Jordbruk, skogbruk og viltforvaltning

Landbrukskontoret

Landbrukskontoret forvalter de økonomiske virkemidlene innen jord- og skogbruk, og er sekretariat for Landbruksnemnda og Vilt- og innlandsfiskenemnda i Bamble kommune.

Vi behandler søknader om blant annet omdisponering av landbruksareal, deling av landbrukseiendom og konsesjon for kjøp av landbrukseiendom. Dette gjøres med grunnlag i kommunens arealplan og landbruksplan, samt nasjonalt lovverk.

Aktuelle lover er: Jordloven, Konsesjonsloven, Skogbruksloven, Viltloven og innlandsfiskeloven, Hundeloven.

Noen vedtak i enkeltsaker fattes administrativt, andre saker avgjøres politisk.

Landbrukskontoret behandler søknader innen:
- Næringsutvikling i landbruket 
- Direktetilskudd til produksjon
- Velferdstiltak
- Erstatninger etter klimabetingede skader

Vi har utstrakt kontakt med bønder og skogeiere i vår kommune, særlig i forbindelse med søknader om statlige midler. Landbrukskontoret samarbeider med nabo-kommuner og med Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Mattilsynet og andre i forvaltningen av de forskjellige ordningene.

Informasjon om lover, regler, tilskuddsordninger osv. Se siden til Landbruksdirektoratet
Kart over eiendommen kan hentes fra Gårdskart

Landbruksplan for Bamble

Fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktige

Tiltak som omlegging av bekkeløp, lukking av bekk, bekkerensk og fjerning av naturlig kantvegetasjon med mer er regulert etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, vannressursloven og forskrift om tilskudd til produksjonstilskudd i jordbruket med flere. NVE er konsesjonsmyndighet ved større fysiske inngrep.  

Søknadsprosessen er nå mer brukervennlig ved det nye standardskjemaet «søknader om fysiske tiltak i vassdrag.»  

Kommunens rådgivere innen landbruk og miljø kan gi deg veiledning i prosessen.

Søknadsskjema finner du her

Veterinærvakta i Grenland

Veterinærvakta er for øyeblikkelig hjelp og akutte sjukdommer hos dyr (både produksjonsdyr og kjæledyr) utenom vanlig kontortid. Veterinærvakta gjelder helger og helligdager, og hverdager mellom kl 1600 og kl 0600.  

Vakttelefonnummer: 820 97 103

Det påløpet et gebyr på 26 kr. per min.

NB! Enkelte mobilabonnement kan ha sperre for denne typen tjenester. Ta kontakt med mobiloperatør for å oppheve sperren. Har du ansvar for dyr, bør du påse at ditt abonnement tillater denne typen tjenester, slik at du kan få hjelp raskt.

Merk også at det kun er vakthavende veterinær som kan svare på telefonen. Når vedkommende er opptatt med en akuttpasient, kan det hende at innringer ikke får svar på første forsøk. Prøv igjen litt seinere. 

Dyreklinikkene som deltar i Grenland veterinærvaktområde er:

 • Grenland Dyreklinikk. Tlf: 35 59 01 00
 • Porsgrunn Dyreklinikk. Tlf: 480 23 333
 • Anicura Dyreklinikk Rising. Tlf: 35 50 64 40

Grenland veterinærvaktområde består av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Det er Skien kommune som administrerer ordningen.

JORDBRUK

Kontaktperson: Ruben Selmer - tlf: 35 96 51 04 - Epost

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Foretak må innen søknadsfristen være registrert i Enhetsregisteret som landbruksforetak og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Miljøkravene er nå absolutte vilkår for å være berettiget areal- og kulturlandskapstilskudd.

 • Det kan ikke gis tilskudd dersom det foretas inngrep som forringer kulturlandskapet. Dersom annet regelverk ikke er til hinder for det, kan kommunen likevel forhåndsgodkjenne inngrepet dersom det avhjelper betydelige driftsmessige ulemper.
 • Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.

Fra og med 2018 vil søknadsfristene være 15. mars (med telledato 1. mars) og 15. oktober (med telledato 1. oktober).

Info om søknad om produksjonstilskudd

Elektronisk søknadsskjema

Økologisk landbruk

Tilskudd til økologisk landbruk gis for å stimulere til omlegging og opprettholdelse av økologiske driftsformer. Tilskuddene skal bidra til å kompensere for økte kostnader og avlingsnedgang i den økologiske driften, samt bidra til økt produksjon av økologiske landbruksprodukter.

Tilskudd til økologisk landbruk inngår i produksjonstilskudd og består av tre ordninger:

 • omleggingstilskudd, engangstilskudd som gis ved omlegging,
 • arealtilskudd, årlig tilskudd til arealer som er omlagt til økologisk drift,
 • tilskudd til økologisk husdyrproduksjon.

Fra 2014 ble omleggingstilskuddet avviklet for arealer i 1.års karens. Fra 2015 blir omleggingstilskudd erstattet av arealtilskudd for arealer i 2.og 3. karensår. Les mer.

Gjødslingsplan

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging skal alle landbruksforetak, som søker om produksjonstilskudd, ha utarbeidet en gjødslingsplan før hver vekstsesong.  

Ordningen har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer.
Den skal også sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Du kan selv utarbeide egen gjødslingsplan eller kan du ta kontakt med landbruksrådgivning eller private planleggere.

Regionalt miljøprogram i jordbruket

Gårdbrukere som har søkt produksjonstilskudd kan søke RMP tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen, bevare artsrikdommen og landbrukets kulturminner.

Fylkesmannen utarbeider regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse.

Kommunene får miljøprogrammet til høring før det blir fastsatt. Statens landbruksforvaltning (SLF) godkjenner miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

I Bamble kommune gjelder følgende ordninger:

 • ingen/utsatt endra jordarbeiding
 • ugrasharving i kornåker (ikke arealer godkjent av DEBIO)
 • vegetasjonssoner mot vassdrag og grasdekte vannveier
 • tilskudd til Telemarkskyr
 • drift av prioriterte kulturlandskap
 • vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket
 • skjøtsel av freda og verneverdige og nyere tids kulturminner
 • skjøtsel av biologiske verdier
 • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Les mer på sidene til Landbruksdirektoratet.      

Regionalt miljøprogram - Telemark m/ søknadsskjema

Avløsning ved sykdom

Tilskudd til avløsning ved sykdom er en del av velferdsordningene i landbruket. Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere, når eier av foretaket i landbruket, på grunn av sykdom mv, ikke kan delta i arbeidet i foretaket.

Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Husdyr produsenter, veksthus produsenter, plante produsenter og honningprodusenter kan få tilskudd til avløsning ved sykdom.

Det skal søkes på fastsatt skjema. Søknad må være sendt senest 3 måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd.

Les mer på sidene til Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjema

Praktikantordningen

Ordningen skal bidra til å sikre rekruttering til landbruket og landbruksrelaterte næringer, spesielt for unge mennesker som vil skaffe seg praksis for videre arbeid eller utdanning innenfor landbruket.

Praksisperioden skal normalt være fra 6 ti 12 måneder. Den skal følge skoleåret.

Det er mulig å avtale praksis hos flere verter i løpet av samme periode. Dette gir en mest mulig allsidig praksis.

Praksisvert må kunne tilby praksis innen en eller flere av følgende driftsformer: jordbruk, husdyrbruk, skogbruk, hagebruk og økologisk landbruk, men også "Inn på tunet", "Gårdsturisme", "Småskala matproduksjon" m.m.

Egenandel for praksisvert er 40 prosent. Tilskudd til praktikant gir 60 prosent dekning av lønn, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring. Lønn til praktikant tilsvarer 65 prosent av laveste lønnstrinn i Statens regulativ. Praksis på egen eller foreldres gård faller utenfor ordningen.

Nedre aldersgrense for praktikant er 16 år og øvre 30 år.

 Les mer på sidene til Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjema

Næringsutvikling i landbruket

Bygdeutviklingsmidler, som avsettes over jordbruksavtalen, skal legge til rette for næringsutvikling i jordbruket, desentralisert bosetting og like muligheter for kvinner og menn.

Bedriftsrettede tiltak kan være:

Etablererstipend (oppstart av tilleggsnæring) 

 • Bedriftsutvikling (videreutvikling av tilleggsnæring) 
 • Investeringer (bl.a. opprusting og nyinvestering i driftsbygninger og bygninger for tilleggsnæring) 
 • Generasjonsskifte (nødvendige tiltak i driftsbygninger mv. i forbindelse med generasjonsskifte) 
 • Tiltak i frukttrefelt
 • Juletrær og pyntegrønt

 Det kan søkes om:

 • Tilskudd til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr.
 • Rentestøtte dvs. reduksjon i avtalt rentenivå på lån til investeringsformål.
 • Lån til landbruksformål, næringsformål og boligformål.
 • Risikolån til toppfinansiering av investeringer med svak pantesikring.

Les mer på hjemmesidene til Innovasjon Norge

Avlingssvikt. Erstatninger etter klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og ved katastrofetap i husdyrhold

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.

Ordningen gir ikke fullstendig erstatning for årets tap, men forutsetter en egenandel på 30 %. Dette betyr at årets avling må under 70 % av gjennomsnittavlinga før noe dekkes opp av erstatningsordninga.

Gjennomsnittstall på bruket er snittet for de siste 5 år for salgsvekster og de siste tre år for grovfôr. Erstatning beregnes for hver enkelt vekstgruppe, ikke som tidligere for hele foretak samla. Ved beregning av erstatning for avlingssvikt i grovfôrproduksjon, tas utgangspunkt i husdyrhold på foretaket.

Mer om erstatning på sidene til  Landbruksdirektoratet

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL midler) skal brukes til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt reduserer forurensningen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Les mer.

Tiltak det kan søkes midler til:

 • Planleggings-/tilretteleggingstiltak - fellestiltak.

 • Kulturlandskapstiltak: tiltak som tar vare på biologisk mangfold, gammel kulturmark, freda og verneverdige bygninger, kulturminner og kulturmiljøer og tilgjengelighet.

 • Tiltak mot forurensing: inntaks- og nedløpskummer, erosjonssikring av åpne løp, miljøplantinger (leplantinger, vegetasjonssoner og landskapsplantinger), økologiske rensedammer, avskjæringsgrøfter, oppdimensjonering av lukka løp, åpne kanaler til erstatning for åpne løp, terskler i åpne løp.

Søknadsskjema LDIR-430 utarbeidet av Landbruksdirektoratet.

Søknadsskjema

Vedtatte retningslinjer for Bamble kommune

Spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1.september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Det er ikke tillatt å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, og ikke under noen omstendigheter i perioden fra og med 1. november og til og med 15. februar.

Spredning uten nedmolding / nedfelling på eng bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for gjenvekst, og senest innen 1. september.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav regulerer hvor, når og i hvilken mengde kan husdyrgjødsel spres på jordbruksarealer.  Les mer

Fulldyrka jord og overflatedyrka jord er automatisk godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal.

Kloakkslam

Alle som ønsker biomasse/kloakkslam må søke om dette på eget skjema som sendes til landbrukskontoret.

Skjema og veiledning for utfylling får du ved å henvende deg til Elstrøm avløpsanlegg i Skien på tlf. 916 60 713 Terje Siljan eller til landbrukskontoret.

All utkjøring av slam for eventuell mellomlagring og spredning koordineres av produktleverandøren (Elstrøm avløpsrenseanlegg).

     Les mer - Forskrift

Tidligpensjon til jordbrukere

Ordningen med tidligpensjon skal lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Det utbetales enten en énbruker- eller tobrukerpensjon.
Tobrukerpensjon er aktuelt i de tilfeller der også brukerens ektefelle/samboer har tatt aktivt del i driften. Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Søknad om tidligpensjon sendes til landbrukskontoret. Søknaden videresendes fylkesmannen som avgjør søknaden.

Nødvendig dokumentasjon for å vise at vilkårene for å komme med i ordningen er oppfylt:

 • utskrift som viser inntekt fra de fem årene som inngår i referanseperioden
 • kopi av tinglyst skjøte på at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier eller skriftlig oppsigelse av forpaktningsavtalen
 • skattekort

      Mer info

Konsesjon/konsesjonsfrihet

Alle erverv av fast eiendom, herunder erverv ved arv, gave, kjøp og stiftelse av bruksrett over 10 år, er undergitt konsesjon. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Konsesjon ved erverv av fast eiendom er regulert av konsesjonsloven. Formålet med loven er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

21. juni 2017 ble det vedtatt flere endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Endringene er bl.a. at arealgrensene ble hevet for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, og det ble vedtatt en opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer. Videre ble det endring i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og i reglene om driveplikt.

Heving av arealgrensene fra 25 dekar til 35 dekar
Arealgrensene heves i konsesjonslovens bestemmelser om konsesjonsfritt erverv og lovbestemt boplikt. For konsesjonsfritt erverv er endringen nedfelt i ny § 4 første ledd nr. 4 og gjelder bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar. For lovbestemt boplikt er arealgrensen nedfelt i ny § 5 annet ledd. Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år.

Arealgrensen er også hevet i odelslovens bestemmelse slik at ny § 2 setter krav om at en odelseiendom må ha fulldyrka eller overflatedyrka jord på over 35 dekar eller produktivt skogareal på over 500 dekar.

Opphevelse av priskontroll – skogeiendom  
Ved erverv av rene skogeiendommer er det etter ny konsesjonslov § 9 a gjort unntak for priskontroll i konsesjonsvurderingen. Med rene skogeiendommer menes eiendommer med produktiv skog, men helt uten jordbruksareal.

Utvidelse av konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter
I ny konsesjonslov § 4 første ledd nr. 1 er det konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn to dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning etter jordlova. Utvidelsen i konsesjonsfriheten under ubebygde enkelttomter er at naust er tatt inn sammen med bolig og fritidshus.

Driveplikt
Jordloven § 8 stadfester at det er en driveplikt på jordbruksareal. I ny § 8 blir det presisert at driveplikten gjelder for hele eiertiden. Driveplikten er således rettet mot eieren. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. I ny § 8 har man opphevet kravet om at leiejord må være tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Videre er det nytt at det er inntatt i denne bestemmelsen at eieren må sende kopi av leieavtalen til kommunen. Med denne endringen oppheves tilsvarende bestemmelse i forpaktningsloven.

Ikraftredelse
Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. har ikraftredelsesdato 1. september 2017. For de punkter som er nevnt her gjelder dette med unntak av konsesjonsloven § 9 a, med bl.a. opphevelse av priskontroll for skogeiendom, som har ikrafttredelse fra 1. juli 2017.

Det er mange unntak fra konsesjonsplikten. For eksempel gjelder ikke konsesjonsplikt eiendom du overtar fra nære slektninger. Også andre forhold kan føre til at overdragelsen unntas konsesjonsplikt.

Eksempler på overdragelser som ikke trenger konsesjon (listen er ikke uttømmende):

 • Bebygd eiendom mindre enn 100 daa dersom ikke mer enn 25 daa av eiendommen er fulldyrka og/eller overflatedyrka.
 • Ubebygd enkelttomt for bolig- eller fritidshus dersom tomten er under 2 daa, og godkjent/regulert til dette formål. 
 • Erververen er eierens ektefelle eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje, eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje - forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden.
 • Erververen er odelsberettiget til eiendommen.

I disse tilfellene skal det kun fylles ut skjema "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense", skjema L-DIR 356.

For landbrukseiendommer og eiendommer over 100 dekar mv, som skal overdras fra nær slekt skal skjema L-DIR 360 nyttes: "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv."

For andre landbrukseiendommer og eiendommer over 100 dekar mv, skal det brukes skjema LDIR-359 "Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv".

     Les mer. Skjema

Boplikt i bolig

Bamble kommune har innført boplikt for alle boliger i en forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, såkalt «nullgrense».

Forskriften gjelder for:

1.   bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

2.   eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål.

     Forskrift

Bo- og driveplikt på landbrukseiendom

Når man overtar en landbrukseiendom med en størrelse på over 500 dekar skog eller 35 dekar fulldyrket/overflatedyrket mark, oppstår det personlig bo- og driveplikt. Bo- og driveplikten innebærer at eieren innen ett år fra overtakelsen bosetter seg på eiendommen og bor der i minst 5 år.

Bestemmelser om bo- og driveplikt følger av konsesjonsloven. Det er to tilfeller av bo- og driveplikt på en landbrukseiendom.

 • Først og fremst følger det automatisk bo- og driveplikt når ny eier er i nær slekt med tidligere eier og har overtatt eiendommen konsesjonsfritt.
 • For det andre kan landbruksmyndighetene sette det som vilkår når det gis konsesjon for en eiendom.
 • Når en eiendom overtas i medhold av odelsloven, stilles det tilsvarende et lovvilkår om bo- og driveplikt.

Driveplikten kan oppfylles ved å leie bort jordbruksarealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år. Leieforholdet må blant annet gi en driftsmessig god løsning. Avtale om bortleie av ordbruksarealer sendes til kommunen.

Les mer på hjemmesidene til Landbruksdirektoratet:   Boplikt     Driveplikt

    Les mer. Skjema

Omdisponering og deling på landbrukseiendom

Alle som ønsker å dele en eiendom må sende inn søknad om opprettelse av ny grunneiendom.  Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Søker må være eiendommens eier, her definert som hjemmelshaver i følge grunnboka hos Statens kartverk.

Alle hjemmelshaverne til alle berørte eiendommer må samtykke i søknaden. Andre som søker på vegne av hjemmelshaver må fremlegge fullmakt, firmaattest, skifteattest eller lignende.

En eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk, kan kun deles etter samtykke fra kommunen etter jordloven § 12.

Ved avgjørelse om samtykke skal gis, skal det blant annet tas hensyn til

 • om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
 • godkjente planer som foreligger for arealbruk etter plan- og bygningsloven
 • kulturlandskapet

Det er viktig å merke seg at selv om ett eller flere vilkår for deling er oppfylt, gir ikke det noen automatisk rett til samtykke. Samtykke til deling kan gis dersom

 • samfunnsinteresser av stor vekt taler for det
 • deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastningen eiendommen kan gi

I forbindelse med et samtykke til deling av landbrukseiendom kan det settes vilkår som er nødvendige for å ivareta lovens formål.

Les mer på sidene til Landbruksdirektoratet

Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser for hver enkelt landbrukseiendom med beregnet arealtall. Gårdskart er tilgjengelig på internett: www.skogoglandskap.no. 

Gårdskart er produsert av Norsk Institutt for Skog og landskap etter bestilling fra Statens landbruksforvaltning. Kartene ble laget ut i fra et målestokkriktig flyfoto kalt ortofoto, med eiendomsgrenser og grenser på dyrket mark.

Gårdskart inneholder det til en hver tid beste kartgrunnlaget som er tilgjengelig i digital form. Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig. Det er mulig å skrive kart over flere eiendommer.

     Gårdskart

     Les mer

SKOGBRUK

Kontaktperson: Einar Teigen - tlf: 35 96 51 03 - mob: 481 64 964 - E-post

Skogfond

Alle skogeiere må sette av skogfond ved omsetning av bartrevirke. Skogfondssatsen er valgfri i intervallet 4-40 % av brutto salgspris. Midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra. Skogfondskontoen følger eiendommen.

Skogfond utbetales for investeringer i egen skog. Investeringene må ikke være i strid med skogbrukslovens formål og forskrifter. Det er kommunen som mottar og behandler refusjonskrav fra skogeieren og sørger for at penger betales ut. En utbetaling fra skogfond er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven.

Skogfond med skattefordel kan brukes til:

 • Skogkulturtiltak
 • Bygging, ombygging og opprustning av skogsbilveier og traktorveier
 • Vedlikehold av skogsbilveier
 • Konkrete miljøtiltak der det drives skogbruk
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Investeringer i bioenergitiltak
 • Forsikring mot stormskader og skogbrann
 • Kompetansehevende tiltak
 • Oppmerking av eiendomsgrenser
 • Skogfond kan også brukes til å dekke merverdiavgift, men det gir ikke skattefordel.

Rutiner for utbetaling av skogfond i Bamble kommune:

 • Refusjonskrav kan sendes kommunen pr. post, mail, eller legges inn elektronisk via Altinn/ØKS. (se link til siden skogfond.no)
 • For skogkultur der det søkes om tilskudd skal skjema LDR-909B benyttes. (Gjelder ikke dersom refusjonskrav legges inn elektronisk)
 • Det skal oppgis en kostnad for tiltaket, areal for ungskogpleie og antall for planting.
 • Tiltaket skal stedfestes, enten med bestandsnummer, koordinater eller kart.
 • Dersom utbetaling skal skje direkte til tredjeperson (entreprenør) må dette fremgå klart. Hvis ikke er hovedregelen at beløpet blir utbetalt til skogeier.
 • For utbetaling av skogfond til veivedlikehold der kostnaden overstiger kr 4,- pr. meter skal skjemaet «Melding om større veivedlikehold av skogsbilvei» fylles ut.
 • Refusjonskrav som sendes på papir skal ha underskrift av skogeier. Dersom det sendes på mail er dette nok som elektronisk underskrift.
 • Fakturaer for utførte arbeider skal legges ved refusjonskravet.
 • Refusjonskravet skal sendes på mail til postmottak@bamble.kommune eller pr. post til Bamble kommune, Postboks 80, 3970 Langesund.

Søknader behandles fortløpende etter som de kommer inn. Frist for å søke statstilskudd til skogkultur er 10 nov.

Dersom refusjonskravet er mangelfullt blir det sendt mangelbrev med beskjed om hva som må rettes opp.

Kommunen er ikke ansvarlig for at fakturaer blir betalt i rett tid.

Kommunen sender kvittering på behandlet refusjonskrav til skogeier etter at anvisning er gjort. Vedtaksbrev blir sendt skogeier automatisk i fra ØKS (Landbruksdirektoratet).

Spesifisert krav om utbetaling av skogfond skal sendes kommunen senest 1 – ett – år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Linker/vedlegg ang skogfond:

Tilskudd til skogkultur


Statstilskudd til ordinære skogtiltak:

For 2021 gis det statstilskudd til følgende tiltak:

 • Ungskogpleie og grasrydding 35 %

Søknadsfrist er 10.november.

Retningslinjer for tilskudd til skogkultur:

Retningslinjer for bruk av NMSK-midler 2021- Bamble.docx


Kommunalt tilskudd:

Det er bevilget et kommunalt tilskudd til ungskogpleie og planting. Disse midlene kan man fortløpende søke på så lenge det er tilgjengelige midler.

Satser:

 • Ungskogpleie 20 %
 • Planting i skog 20%

Skjema for å søke kommunalt tilskudd

Søknad om bygging av Landbruksvei

Landbruksveier skal bygges i samsvar med Landbruksveiforskriften og veinormaler fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Vegnormaler og byggebeskrivelser for Landbruksveier:


Søknadsplikt for bygging og ombygging


Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og krever godkjenning av kommunen. Det innebærer at veibygging ikke kan settes i gang før søknad er godkjent av kommunen. Kommunen kan sette vilkår ved godkjenning av søknad om veibygging.

Unntatt søknadsplikt er vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.

Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Det skal legges ved kart som viser inntegnet planlagt trase. Søknadsskjema finner du her 

Kartutsnitt kan du lage her

Søknad om tilskudd til Landbruksvei

Det kan søkes om tilskudd til bygging og ombygging av Landbruksveier. Kommunen har overtatt dette ansvaret fra 0.01.2020. Ta kontakt med kommunens skogbruksansvarlig dersom dette er aktuelt.

Retningslinjer for tilskudd til bygging av skogsveier

VILTFORVALTNING

Kontaktperson er Ruben Selmer - tlf: 35 96 51 04 - Epost

Vilt- og innlandsfiskenemnda

I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskenemnda fått delegert ansvaret for alt som hører inn under viltloven og dens forskrifter.

Kommunal målsetting - hjortevilt

Kommunen har ansvar for å utarbeide kommunale målsettinger for hjorteviltet 

Målsetting - elg     Målsetting hjort     Målsetting - rådyr

Bestandplaner

Bestandplan Rørholt      Bestandplan Bamble Midt-Øst

Godkjenning av vald

Kommunen skal godkjenne nye vald og endring av vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknadsfrist er 1. mai.

Godkjenning/endring av vald: Søknadsskjema

Minsteareal for hjortevilt

Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Gjeldende minsteareal i Bamble kommune er:

Elg: 3500 daa, Hjort: 1250/2500 daa, Rådyr: 150/300/800 daa (differensiert), Bever: Tildelingsgrunnlag 500 daa

Minstearealet på rådyr er differensiert og inndelt i følgende soner:
Sone 1: 150 daa.
Sone 2: 300 daa.
Sone 3: 800 daa  

Grense mellom sone 1 og 2 går fra Rognsstranda, følger foten av Rognsflauene til grense mot gbnr.36/1, videre langs grense mot gbnr.35/1 og 34/1 opp til Tangvallveien. Følger herfra Tangvallveien ned til Stokkevannet. Videre over Stokkevannet til kryss ved Rugtvedt, følger så Herreveien og Omborsnesveien ut i Frierfjorden.

Grense mellom sone 2 og 3 følger gamle E18 fra grense mot Kragerø til Dørdal. Følger videre ny E-18 fra Dørdal til Stemmen bru. Derfra følger det Åbyvassdraget opp til Bamblevann, videre følger det eiendomsgrensene og jaktlagsgrensene nordover slik at Thorsdal/Kjellemyr, Skaugen og Røymyr jaktlag og gnr./bnr. 56/1 er innenfor sone 3. Videre derfra følger det eiendomsgrensene slik at eiendommen gnr./bnr. 57/4 havner innenfor sone 3. Videre følger det Hellestvedtvassdraget til Herre og grense mot gbnr.2/1 til Skien kommune slik at eiendommen gbnr.2/1 havner i sone 3.

Kart soneinndeling

Forvaltning av elg og hjort

Bamble kommune er nå inndelt i to bestandsplanområder som får tildelt kvote på elg og hjort etter godkjent bestandsplan. Vald som ikke er i bestandplansamarbeid får direkte tildeling hvert år. Tildelte kvoter og fellingsresultat blir ført i hjorteviltregisteret.

Fellingsavgift

Valdene i Bamble betaler fellingsavgift for skutte elg og hjort etter maksimumssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. Satsene for 2021 er følgende:

Fellingsavgift elg, voksen: 580 kroner.
Fellingsavgift elg, kalv: 340 kroner.
Fellingsavgift hjort, voksen: 450 kroner
Fellingsavgift hjort, kalv: 270 kroner 

Ettersøk/avliving av skadet storvilt

Kommunen har ansvar for ettersøk og avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakt. Slike ettersøk utføres av Vilt- og innlandsfiskenemnda. Ved påkjørsler av storvilt varsles først politiet (tlf. 02800) som så igjen varsler Vilt- og innlandsfiskenemnda.

Felling av hjortevilt og bever som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfelle gi fellingstillatelse på hjortevilt og bever utenom ordinær jakttid for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. (Naturmangfoldloven § 18)

Jakttider

Sist oppdatert: 04. juli 2024