Vann og vassdrag

Kantvegetasjon

Vegetasjonen langs bekker og elver et landskapselement som har en rekke viktige funksjoner. Den bidrar til biologisk mangfold i og langs vassdraget, opprettholder et næringsgrunnlag for både bunndyr og fisk, gir skjul for fisk, gir skygge som igjen gir lavere vanntemperatur og mindre begroing, den stabiliserer elvebredden og forhindrer erosjon. I tillegg fungerer veletablerte kantsoner som viltkorridorer i landskapet. Visste du forresten at kantvegetasjon langs vassdrag er en av de mest artsrike økosystemene i landet? Fugletettheten her kan f.eks. være lik den vi finner i tropisk regnskog.

En velutviklet kantsone = flere arter.

Kantsonen langs vassdrag er beskyttet av flere lovverk, og tiltak her vil kreve en tillatelse fra Statsforvalteren. Ta derfor kontakt med oss i kommunen hvis du har spørsmål rundt dette.

Sjøørretbekker (mer info kommer)

I Bamble kommune er det 15 registrerte sjøørretbekker langs kysten, og kommunen har sterkt fokus på å bevare sjøørretens gyte- og oppvekstområder.

Det en fredningssone på 100 meter fra grensen mellom elv og sjø, eventuelt fra elveutløpet der grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt. Vær også oppmerksom på at enkelte vassdrag kan ha utvidede fredningssoner.

Minstemålet for sjøørret er 35 cm. Fisk som fanges som er mindre enn 35 cm skal slippes ut igjen uansett.

 

Vannområdene Skien-Grenlandsfjordene og Kragerøvassdraget


EUs rammedirektiv for vann gir føringer for en helhetlig vannforvaltning i Europa. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen, og direktivet er hjemlet i norsk lov gjennom Vannforskriften.

Bamble kommune er representert i vannområdene Skien-Grenlandsfjordene og Kragerøvassdraget, som lokalt arbeider for å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i alle våre vannforekomster. Det jobbes med både overvåkning og tiltak innenfor områdene landbruk, avløp og

Her kan du lese mer om vannforvaltningsarbeidet:

Vannportalen

Sist oppdatert: 04. januar 2022