Søknadsskjema - Samfunn

Søknadsskjema

På denne siden får du en fyldig oversikt over hvilke skjema Bamble kommune opererer med for teknisk og eiendom.

Søknadsskjemaoversikt sortert alfabetisk og sortert etter katagorier

Byggesøknad

ByggSøk

Lag og lever byggesøknad elektronisk. ByggSøk er den nasjonale løsningern for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis.

Byggesaksblanketter

Boligtilskudd – Søknad

Elektronisk versjon av dette skjema er under utarbeidelse. Ta kontakt med Servicetorget i kommunen for mer informasjon.

Kontakt oss

Bålbrenning – Søknad om tillatelse

Målgruppe:

Innbyggere som ønsker disp. fra forskrift om åpen brenning av avfall i småovner, Bamble kommune, Telemark (For 2003 -04-10 nr. 471)

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Kontaktinfo om søker
 • Begrunnelse for søknaden
 • Tillatelse fra grunneier

Forventet behandlingstid:

Fortløpende - Væravhengig

Søknadskjema

Driveplikt - søknad om fritak

Målgruppe:

Alle eiere av jordbruksareal som ikke kan eller vil drive jordbruksproduksjon.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • om søker og eiendom
 • tidsrom for fritak
 • planer for eiendommen
 • bortleie og leietakere
 • begrunnelse

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

Saken fremmes for det neste møtet i Landbruksnemnda som har 5-6 møter pr år.

Søknadskjema

Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn

Ønsker du å felle trær, beskjære trær eller rydde kratt på Bamble kommunes eiendom, må du sende søknad til Bamble kommune. Kommunen vil foreta nødvendige undersøkelser om treet/trærne er omfattet av vernebestemmelser eller andre begrensninger. Det er Kommunalteknikk som gir eventuell tillatelse. Kommunen utfører ikke trefelling, med mindre treet/trærne er til fare for omgivelsene. Tiltaket må utføres / bekostes av søker.

Kommunen vurderer følgende kriterier før tillatelse gis:

 • Treets art, alder og tilstand.
 • Hensyn til biologisk mangfold.
 • Treets estetiske verdi, og betydningen det har i landskapet.
 • Ulemper og verdier treet måtte ha for søker og andre, for eksempel at treet har en uheldig plassering eller at treet gir skjerming.
 • Om treet representerer en fare for omgivelsene.

Kommunen skal ha bekreftelse fra berørte naboer om det er enighet rundt tiltaket. Det er kommunen som vurderer hvilke naboer som skal uttale seg. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønskes det også uttalelse fra eventuell velforening. Dersom det er uenighet mellom naboer rundt tiltaket vil kommunen som grunneier ta en endelig avgjørelse.

Det er viktig å merke seg at det er kommunen som grunneier som behandler søknader og gir tillatelse eller avslag. Avgjørelser som blir tatt er ikke enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages etter forvaltningsloven.

Kommunen vil behandle søknader om felling trær på kommunal grunn fortløpende.

Normalt vil behandlingstiden være opptil 2 måneder.

På grunn av høysesong, bemanning og prioriteringer kan saksbehandlingstiden i perioder bli lengre enn normalt.

Når søknaden er behandlet sender vi skriftlig svar.

 

Alle henvendelser om søknader/tillatelser må sendes skriftlig:

- epost til postmottak@bamble.kommune.no

- leveres på Servicetorget

- sendes i posten.

Det gjøres oppmerksom på at dette gjelder trær på kommunal grunn. Ved felling av trær på privat grunn er det eiers eget ansvar å undersøke evt. vernebestemmelser/reguleringsbestemmelser.
På vernede områder er det Fylkesmannens Miljøvernavdeling som bestemmer.

Søknadsskjema

Nyttige lenker:

Naboloven    Plan og bygningsloven

Naturmangfoldloven

Norsk trepleieforum

Treets venner

 

Grave- og arbeidstillatelse – Søknad

Beskrivelse:

Bamble kommune har etablert en samordnet gravemeldingstjeneste og innført web basert elektronisk behandling av gravesøknader. Geomatikk leverer denne landsdekkende tjenesten for gravemelding og kabelpåvisning, hvor man enkelt kan søke om gravetillatelse eller få klarering for området med hensyn på kabler/ledninger.

Gravemeldingstjenesten Geomatikk har telefon 09146 og faks nr.: 80080146

Målgruppe:

Alle som skal grave i kommunal veg

Hvordan søker du?

Søknader sendes inn via kundeportalengravemelding.no, hvor de blir kontrollert av Geomatikk. De vil deretter automatisk sendes til kommunen for godkjenning. Ferdigmeldinger, etter endt arbeid, sendes inn på samme måte.

Hvem som er mottaker:

Geomatikk

Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i bamble kommune

Kommunal bolig – Søknad 

Ta kontakt med Servicetorget i kommunen for mer informasjon.

Søknadsskjema

Kommunale eiendomsavgifter - klage

Målgruppe:

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

Hvem som er mottaker:

Forventet behandlingstid:

Søknadskjema

Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad

Målgruppe:

Kjøpere av eiendom.  Konsesjonsmeddelelse fra kommunen skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt

 • om søker og eiendommen
 • om bebyggelse, arealer og byggeår
 • bruk av eiendommen i dag

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, Samfunnsutvikling, v/Landbrukskontoret

Forventet behandlingstid

Saken fremmes normalt for det neste møtet i Landbruksnemnda, som har 5-6 møter pr år. Enkelte saker kan behandles raskere.

Søknadsskjema

Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring

Målgruppe:

Kjøpere av eiendom.  Skjema skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning.

Bamble kommune har innført lokal forskrift om konsesjonsgrense null. Det vil si at det er boplikt i alle boliger som tidligere har vært bebodd.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • om søker og eiendommen
 • eventuelle slektskapsforhold

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, Samfunnsutvikling, v/Landbrukskontoret

Forventet behandlingstid:

Egenerklæringer behandles innen en uke.

Søknadsskjema

Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring

Målgruppe:

Kjøpere av eiendom som er bebygd, og større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord. Gjelder kjøpere som er odelsberettiget eller i nær slekt med overdrager. Skjema skal følge skjøte ol til Kartverket for tinglysning.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • om søker og eiendommen
 • eventuelle slektskapsforhold

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, Samfunnsutvikling, v/Landbrukskontoret

Forventet behandlingstid:

Egenerklæringer behandles innen en uke

Søknadsskjema

Legging av kabel

Målgruppe:

Alle som ønsker å legge kabel i bakken

KGrav er kommunens søknadsportal for søknader angående legging av infrastruktur i kommunal grunn.

KGrav benyttes av infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter for å sikre koordinering mellom de forskjellige kabeleierne. Koordinering av planer er gjeldende for gravearbeider som har en utstrekning på mer enn 40 m eller som medfører kryssing av offentlig vei.

Planer som blir lagt inn i KGrav, vil først få en foreløpig godkjenning av trasévalget. Denne gis av vegmyndigheten i kommunen. Gjelder arbeidet strekninger mindre enn 40 meter så vil planen unnlates videre koordinering og behandles for direkte godkjenning av kommunen. Overskrider planen strekning på 40 meter vil planen bli lagt ut på høring/til koordinering slik at alle ledningsaktører har mulighet for å koordinere seg, eller gi bemerkning til planen.

For å ta i bruk KGrav må brukertilgang bestilles. Bestillingsskjema for KGrav ligger på denne siden:

https://gravemelding.no/tjanster/kgrav/

Dersom du allerede har brukertilgang i en annen kommune, må utvidelse av brukertilgang bestilles.

Aktører som ikke er ledningseiere kan kontakte Geomatikk for innlegging av planer i KGrav, tlf. 915 09 146. 

 

Lokaler og anlegg – Søknad om leie til arrangement

Elektronisk versjon av dette skjema er under utarbeidelse. Ta kontakt med Servicetorget i kommunen for mer informasjon.

Kontakt oss

Motorferdsel i utmark - søknad

Målgruppe:

Innbyggere som søker om dispensasjon fra motorferdsellovens forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Kontaktinfo om søker
 • Begrunnelse for søknaden
 • Tillatelse fra grunneier
 • Kart med inntegnet omsøkt kjøretrase

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

1-3 mnd. Avhengig av om saken må behandles politisk eller administrativt.

Søknadsskjema 

Offentlig høring - høringssvar 

Målgruppe:

Alle privatpersoner, interessegrupper, organisasjoner eller firma som har kommentarer til offentlige høringer kan bruke dette skjema til å sende inn kommentarene.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Kontaktinformasjon
 • Saksnummer for saken
 • Høringssvar / vedlegg

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

Se informasjon i sakens Planprogram

Skjema

Oppmålingsforretning - fullmakt

Målgruppe:

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

Hvem som er mottaker:

Forventet behandlingstid:

Skjema

Oppmålingsforretning - kvittering for varsel

Målgruppe:

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

Hvem som er mottaker:

Forventet behandlingstid:

Skjema

Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon

Målgruppe:

Hjemmelshaver(e) /fester(e) til matrikkelenheten

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr/snr) til eiendommen rekvisisjonen gjelder
 • Opplysninger om rekvirenten
 • Sakstype

-Etterspurte vedlegg til de ulike sakstyper

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at komplett rekvisisjon foreligger.  I perioden 1.desember – 31. mars løper ikke fristen. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Elektronisk søknadsskjema     Søknadsskjema pdf

Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon

Målgruppe:

Hjemmelshaver(e) til matrikkelenheten

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Matrikkelnummer (gnr/bnr/fnr) til eiendommen rekvisisjonen gjelder
 • Opplysninger om rekvirenten
 • Hvilken type matrikkelenhet som skal opprettes
 • Sakstype som ønskes i saksbehandlingen
 • Opplysninger om eiendom som skal avgi areal
 • Opplysninger om eiendom som skal motta areal
 • Etterspurte vedlegg til de ulike sakstyper

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

Fristen starter 3 uker etter at tillatelse/vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger. Kommunen skal gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker etter at komplett rekvisisjon i henhold til matrikkelloven foreligger.  I perioden 1.desember – 31. mars løper ikke fristen. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten. Fristene løper ikke når føringen blir påklaget eller når føringen er avhengig av avgjørelse i klagesak.

Elektronisk søknadsskjema     Søknadsskjema pdf

Overnatting i kommunal bygning

Det er Grenland Brann og Redning som behandler søknaden for Bamble kommune. Skjemaet under sendes til post@gbr.no

Søknadsskjema (pdf)

Renovasjon – Klage 

Søknadskjema

Tilknytning til Vann og Avløp

Målgruppe:

Alle som ønsker tilknytning til offentlig ledningsnett

Hvem som er mottaker:

Postmottak, Bamble kommune

Behandlingstid:

Behandles innen 2 uker

Søknadsskjema

Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing

Målgruppe:

Hjemmelshaver(e) til matrikkelenhetene

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 • Opplysninger om rekvirenten(e)
 • Hvilke matrikkelenheter som ønskes sammenslått
 • Hvilken matrikkelenhet som skal bestå etter sammenslåing
 • Erklæring/samtykke fra eventuelle fester(e) eller rettighetshavere 

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

6 uker etter at alle kriterier er oppfylt

Søknadsskjema

Torg-salgsplass – Søknad 

Målgruppe:

Torghandlere, næringsdrivende og private

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

Om søker
Sted og periode
Type aktivitet det søkes om

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, postmottak

Forventet behandlingstid:

Søknadsfrist 30. april for sommersesong og 1. september for vintersesong. Fortløpende behandlingstid.

Søknadskjema

Utslippstillatelse - søknad

Målgruppe:

Ved etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forurensningsforskriften kapittel 12.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

Oppsummering av informasjon som blir etterspurt:

 •  om søker og eiendommen
 •  type arbeid og bygninger
 •  rensekrav
 • anleggstype med spesifikasjoner
 • faglige medhjelpere (leverandør/konsulenter)

Hvem som er mottaker:

Bamble kommune, VAR

Forventet behandlingstid:

Søknad i samsvar med standardkravene i kap. 12 behandles innen 6 uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kap. 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-1 behandles innen 12 uker.

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 20. mars 2023