Oppmålingsforretning

En oppmålingsforretning skal:

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.)For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven førenheten kan opprettes i matrikkelen.
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven 

Søknad - Rekvisisjon om oppmålingsforretning etter matrikkelloven

Søknad - Rekvisisjon om oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak

Sist oppdatert: 06. februar 2024