Dispensasjon i byggsaker

Søknad om dispensasjon

Det kan søkes om dispensasjon dersom tiltak anses å være i strid med plan- og bygningsloven eller arealplaner.

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan dispensasjon bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering, må også fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Tiltakshaver må redegjøre for dispensasjonsforhold og naboene må varsles korrekt (dvs at det krysses av for dispensasjon på skjemaet for nabovarsel).

  • Det må søkes om dispensasjon i byggesaken og denne skal grunngis etter plan- og bygningsloven §19-1.
  • Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter.
  • Hvis det etter kommunens skjønn foreligger tilstrekkelig grunner for å gi en dispensasjon, kan dette gis i forbindelse med godkjenning av byggesøknaden. I noen tilfeller må en dispensasjonssøknad behandles politisk.

Søknader om dispensasjon må begrunnes. Naboer skal varsles og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav m.v. Denne foreleggingen er viktig for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser blir ivaretatt.

Søknad om dispensasjon kan sendes inn separat eller sammen med søknad om tillatelse.

Vilkårene for å gi dispensasjon

Kommunen har myndighet til etter søknad å dispensere fra bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven.

Vedtak i dispensasjonssak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon. Dispensasjon kan gis varig eller midlertidig.

En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder.

Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, bystyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.

Når kan dispensasjon gis?

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset.

Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene.

Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Sist oppdatert: 09. desember 2014