Avfall / miljø

AVFALL/GJENVINNING

Tømmekalender   

Åpningstider - avfallsanlegg

Bestilling av ny eller endring av søppeldunk

Gjøres via Renovasjon i Grenland (RIG) Tlf. 35 10 10 10

Priser

Hytterenovasjon i Bamble kommune

Bamble kommune har egne containere for hytterenovasjon. Disse er satt ut på ulike steder i kommunen. I tillegg til containerne kan kommunenes gjenvinningsstasjoner benyttes. 

Avfall som oppstår på hytta sorteres som vanlig husholdningsavfall.

Les mer om sortering
  • Restavfall og papp/papir legges i containere for hytterenovasjon. Disse containerne er plassert ut i hytteområder.
  • Glass- og metallemballasje og brukbart tøy leveres på gjenvinningsstasjoner
  • Elektrisk og elektronisk avfall, farlig avfall, hageavfall, jern/metall, rivningsavfall, store gjenstander og så videre, leveres på gjenvinningsstasjoner.
  • Bygge- og rivningsavfall er ikke en del av husholdningsavfallet og skal ikke settes igjen på oppsamlingspunktene.

Oversikt over hyttecontainere (blå markeringer er i Bamble)

Eik gjenvinningsstasjon 

Aktuelle tjenester

MILJØ

Kontaktperson

Christian Hagstrøm - tlf: 35 96 51 05 - E-post

FORURENSING:

Nedgravde oljetanker

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse
  • konstruksjon
  • korrosjonsbeskyttelse
  • alder
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen
Les mer her

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet

Avfallsbrenning

Bamble kommune har vedtatt egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall. Formålet er å forhindre forurensning og helseproblemer.  

Les forskrift

Hageavfall

For å unngå spredning av fremmede plantearter skal alt hageavfall leveres til våre avfallsanlegg. Tilbudet er gratis og man kan lese mer om dette på Renovasjon i Grenland sine hjemmesider.  

 

Kystlotteriet - Innsamling av marint søppel

Vi er avhengig av at alle bidrar i dette viktige arbeidet, og du har muligheten til å delta gjennom Kystlotteriet. Du får utlevert plastsekker for innsamling på servicetorget i Bamble kommune og flere andre steder beskrevet på lotteriets hjemmeside.

Sekkene blir hentet der du forlater dem. Det eneste du må gjøre er å kontakte kommunens servicetorg og din henvendelse vil bli videreformidlet til Skjærgårdstjenesten. Husk å oppgi ditt mobilnummer og hvor sekken(e) skal hentes.

Servicetorget Bamble kommune: 35 96 52 40 eller e-post: servicetorget@bamble.kommune.no

Plukker du søppel i en av nabokommunene kan du kontakte:
Servicesenteret Porsgrunn kommune: 35 54 70 00
Skjærgårdstjenesten i Kragerø: 932 20 923

Du kan lese mer på Kystlotteriet sin hjemmeside.
Takk for at du bidrar til et bedre miljø!

Kystlotteriet

 

AKUTT FORURENSING

Kontaktperson

Morten Meen Gallefos - E-post

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark) blir satt i aksjon når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter, slik at Forurensingsloven skal tre i kraft. IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland.
 
Brannsjefen i Bamble har innsatsledelsen i IUA Telemark

FRILUFTSLIV

Kontaktperson

Christian Hagstrøm - tlf: 35 96 51 05 - E-post

Allemannsretten

Informasjon og turforslag

Sist oppdatert: 21. januar 2021