BASISHALL

Basishallen er utformet iht. veileder «Idrettens basishall, planlegging, bygging og drift» for å kunne innfri krav til maksimal tildeling av spillemidler.

Basishallen har en netto aktivitetsflate på 25 x 45 m inkludert sikkerhetssone. Hallen har min 7m fri høyde over hele aktivitetsflaten. Basishallen er planlagt iht. skisse om montering av utstyr, med område for grop plassert mot øst. Gropene integreres i dekke mellom idrettshall og basishall innenfor dybden til bærekonstruksjonen, slik at frihøyde er opprettholdt i idrettshallen som ligger under. Gropene utformes etter henvisning i veilederen. Messanin til basishallen er tilgjengelig fra trapperommet mot øst ved hovedinngang til hallen, eller fra en interntrapp opp til messanin mot vest. Dette sikrer rømningsveier fra messanin og universell tilgang med plass for rullestol. En stor løfteplattform med inngang fra nordsiden, gjør det mulig å transportere utstyr og store ting inn og ut av idrettshallen

Tegning - basishall