Skolehelsetjenesten

Oppgaver for skolehelsetjenesten er å:

 • arbeide for et godt miljø for alle elever
 • legge tilrette for barn med spesielle behov
 • gi helseopplysning
 • tilby helseundersøkelser
 • gi råd og veiledning til foreldre
 • arbeide tverrfaglig til det beste for barn og familier

Alle skoler i Bamble har en egen helsesykepleier. Det varierer hvilke dager de er tilgjengelige.

Ta gjerne kontakt:

 • Stathelle barneskole: 35 96 74  50, 48 16 49 74
 • Rugtvedt skole: 35 96 57 50, 48 16 49 89
 • Rønholt skole: 48 16 50 96
 • Herre skole: 97 99 28 91
 • Langesund barneskole: 35 97 76 80, 97 99 28 91
 • Bamble ungdomsskole: 48 16 49 62, 95 12 65 72

Bedring av skolemiljøet

Helsetjenesten samarbeider med hjem, skole og andre instanser for å oppnå et best mulig miljø for elevene fysisk, psykisk og sosialt. Helsetjenesten har medansvar for at "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler" følges opp.

Tilrettelegging for barn og unge med spesielle behov

Helsetjenesten har medansvar for at barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester får riktig hjelp og oppfølging. I samarbeid med hjemmet kan det opprettes ansvarsgruppe og/eller individuell plan.

Helseopplysning

Sammen med skolen deltar helsetjenesten med helseopplysning på forskjellige klassetrinn for elever i grupper og individuelt. Aktuelle temaer er for eks. livsstil – kosthold, aktivitet, hygiene, pubertetsutvikling, seksualitet og samliv, rusmidler, psykisk helse.

Helseundersøkelser

1.klasse : Samtale og undersøkelse hos lege og helsesykepleier. Rutinemessig måling høyde/vekt, helseundersøkelse, trivsel og psykisk helse.

8.klasse : Helseundersøkelse av alle med vekt på råd og veiledning individuelt. Måling vekt/høyde. Vi bruker også digitalt spørreskjema kalt Min livsstil. 

Råd og veiledning til foreldre

Foreldre er når som helst velkommen til å ta kontakt med skolehelsetjenesten for samtale eller spørsmål som gjelder barnet. Helsesykepleier kan hjelpe dere videre til kompetansegruppen på skolen eller til andre instanser som, for eks: PPT, barne- og familievernet, skolelege, barne- og ungdomspsykiatrien.

Personalet i skolehelsetjenesten 

Det er helsesykepleier, lege, fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesykepleier er tilstede faste dager i uken. Hun kan formidle kontakt med de øvrige i skolehelsetjenesten ved behov.

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten benytter seg av skjemaer som sendes hjemmet for innhenting av helseopplysninger. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig og papirer oppbevares i barnets helsejournal. Dersom det er nødvendig å bringe opplysninger videre skal det skje med foresattes samtykke.

Tverrfaglig samarbeid 

Lokale kompetansegrupper
Ansvarsgrupper - individuelle planer

Hver skole har en kompetansegruppe som består av helsesykepleier, rektor, sosiallærer og miljøarbeider. Gruppen skal samarbeide om gode tiltak for elever som trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Foreldre må gi samtykke før saker som gjelder deres barn drøftes, og de kan delta på møtene dersom de ønsker det. Kompetansegruppen kan ta initiativ til at det etableres ansvarsgrupper for barn og unge som trenger spesiell og langvarig oppfølging og bidra til at det informeres om retten til individuell plan.

Les mer om samarbeidsmodellen 

Vaksinasjoner

I skolealder får elevene tilbud om vedlikeholdsdoser av vaksiner som gis i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram. Dette er en oppfølging av de vaksiner som ble gitt på helsestasjonen. Det må innhentes samtykke fra foreldre før vaksinasjon, og følgende vaksiner inngår i programmet:

2.klasse : Vaksine mot difteri- stivkrampe , kikhoste og polio
6.klasse : Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7.klasse : Vaksine mot humant papillomavirus HPV som kan gi infeksjoner og kreft. 2 doser i løpet av skoleåret 
10.klasse:Vaksine mot difteri- stivkrampe , kikhoste og polio


Ta gjerne kontakt med skolens helsesykepleier: 

 Stathelle barneskole

Tlf: 35 96 74 66
Mob: 481 64 974

 Langesund barneskole

Mob: 979 92 891

 Rønholt skole


Mob: 481 65 096

 Herre skole

Mob: 979 92 891

 Rugtvedt skole

Mob: 481 64 989

Bamble ungdomsskole

Mob: 481 64 962/951 26 572

Sist oppdatert: 12. september 2022
Skolehelsetjenesten