Tilskudd til bolig

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til utredning og prosjektering

Lovforankring: Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott, Kapittel II, §15. og Forvaltningsloven

Formål: Formålet med tilskuddsordningen er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger når det gjelder tilpasning av boliger. Utredningen og prosjekteringen skal bidra til gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Målgruppe: Det kan gis tilskudd til husstander der enkeltpersoner har behov for tilpasset bolig, hvor kostnadene blir større enn det de kan klare selv. Tilskuddet kan også tildeles eldre som trenger å tilpasse boligen for å kunne bli boende hjemme ved et fremtidig behov for tilpasset bolig. Behovet skal være av varig karakter. Søker må være folkeregistrert i Bamble kommune.

Tiltak/formål det gis tilskudd til: Tilskudd til utredning og prosjektering kan benyttes til å kartleggefølgende forhold:
- muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
- tilgjengelighet og arealbehov innvendig og utvendig
- innredning og brukbarhet

Tilskudd til prosjektering kan gis for å dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig. Tilskudd kan også gå til prosjektering av velferdsteknologi.
Det bør foreligge en realitetsvurdering av mulighet for å gjennomføre prosjektet før iverksetting utredning/prosjektering av store prosjekt. Realitetsvurderingen skal bestå av hvor omfattende prosjektet er, hvor mye kostnadene vil ende på og om det er gjennomførbart.

Kommunens vurdering: Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd. Kommunen skal bruke stor grad av skjønn i saksbehandlingen og når det fattes vedtak. Kommunen skal ikke forskjellsbehandle søkere, avgjørelsen er omfattet av forvaltningslovens saksbehandlings-regler om enkeltvedtak og klageadgang. Kommunen har begrensede midler til formålet, og avslag på grunn av manglende midler
kan forekomme. Tilskuddet gis kun en gang, men i helt spesielle tilfeller kan det vurderes å gi en andre gang.

Størrelsen på tilskuddet: Tilskudd til prosjektering dekker utgifter på inntil kr. 20.000,-. I særskilte tilfeller kan det innvilges opptil kr. 40.000,-. Dersom det skal innvilges midler utenfor satt grense på kr.
20.000,-, må dette begrunnes. Saksbehandler kan avslå søknaden dersom søker har midler selv til å dekke disse kostnadene. Tilskuddsbeløpet er inkludert merverdiavgift. Utgifter ut over tilskuddet må dekkes av søker.

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge muligtetene for å tilrettelegge din bolig.

Søke tilskudd til utredning og prosjektering?

Slik gjør du:

 • Kontakt ergoterapitjenesten i Bamble kommune. De hjelper deg med å vurdere hvor omfattende tiltak det er behov for i din bolig. Om ergoterapitjenesten anser at du har stort behov for tilrettelagt bolig kan du søke om tilskudd til utredning og prosjektering.
 • Rådfør deg med ergoterapitjenesten om du bør søke utredning og prosjekterings­tilskudd eller tilskudd til tilpasning. Du kan søke om tilskudd til utredning og prosjektering som et første ledd i et prosjekt, for deretter å søke om tilskudd til tilpasning til utførelsen av prosjektet. Det er derimot ikke slik at et positivt vedtak på tilskudd til utredning og prosjektering, nødvendigvis vil gi positivt vedtak om tilskudd til tilpasning.
 • Du får et vedtak med tilsagn eller avslag. Avslag kan påklages jmf. Forvaltnings­loven §28. At du har god økonomi eller at kommunen har begrenset med midler er gyldige avslagsgrunner.
 • Ergoterapeut og arkitekt skal etterstrebe å finne nøkterne og langsiktige løsninger. Det er begrenset med midler fra kommunens side, så økonomisk gunstige løsninger og nøkternhet skal være sentralt i arbeidet.
 • Skriftlig uttalelse fra ergoterapeut, og nyeste selvangivelse skal legges ved søknaden.

 

Søknadsskjema - Bokmål

Søknadsskjema - Nynorsk


Søknaden kan sendes til:

Bamble kommune
v/ Boligkontoret
Postboks 80
3993 LANGESUND

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 15.Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til tilpasning

Lovforankring: Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott, Kapittel II, § 15 og Forvaltningsloven

Formål: Formålet med tilskuddet er at det skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig, nå eller i fremtiden, skal ha en bolig tilpasset deres behov. Tilskuddet skal bidra til gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Målgruppe: Personer med nedsatt funksjonsevne og eldre som ønsker å tilpasse boligen slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Det legges vekt på at tilpasningsbehovet er av varig karakter. Søkere blir vurdert og prioritert etter deres økonomiske situasjon, samt behovet for tilpasning. Søker må være folkeregistrert i Bamble kommune.

Tiltak/formål det gis tilskudd til: Tilskudd til tilpassing kan gis både til enkle tiltak og til større ombygginger i eksisterende bolig. Tilpasningen må være hensiktsmessig, basert på faglige vurderinger og skjønn. Det kan gis tilskudd til tilpasning av: Eid bolig og leid kommunal bolig. Tiltaket må være nøkternt og være en langsiktig løsning.

Kommunens vurdering: Ordningen er økonomisk behovsprøvd og tildelingen gjøres etter en økonomisk behovsprøving. Har man nettoformue av vesentlig omfang er man ikke i målgruppen.
Tilskuddet er et rente og avdragsfritt lån som nedskrives med 10% per år søker blir boende i boligen. Om søker selger boligen før 10 års perioden er ferdig vil resterende midler som ikke er nedskrevet bli omgjort til lån som nedbetales i sin helhet. Dersom man selger med tap blir resterende tilskuddsbeløp
gjort om til et ordinært lån med renter og avdrag. Det vil si at om søker eksempelvis har fått tildelt kr. 200 000,- og flytter fra boligen etter 5 år, vil han/hun måtte betale tilbake kr. 100 000,-. Midlene som tilbakeføres skal tildeles andre som søker om: tilskudd til utredning og prosjektering, tilskudd til tilpasning eller tilskudd til etablering. Om det er knapphet på midler skal kommunen prioritere de med størst behov. Barnefamilier har høy prioritet.

I utgangspunktet er dette en støtteordning som gis en gang. Det kan vurderes etter søknad om kommunen kan innvilge tilskudd flere ganger. Det må tas en individuell vurdering i den enkelte sak.
Økonomi, anbefalingen av ergoterapeut, hvorvidt løsningen er langsiktig og eventuelle andre relevante opplysninger skal vurderes av saksbehandler.

Størrelse på tilskudd: Størrelsen på tilskuddet gis ut fra en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger. Kommunen kan vurdere å finansiere hele tiltaket, eller en andel av utgiftene til tiltaket. Kommunen skal også vurdere om kostnadene kan dekkes av startlån eller en kombinasjon av startlån og tilskudd. Det må avklares på forhånd om noen av utgiftene kan dekkes av andre støtteordninger.

Tilskudd til tilpasning

Har du behov for spesialtilpasning av boligen din kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis.

Søke tilskudd til tilpasning?

Slik gjør du:

 • Ta kontakt med Bamble kommunes ergoterapitjeneste. Det blir avtalt et hjemmebesøk og ergoterapitjenesten vil skrive en uttalelse som må ligge ved søknaden om tilskudd til tilpasning. Dersom det underveis i prosjekt forekommer endringer i tegninger, må ergoterapeut og saksbehandler orienteres om det, slik at det til enhver tid er siste revisjon av tegninger som saksbehandles. Løsningene skal vurderes i et livsløpsperspektiv og universell utforming skal tilstrebes.  
 • Tilskudd til tilpasning søkes elektronisk via husbanken.no. Gå inn på siden for startlån og tilskudd. Du trenger Bank id for å fylle ut søknaden. Du må legge ved uttalelse fra ergoterapitjenesten, kostnadsoverslag fra godkjent leverandør/fagarbeider og legge ved selvangivelsen til samtlige husstandsmedlemmer. I tillegg bør annen dokumentasjon som uttalelse fra helsepersonell/lege og dokumentasjon på inntekt og gjeld legges ved søknaden. Avslag fra egen bank skal legges ved. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakte servicetorget i Bamble kommune.
 • Dersom du mottar et positivt vedtak vil det stå hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvordan dette skal finansieres. Prosjektet planlegges i samarbeid med ergoterapeut, eiere av boligen, saksbehandler, og de som skal utføre tiltakene. Før arbeidet settes i gang skal plan om arbeidsfordeling og oppfølging fra kommunens side være på plass, det skal også oppgis en kontaktperson søker skal forholde seg til. 
 • Ergoterapitjenesten vurderer om det er mulig å søke NAV hjelpemiddelsentral om tilskudd.
 • Søker bør være oppmerksom på at tilskudd til tilpasning er et rente og avdragsfritt lån som nedskrives over 10 år. Du får tilskuddet når tiltaket er ferdigstilt, og tilskuddet nedskrives deretter med 10 % hvert år du/dere blir boende i den konkrete boligen. Den totale nedskrivningsperioden er 10 år for tilskudd til tilpasning. Om du/dere velger å selge boligen før 10 år har gått vil resterende av tilskuddet betales tilbake til kommunen. I tilfeller hvor tilskuddet brukes i kommunal bolig skal kommunen tilbakebetale tilskudd som ikke er avskrevet ved salg av boligen.
 • Søkere gis tilskudd opp til et fastsatt beløp. I tilfeller hvor ikke alle midler blir brukt overføres disse tilbake til kommunen.
 • Ved knapphet på midler kan saksbehandlingen skje ved bestemte tider på året slik at man enklere kan vurdere økonomiske muligheter og behov blant søkerne, og tildele til de med størst behov.
   

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 15.Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering

Lov forankring: Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott, kapittel II, §14. Forvaltningsloven og Forskrift om lån fra Husbanken, Kapittel 5. Startlån.

Formål: Tilskudd for å finansiere bolig for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Målgruppe: Varig vanskeligstilte, personer som ikke får lån i bank, personer med varig økonomiske problemer. Barnefamilier vil prioriteres. Tilskudd til etablering gis kun en gang.

Tiltak/formål det gis tilskudd til: Etableringstilskudd skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet slik at de kan kjøpe seg bolig. Kommunen kan også gi tilskudd for å utbedre nyinnkjøpt brukt bolig. Helt unntaksvis kan etableringstilskudd brukes til å føre opp ny bolig dersom noen i husstanden har
funksjonsnedsettelse.

Kommunens vurdering: Vurderingen om etableringstilskudd skal tildeles eller ikke, gjøres samtidig med saksbehandling av startlånssøknad. Saksbehandling av startlånssøknader er forankret i kap.5 Startlån, i Forskrift om lån fra Husbanken. Ordningen er økonomisk behovsprøvd, og rettet mot varig vanskeligstilte. Barnefamilier vil prioriteres. Tilskuddet nedskrives med 5% over 20 år. Det innebærer at tilskuddet er et rente og avdragsfritt lån, og at søker får hele tilskuddet om de bor i boligen i 20 år.
Om de av ulike årsaker selger boligen før de 20 årene har gått vil man måtte betale tilbake resten av tilskuddet til kommunen. Midlene som tilbakeføres skal tildeles andre som søker om: tilskudd til utredning og prosjektering, tilskudd til tilpasning eller tilskudd til etablering.
Manglende midler, eller om beløpet som trengs er stort, er gyldig avslagsgrunn.

Størrelsen på tilskuddet: Tilskuddet vil bli gitt etter en helhetlig vurdering av søkers situasjon og økonomi.

Tilskudd til etablering

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Søke tilskudd til etablering?

Slik gjør du:

Tilskudd til etablering gis kun i kombinasjon med Startlån fra Husbanken. Du søker om startlån og saksbehandler vil vurdere om det er aktuelt å innvilge etableringstilskudd i din sak.  Startlån søker du om på husbanken.no. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakte servicetorget i kommunen.
Tilskudd til etablering gis ikke til innfrielse av forbruksgjeld eller annen type gjeld.
 

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 14.Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

 

Sist oppdatert: 20. juni 2023