Vann og avløp

Kommunalt vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning

Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (se drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Avdelingsleder er André Lindkjen Olsen
Telefon:  35 96 50 00
Epost:    postmottak@bamble.kommune.no

Vakttelefon: 913 65 000 (Kl. 15.00-07.30)

Målgruppe

Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg, eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

Kriterium/abonnementsvilkår

For tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg gjelder abonnementsvilkårene for vann og avløp – administrative og tekniske bestemmelser – som kommunen har vedtatt. Disse vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

Kommunen er uten ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg, med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller med plan- og bygningsloven.

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst fire meter

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg.

Lover og retningslinjer

Kommunens abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser. Se også forurensningsforskriften kap. 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer.

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema ligger på Bamble kommunes nettside og kan også fås ved henvendelse til Servicetorget

Søknad om tilknytning:

Søknad om tilknytning skal sendes inn av godkjent foretak.
Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet.
Det forutsettes at tiltaket er godkjent etter Plan- og bygningsloven før det søkes om tilknytning.
Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad.
For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen.
Skal det senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må det søkes om ny tillatelse fra kommunen.

Skjema – Tilknytning til kommunalt ledningsnett

Når tilknytningen er ferdig skal det sendes inn Ferdigmelding.
Skjema – Ferdigmelding / innmåling av stikkledninger

Vedlegg

Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen.

Søknadsbehandling

Søknader sendes til postmottak@bamble.kommune.no eller til Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund.

Kommunen kan når som helst, og uten forutgående varsel, kontrollere/besiktige sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg som er under utførelse. Kontrolløren skal uten oppfordring legitimere seg. Kommunen kan gi pålegg om reparasjon, utbedring og eventuell omlegging hvis installasjonene ikke er i samsvar med abonnementsvilkårene.

Mulighet til å klage

Normalt vil det ikke være adgang til å klage til en overordnet instans. Ved uenighet om abonnementsvilkårene kan det reises sivilt søksmål for domstolene. Er det mangler ved vannkvalitet eller trykk, kan abonnenten etter nærmere regler kreve prisavslag og/eller erstatning (se forbrukerkjøpsloven).

Vannmålerinstallasjon

Det er eiendommens eier som betaler for vannmåleren og installasjonen.   Installasjon av vannmåler må gjøres av godkjent rørleggerforetak som må melde dette til Bamble kommune på eget skjema. Vannmålerskjema

Gjennomsnittlig vannforbruk per person er ca. 50 – 60 m3 pr. år, litt avhengig av alder og livsstil. Abonnenter som ikke har vannmåler betaler vann- og avløpsgebyr etter stipulert forbruk. Det er da eiendommens bruksareal (BRA) som blir beregningsgrunnlaget.  

Hva betyr utette kraner og ventiler?

Når det ikke brukes vann i huset, skal telleverket på vannmåleren stå stille. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har du en lekkasje på en vannledning.

Et rennende vannklosett kan medføre ekstra utgifter på flere tusen kroner i året til gebyrer. Lekkasjen kan også være på andre deler av røranlegget uten å være synlig.

Vi oppfordrer alle å undersøke om det er lekkasjer i rør eller installasjoner. For å finne ut av dette: Steng alle tappekraner og kontroller om vannmåleren fortsatt viser forbruk. Selv små lekkasjer kan over tid medføre store kostnader.  

Tabellen under viser hvilke merforbruk som ulike typer lekkasjer kan føre til: 

Type lekkasje Merforbruk vann (m3/år*
Dryppende kran (ca 1 drypp/sek) 10
Rennende kran (tynn stråle) 50
Lekkasje i WC-cisterne (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC-cisterne (synlig) 200
Lekkasje i WC-cisterne (urolig overflate) 400

 *1 m3 = 1 000 liter.  

Slik kan du undersøke om du har lekkasje i WC: Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører at toalettet «suser», har du lekkasje. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Vannmåleravlesning

Årsoppgjør for vannmålere blir fakturert på termin 1. Det er viktig av vi mottar vannmåleravlesning innen fristen. Svarfrist fremkommer av SMS og på vannmålerkort.

Vannmåleravlesningen kan kun registreres slik:
· Svare på mottatt varsel på SMS
· Les av målerstanden elektronisk via Internett – se informasjon på vannmålerkort
· Levere vannmålerkort på Servicetorget

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger bruker Bamble kommune SMS-varsling.

Varsel blir sendt på SMS dersom vi har mobilnummeret ditt, eller du har registrert deg i offentlige registre. Vi varsler eierrepresentant, regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eiendommen. Det blir sendt ut avlesningskort hvis vi ikke finner mobilnummer.

Ved feil

Hvis du mottar en sms som du mener ser sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på denne. I tillegg må den som mottar en feilsendt sms sjekke sine opplysninger i de offentlige register og 1881.

Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging.

Kan vi nå deg?

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no  

1. norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Dette på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

2. varslemeg.no som er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på varslemeg.no da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Kommunen vil ved neste utsendelse av varsel benytte det mobilnummeret du svarte via, eller evt. det mobilnummeret du oppgir sammen med avlesningen på leseav.no, eller som du oppgir på svarslippen på vannmålerkortet.

Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Til dette trengs det utslippstillatelse fra kommunen.

Les mer på denne siden

Sist oppdatert: 11. mars 2024