av saker fra private som ikke innebærer ordinær oppmålingsforretning

3 400

 

11. Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

 

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

 

12. Betalingsbestemmelser

Gebyr skal betales til kommunekassa / kemneren etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig rekvisisjon er poststemplet inn i administrasjonen.

 

Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskaper, bil- og evt. båtgodtgjørelse, adm. utgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser i marka.

 

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift kommer i tillegg.

 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene.

 

 

13. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Dersom endringen innebærer at det er innkrevd et for lavt gebyr vil rekvirenten få et tilleggsgebyr.

 

Gebyrregulativ etter matrikkelloven 2019 forts...

14. Statlige gebyrsatser (fastsatt av statlige myndigheter) *

Tatt med for oversiktens skyld

Matrikkelbrev inntil 10 sider

175

Matrikkelbrev over 10 sider

350

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter

0

Tinglysingsgebyr

525

 

15. Gebyr for behandling av seksjonering *

 

Gebyr pr. søknad:

 

Behandling av søknad om seksjonering

5 150

Behandling av søknad om reseksjonering

7 400

Tillegg ved befaring seksjonering/reseksjonering

2 200

Sammenslåing av seksjoner

0

 • Dersom uteareal skal seksjoneres, vil det måtte avholdes en oppmålingsforretning.
 • Gebyrer for denne vil da komme som tillegg i samsvar med satsene nevnt i pkt. 1.4 under gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven” ovenfor.
 • Dersom saken behandles kun etter eierseksjonsloven vil det påløpe gebyr for utarbeidelse av matrikkelbrev i samsvar med pkt. 14 ovenfor.
 • Ved avslag betales 50% av ovennevnte seksjoneringsgebyrer.
 • I tillegg betales det tinglysingsgebyr etter gjeldene satser.

 

Behandling av utslippssaker 2019

D

Behandling av utslippssaker 2019

 

1

Utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning basert på PE (personekvivalenter) og i henhold til forurensningsforskriften.

 

1.1

For utslipp mindre enn 50 pe gjelder følgende satser

 

 

0 - 10 pe 5 500

Kr. 5 650,-

 

11 – 25 pe 8 000

Kr. 8 250,-

 

26 – 50 pe 16 000

Kr. 16 450,-

1.2

Behandling av større utslippssaker i h.h.t forurensningsforskriften

Kr. 20 600,-

1.3

Søker / tiltakshaver kan belastes med utgifter til nødvendige
resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering m.v. Bamble

 

Konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven 2019

E

KONSESJONSSAKER OG DELINGSSAKER ETTER JORDLOVEN 2019

 

1

Konsesjonssaker:

 

1.1

Enkle saker

2 100

1.2

Andre saker (eiendommer over 100 da/mislighold av konsesjonsvilkår

5 150

2

Delingsssaker etter Jordloven

850

 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

5

Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig, blokk og andre boligtyper, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav

a) og g): Gebyr betales pr enhet

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

17 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

6

Garasjer, uthus og lignende med areal inntil 70 m² BRA.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

For garasje, uthus og lignende over 70 m² betales et tillegg på kr. 100,- pr. m²

 

7

Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser.

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling, inntil 70 m² BRA

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

Bruksareal mellom 70 m² og 400 m² BRA

10 300

Bruksareal over 400 m² BRA

15 650

8

For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2-7, betales

gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst:

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

 

0 - 50 m²

kr. 9400,-

+ kr. 140,- pr. m²

 

51 - 100 m²

kr. 16 600,-

+ kr. 110,- pr. m² som overstiger 50 m²

 

101 - 200 m²

kr. 22 200,-

+ kr. 100,- pr. m² som overstiger 100 m²

 

201 - 400 m²

kr. 32 300,-

+ kr. 40,- pr. m² som overstiger 200 m²

 

401 - 600 m²

kr. 40 400,-

+ kr. 35,- pr. m² som overstiger 400 m²

 

over 600 m²

kr. 50 600,-

+ kr. 30,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg til bolig og fritidsbolig betales 50 % av ovennevnte satser.

 

For hovedombygging betales 50 % av ovennevnte satser

 

For hver igangsettingstillatelse

2 600

9

Fasadeendring, etter pbl § 20-1 bokstav c):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

 

 

10

Bruksendring, etter pbl § 20-1 bokstav d):

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Gjelder for bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

For bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som angitt i punkt 8

5 200

For hver igangsettingstillatelse

2 600

11

Riving, etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e):

Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning.

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling 0 – 100 m² BRA

Over 100 m² BRA

 

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

12

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, etter pbl § 20-1 første ledd

bokstav f): Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

Tiltaksklasse 1

Tiltaksklasse 2 og 3

5 200

10 300

For hver igangsettingstillatelse

2 600

13

Gebyr for godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker:

Gebyr for lokal godkjenning av foretak der erklæring om ansvar ikke kan benyttes, jf.

forskrift ombyggesak § 11-4

2 600

Personlig godkjenning etter forskrift om byggesak § 6-8

2 600

Sist oppdatert: 27. mars 2019