Viltforvaltning

Kontaktperson

Ruben Selmer - tlf: 35 96 51 04 - Epost

Vilt- og innlandsfiskenemnda

I Bamble kommune har Vilt- og innlandsfiskenemnda fått delegert ansvaret for alt som hører inn under viltloven og dens forskrifter.

Nyheter

14.12.20 - Informasjon til jegere - Mattilsynet  stanser jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Det er funnet fugleinfluensa i Rogaland og Vestland. For å hindre smittespredning, er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset mellom ulike områder. Derfor stanser nå Mattilsynet jakta på andefugler i Sør-Norge. 

Link til nettsak hos Mattilsynet

Viltnytt 2021

Viltnytt 2021

14.10.21 - Skadefelling av elg

Se nyhetssak

11.01.21 -Pressekonferanse vedrørende funn av a-typisk CWD i Bamble

Se nyhetssak

Kommunal målsetting - hjortevilt

Kommunen har ansvar for å utarbeide kommunale målsettinger for hjorteviltet 

Målsetting - Hjortevilt

Bestandplaner

Bestandplan Rørholt 2017-2019      Bestandplan Bamble Midt-Øst

Godkjenning av vald

Kommunen skal godkjenne nye vald og endring av vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknadsfrist er 1. mai.

Godkjenning/endring av vald 

Søknad

Minsteareal for hjortevilt

Det er åpnet for jakt på elg, hjort, rådyr og bever. Gjeldende minsteareal i Bamble kommune er:

Elg: 3500 daa, Hjort: 1250/2500 daa, Rådyr: 150/300/800 daa (differensiert), Bever: Tildelingsgrunnlag 500 daa

Minstearealet på rådyr er differensiert og inndelt i følgende soner:
Sone 1: 150 daa.
Sone 2: 300 daa.
Sone 3: 800 daa  

Grense mellom sone 1 og 2 går fra Rognsstranda, følger foten av Rognsflauene til grense mot gbnr.36/1, videre langs grense mot gbnr.35/1 og 34/1 opp til Tangvallveien. Følger herfra Tangvallveien ned til Stokkevannet. Videre over Stokkevannet til kryss ved Rugtvedt, følger så Herreveien og Omborsnesveien ut i Frierfjorden.

Grense mellom sone 2 og 3 følger gamle E18 fra grense mot Kragerø til Dørdal. Følger videre ny E-18 fra Dørdal til Stemmen bru. Derfra følger det Åbyvassdraget opp til Bamblevann, videre følger det eiendomsgrensene og jaktlagsgrensene nordover slik at Thorsdal/Kjellemyr, Skaugen og Røymyr jaktlag og gnr./bnr. 56/1 er innenfor sone 3. Videre derfra følger det eiendomsgrensene slik at eiendommen gnr./bnr. 57/4 havner innenfor sone 3. Videre følger det Hellestvedtvassdraget til Herre og grense mot gbnr.2/1 til Skien kommune slik at eiendommen gbnr.2/1 havner i sone 3.

Kart soneinndeling

Forvaltning av elg og hjort

Bamble kommune er nå inndelt i to bestandsplanområder som får tildelt kvote på elg og hjort etter godkjent bestandsplan. Vald som ikke er i bestandplansamarbeid får direkte tildeling hvert år. Tildelte kvoter og fellingsresultat blir ført i hjorteviltregisteret.

Fellingsavgift

Valdene i Bamble betaler fellingsavgift for skutte elg og hjort etter maksimumssatsene fastsatt av Miljødirektoratet. Satsene for 2021 er følgende:

Fellingsavgift elg, voksen: 580 kroner.
Fellingsavgift elg, kalv: 340 kroner.
Fellingsavgift hjort, voksen: 450 kroner
Fellingsavgift hjort, kalv: 270 kroner 

Ettersøk/avliving av skadet storvilt

Kommunen har ansvar for ettersøk og avliving av skadet storvilt utenom ordinær jakt. Slike ettersøk utføres av Vilt- og innlandsfiskenemnda. Ved påkjørsler av storvilt varsles først politiet (tlf. 02800) som så igjen varsler Vilt- og innlandsfiskenemnda.

Felling av hjortevilt og bever som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfelle gi fellingstillatelse på hjortevilt og bever utenom ordinær jakttid for å avverge skade på avling, husdyr, skog, fisk, vann eller annen eiendom. (Naturmangfoldloven § 18)

Jakttider

Sist oppdatert: 25. april 2023