Tilskudd til bolig

I Bamble kommune har vi ytre tilskuddsordninger til bolig:  tilskudd til utredning og prosjektering, tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering.

Kommunale retningslinjer

 

Tilskudd til utredning og prosjektering

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge muligtetene for å tilrettelegge din bolig.

 

Søke tilskudd til utredning og prosjektering?

Slik gjør du:

 • Kontakt ergoterapitjenesten i Bamble kommune. De hjelper deg med å vurdere hvor omfattende tiltak det er behov for i din bolig. Om ergoterapitjenesten anser at du har stort behov for tilrettelagt bolig kan du søke om tilskudd til utredning og prosjektering.
 • Rådfør deg med ergoterapitjenesten om du bør søke utredning og prosjekterings­tilskudd eller tilskudd til tilpasning. Du kan søke om tilskudd til utredning og prosjektering som et første ledd i et prosjekt, for deretter å søke om tilskudd til tilpasning til utførelsen av prosjektet. Det er derimot ikke slik at et positivt vedtak på tilskudd til utredning og prosjektering, nødvendigvis vil gi positivt vedtak om tilskudd til tilpasning.
 • Du får et vedtak med tilsagn eller avslag. Avslag kan påklages jmf. Forvaltnings­loven §28. At du har god økonomi eller at kommunen har begrenset med midler er gyldige avslagsgrunner.
 • Ergoterapeut og arkitekt skal etterstrebe å finne nøkterne og langsiktige løsninger. Det er begrenset med midler fra kommunens side, så økonomisk gunstige løsninger og nøkternhet skal være sentralt i arbeidet.
 • Skriftlig uttalelse fra ergoterapeut, og nyeste selvangivelse skal legges ved søknaden.

 

Søknadsskjema - Bokmål

Søknadsskjema - Nynorsk


Søknaden kan sendes til:

Bamble kommune
v/ Boligkontoret
Postboks 80
3993 LANGESUND

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 15.Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

 

Tilskudd til tilpasning

Har du behov for spesialtilpasning av boligen din kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis.

Søke tilskudd til tilpasning?

Slik gjør du:

 • Ta kontakt med Bamble kommunes ergoterapitjeneste. Det blir avtalt et hjemmebesøk og ergoterapitjenesten vil skrive en uttalelse som må ligge ved søknaden om tilskudd til tilpasning. Dersom det underveis i prosjekt forekommer endringer i tegninger, må ergoterapeut og saksbehandler orienteres om det, slik at det til enhver tid er siste revisjon av tegninger som saksbehandles. Løsningene skal vurderes i et livsløpsperspektiv og universell utforming skal tilstrebes.  
 • Tilskudd til tilpasning søkes elektronisk via husbanken.no. Gå inn på siden for startlån og tilskudd. Du trenger Bank id for å fylle ut søknaden. Du må legge ved uttalelse fra ergoterapitjenesten, kostnadsoverslag fra godkjent leverandør/fagarbeider og legge ved selvangivelsen til samtlige husstandsmedlemmer. I tillegg bør annen dokumentasjon som uttalelse fra helsepersonell/lege og dokumentasjon på inntekt og gjeld legges ved søknaden. Avslag fra egen bank skal legges ved. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakte servicetorget i Bamble kommune.
 • Dersom du mottar et positivt vedtak vil det stå hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvordan dette skal finansieres. Prosjektet planlegges i samarbeid med ergoterapeut, eiere av boligen, saksbehandler, og de som skal utføre tiltakene. Før arbeidet settes i gang skal plan om arbeidsfordeling og oppfølging fra kommunens side være på plass, det skal også oppgis en kontaktperson søker skal forholde seg til. 
 • Ergoterapitjenesten vurderer om det er mulig å søke NAV hjelpemiddelsentral om tilskudd.
 • Søker bør være oppmerksom på at tilskudd til tilpasning er et rente og avdragsfritt lån som nedskrives over 10 år. Du får tilskuddet når tiltaket er ferdigstilt, og tilskuddet nedskrives deretter med 10 % hvert år du/dere blir boende i den konkrete boligen. Den totale nedskrivningsperioden er 10 år for tilskudd til tilpasning. Om du/dere velger å selge boligen før 10 år har gått vil resterende av tilskuddet betales tilbake til kommunen. I tilfeller hvor tilskuddet brukes i kommunal bolig skal kommunen tilbakebetale tilskudd som ikke er avskrevet ved salg av boligen.
 • Søkere gis tilskudd opp til et fastsatt beløp. I tilfeller hvor ikke alle midler blir brukt overføres disse tilbake til kommunen.
 • Ved knapphet på midler kan saksbehandlingen skje ved bestemte tider på året slik at man enklere kan vurdere økonomiske muligheter og behov blant søkerne, og tildele til de med størst behov.
   

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 15.Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

 

Tilskudd til etablering

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd.

Søke tilskudd til etablering?

Slik gjør du:

Tilskudd til etablering gis kun i kombinasjon med Startlån fra Husbanken. Du søker om startlån og saksbehandler vil vurdere om det er aktuelt å innvilge etableringstilskudd i din sak.  Startlån søker du om på husbanken.no. Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden kan du kontakte servicetorget i kommunen.
Tilskudd til etablering gis ikke til innfrielse av forbruksgjeld eller annen type gjeld.
 

Lovverk

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova)

Kapittel II. Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad

§ 14.Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden

Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot (bustøttelova) - Lovdata

 

Sist oppdatert: 30. september 2021