Skjemaoversikt - Samfunn

denne siden får du samlet oversikt over elektroniske skjema i Bamble kommune.

Byggesøknad

Lag og lever byggesøknad elektronisk. eByggesøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Den kan brukes av alle og er gratis.

eByggesøk 
Byggesaksblanketter

Bålbrenning – Søknad om tillatelse

Målgruppe: Innbyggere som ønsker disp. fra forskrift om åpen brenning av avfall i småovner, Bamble kommune (For 2003 -04-10 nr. 471)

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Kontaktinfo om søker
 • Begrunnelse for søknaden
 • Tillatelse fra grunneier

Forventet behandlingstid: Fortløpende - Væravhengig

Elektronisk søknadskjema - Porsgrunn

Driveplikt - søknad om fritak

Det finnes ikke et eget skjema for å søke om fritak fra driveplikt. For å søke må du sende et søknadsbrev i fritekst. Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet

 

Grave- og arbeidstillatelse – Søknad

Bamble kommune har etablert en samordnet gravemeldingstjeneste og innført elektronisk behandling av gravesøknader. Geomatikk leverer denne landsdekkende tjenesten for gravemelding og kabelpåvisning, hvor man enkelt kan søke om gravetillatelse eller få klarering for området med hensyn på kabler/ledninger.

Målgruppe: Alle som skal grave i kommunal veg

Søknader sendes inn via kundeportalengravemelding.no, hvor de blir kontrollert av Geomatikk. De vil deretter automatisk sendes til kommunen for godkjenning. Ferdigmeldinger, etter endt arbeid, sendes inn på samme måte.

Oversikt over innvilgede gravesøknader i Bamble kommune

Kommunal bolig – Søknad 

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF)

Mer informasjon finner du her

Kommunale eiendomsavgifter - klage

Elektronisk søknadskjema

Konsesjon ved erverv av fast eiendom - søknad

Målgruppe: Kjøpere av eiendom. Konsesjonsmeddelelse fra kommunen skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning. Mer informasjon og søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet

Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring

Målgruppe: Kjøpere av eiendom. Skjema skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning. Bamble kommune har innført lokal forskrift om konsesjonsgrense null. Det vil si at det er boplikt i alle boliger som tidligere har vært bebodd.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Målgruppe: Kjøpere av eiendom som er bebygd, og større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord. Gjelder kjøpere som er odelsberettiget eller i nær slekt med overdrager. Skjema skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning.

Mer informasjon og aktuelle skjema finner du hos Landbruksdirektoratet

Legging av kabel

Målgruppe: Alle som ønsker å legge kabel i bakken

KGrav er kommunens søknadsportal for søknader angående legging av infrastruktur i kommunal grunn. KGrav benyttes av infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter for å sikre koordinering mellom de forskjellige kabeleierne. Koordinering av planer er gjeldende for gravearbeider som har en utstrekning på mer enn 40 m eller som medfører kryssing av offentlig vei.

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av vegmyndigheten i kommunen. Gjelder arbeidet strekninger mindre enn 40 meter så vil planen unnlates videre koordinering og behandles for direkte godkjenning av kommunen. Overskrider planen strekning på 40 meter vil planen bli lagt ut på høring/til koordinering slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller gi bemerkning til planen.

For å ta i bruk KGrav må brukertilgang bestilles. Bestillingsskjema for KGrav ligger på denne siden:

https://gravemelding.no/tjanster/kgrav/

Dersom du allerede har brukertilgang i en annen kommune, må utvidelse av brukertilgang bestilles. Aktører som ikke er ledningseiere kan kontakte Geomatikk for innlegging av planer i KGrav, tlf. 915 09 146. 

Offentlig høring - høringssvar 

Alle privatpersoner, interessegrupper, organisasjoner eller firma som har kommentarer til offentlige høringer kan bruke dette skjema til å sende inn kommentarene.

Elektronisk skjema

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon

Målgruppe: Hjemmelshaver(e) /fester(e) til matrikkelenheten

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr/snr) til eiendommen rekvisisjonen gjelder
 • Opplysninger om rekvirenten
 • Sakstype

Mottaker: Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid: Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at komplett rekvisisjon foreligger.  I perioden 1.desember – 31. mars løper ikke fristen. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Søknadsskjema - Kartverket

Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

Målgruppe: Hjemmelshaver(e) til matrikkelenheten

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr) til eiendommen rekvisisjonen gjelder
 • Opplysninger om rekvirenten
 • Hvilken type matrikkelenhet som skal opprettes
 • Sakstype som ønskes i saksbehandlingen
 • Opplysninger om eiendom som skal avgi areal
 • Opplysninger om eiendom som skal motta areal
 • Etterspurte vedlegg til de ulike sakstyper

Mottaker: Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid: Fristen starter 3 uker etter at tillatelse/vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger. Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at komplett rekvisisjon i henhold til matrikkelloven foreligger.  I perioden 1.desember – 31. mars løper ikke fristen. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Søknadsskjema - Kartverket

Overnatting i kommunal bygning

Det er Grenland Brann og Redning som behandler søknaden for Bamble kommune. Skjemaet under sendes til post@gbr.no

Søknadsskjema - pdf

Renovasjon 

Henvendelser vedrørende renovasjon skal til Renovasjon i Grenland (RiG)

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling

Bevilling - melding om endringer

Bevilling - omsetningsoppgave for alkoholholdig drikk

Søknad om salgsbevilling

Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning

Tilknytning til Vann og Avløp

Målgruppe: Alle som ønsker tilknytning til offentlig ledningsnett

Mottaker: Postmottak, Bamble kommune

Behandlingstid: Behandles innen 2 uker

Søknadsskjema

Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing

Målgruppe: Hjemmelshaver(e) til matrikkelenhetene

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Opplysninger om rekvirenten(e)
 • Hvilke matrikkelenheter som ønskes sammenslått
 • Hvilken matrikkelenhet som skal bestå etter sammenslåing
 • Erklæring/samtykke fra eventuelle fester(e) eller rettighetshavere 

Mottaker: Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid: 6 uker etter at alle kriterier er oppfylt

Søknadsskjema - Kartverket

Torg-salgsplass – Søknad 

Målgruppe: Torghandlere, næringsdrivende og private

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

Om søker
Sted og periode
Type aktivitet det søkes om

Mottaker: Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid: Søknadsfrist 30. april for sommersesong og 1. september for vintersesong. Fortløpende behandlingstid.

Elektronisk søknadskjema

Trefelling

Ønsker du å felle trær, beskjære eller rydde kratt på kommunens eiendom, må du sende oss en søknad. Dersom du ønsker å felle trær på din egen eiendom er det flere faktorer som må vurderes. 

Mer informasjon får du her

Mottaker: Bamble kommune, postmottak 

Forventet behandlingstid: Inntil 2 måneder. I høysesong og ved stor pågang kan saksbehandlingen bli lengre enn normalt.

 

Sist oppdatert: 22. april 2024