Konsesjonsfrihet

Hva er Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Disse finner du under «regelverk» til venstre på siden. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Les mer her

Om egenerklæring om konsesjonsfrihet i Bamble kommune

I Bamble skal det nyttes "rødt skjema", LDIR-356 : "Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense".

Det må følge en egenerklæring med overdragelsespapirene til Tinglysingen for alle eiendomsoverdragelser i vår kommune, utenom der det kreves konsesjonsmeddelelse.

Ved overdragelse av eiendommer over konsesjonsgrensene, skal det brukes "grønt skjema", LDIR-360 : "Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.".

Les mer her

Konsesjonsoven er endret med virkning fra 1.7.2009. Det er samtidig utarbeidet nye skjema for egenerklæringer og søknad om konsesjon. Skjema finnes nederst på siden.

Bamble kommune har innført lokal forskrift i medhold av konsesjonsloven §7 første ledd nr.1, som setter konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven §4 første ledd nr.4 ut av kraft, for bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig eller med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig:

"Forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Bamble kommune, Telemark. Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. januar 2007 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I samsvar med konsesjonsloven § 7 blir konsesjonsfriheten for bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der ikke mer enn 20 dekar (nå 25 dekar) av arealet er fulldyrket, satt ut av kraft for Bamble kommune for:

1. bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig.

2. eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål."

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

- rød (LDIR-356):

Dette skjemaet kan du fylle ut elektronisk på Statens landbruksforvaltning på denne linken:

Skjema 

- grønn (LDIR-360):

Dette skjemaet kan du fylle ut elektronisk på Statens landbruksforvaltning på denne linken:

Skjema 

Sist oppdatert: 28. januar 2021