Jordbruk

JORDBRUK

Kontaktperson

Ruben Selmer - tlf: 35 96 51 04 - Epost

Landbrukskontoret arbeider for det meste med statlig lovpålagte oppgaver. Kontoret skal bidra til at gjeldende landbrukspolitikk gjennomføres i praksis

Råd om viktig ugrasbekjempelse (hønsehirse).

Veterinærvakt i Grenland

Veterinærvakta er for øyeblikkelig hjelp og akutte sjukdommer hos dyr (både produksjonsdyr og kjæledyr) utenom vanlig kontortid. Veterinærvakta gjelder helger og helligdager, og hverdager mellom kl 1600 og kl 0600.

Det er etablert et vakttelefonnummer: 820 50 522. En får da direkte  kontakt med vakthavende veterinær.

Mer om tjenesten

Ytterligere informasjon om veterinærvakta

De dyreklinikkene som deltar i Grenland veterinærvaktområde er:

  • Grenland Dyreklinikk. Tlf: 35 59 01 00
  • Porsgrunn Dyreklinikk. Tlf: 480 23 333
  • Rising Dyreklinikk. Tlf: 35 50 64 40

Grenland veterinærvaktområde består av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Det er Bamble kommune ved landbruksrådgiver Ruben Selmer som administrerer ordningen.

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norsk veterinærforening (DNV).

Plikter som følger i veterinærvakta: Deltagere i veterinærvakta som har vakt skal være tilgjengelige.

Konsejon og boplikt

Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) omhandler bruk, vern og fordeling av arealressursene. Det innebærer at landbrukseiendommer under 100 dekar kan omsettes konsesjonsfritt dersom eiendommen ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord.

Det kan og innføres konsesjonsgrense 0 i den enkelte kommune, dvs. at konsesjonsfriheten blir satt ut av kraft for helårsboliger

Konsesjonsfrihet

Tilskuddsordninger

Sist oppdatert: 14. august 2018