Kommunal bolig

Kommunal bolig

Bamble kommune kommune leier ut leiligheter som en del av det ansvaret kommunen har etter sosialtjenestelovens § 3-4.

Boliger for vanskeligstilte

"Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker".

Bamble kommune har følgende type boliger

  • Ordinære boliger
  • Tilpassede boliger
  • Borettslagsleiligheter
  • Leieligheter i kommunal boligstiftelse 

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Veileder for retningslinjer

Søk om kommunal bolig

Elektronisk søknadsskjema

Fullmakt - personopplysninger og representasjon Denne leveres sammen med søknaden.
 

Sist oppdatert: 20. juni 2023