Naturmangfold

Verneområder og viktig natur


Verneområder

Bamble kommune er rik på viktige naturområder, og det er flere verneområder i kommunen. De fire viktigste verneformene er nasjonalpark, landskapsvern, naturreservat og marine verneområder. Dette er områder som er viktige å bevare og hvor verdifull natur skal vernes mot inngrep og forstyrrelser.

Husk at alle verneområder har lokale forskrifter som regulerer bruken av områdene. Dette omfatter f.eks. plantelivsfredning, bålfyring og telting. Sett deg derfor inn i gjeldede bestemmelser dersom du legger turen innom et verneområde.

Bamble - Søkeresultat - Lovdata

Naturtyper

«Naturtype» er et menneskeskapt uttrykk på det å organisere eller kategorisere den store variasjonen vi finner i naturen. Naturtyper er innen naturforvaltning definert som ensartede typer av naturområder (habitater), som omfatter alle levende organismer i området og de miljøfaktorene som virker der, eller spesielle naturforekomster, samt spesielle geologiske forekomster. Eksempler på overordnede naturtyper er skog, våtmark og ferskvann.

I naturforvaltningen vektlegges særlig naturtyper som representerer et stort biologisk mangfold, eller huser sjeldne arter.

Utvalgte naturtyper

Utvalgte naturtyper er naturtyper som har fått en spesiell status gjennom vedtak i statsråd.
Opplysninger om hvilke det er, finnes i forskrift om utvalgte naturtyper § 3. Kommuner og andre som forvalter arealer, skal ta særlig hensyn til disse naturtypene. Ved vedtak skal det legges vekt på at naturtypene opprettholder sin utbredelse og at den økologiske tilstanden blir ivaretatt. Kommunen må klarlegge konsekvensene før den eventuelt kan vedta et inngrep i en forekomst av en utvalgt naturtype. Disse kravene følger av naturmangfoldloven § 53.

Her kan du søke opp verneområder i Bamble kommune og lese mer om naturtyper, arter og vernet natur i Norge:

Vernet natur (miljodirektoratet.no)

Fremmede arter


Fremmede arter regnes som en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Mink, stillehavsøsters og hagelupin er eksempler på fremmede arter som har etablert seg i Norge og som har negativ påvirkning på naturmangfoldet.

Arter sprer seg naturlig i naturen, men en fremmed art har blitt hjulpet over en spredningsbarriere, være seg et hav, en fjellkjede eller en elv. En av ti fremmede arter blir et problem fordi den dominerer i naturen og fortrenger mangfoldet av arter som er der fra før. Bare i Norge koster fremmede arter samfunnet flere milliarder kroner årlig.

Handlingsplan-fremmede-arter-vestfold-og-telemark-2020--endelig-versjon.pdf (statsforvalteren.no)

Fremmede arter (artsdatabanken.no)

Pollinerende insekter


Mange insekter pollinerer (bestøver) blomster. De er viktige både for samspillet i naturen og for matproduksjonen. For eksempel må frukt og bær, erter og bønner, men også kaffe og kakao pollineres.

Insektenes leveområder er under press, så alle som forvalter et areal, enten det er en hage, en veikant, en park eller en landbrukseiendom kan tilby gode leveområder for insektene gjennom riktig beplantning og stell.

Har du lyst til å gjøre en liten innsats for pollinerende insekter? Her finner du tips om pollinatorvennlige planter til hagen:

Blomstermeny – Blomstermeny for pollinerende insekter

Sist oppdatert: 04. januar 2022