Skolehelsetjenesten

Hvem er vi og hva gjør vi?
Skolehelsetjenesten er et gratis og frivillig tilbud til alle elevene på skolen.  Dette gjelder også elever som har grunnskoleopplæring i hjemmet.  Hver skole har sin helsesykepleier som er til stede på faste dager. Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Fysioterapeut og lege er også tilknyttet skolehelsetjenesten.

Målet for skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og om å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. Elevene følges opp etter et fast program anbefalt av Helsedirektoratet, hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning, både individuelt og i grupper, inngår. Alle elever får tilbud om vaksinasjon ut i fra nasjonale retningslinjer.

Tjenesten har et friskfokus der vi ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom.  Der barn, ungdom og familier strever er vi tilgjengelig for veiledning og oppfølging. Der det er aktuelt samarbeider vi blant annet med skole, psykisk helse, PPT, BUP, fastlege.

Ved behov for behandling av akutt sykdom eller skade, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

De som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt, jfr Helsepersonelloven.

 

Slik kan du kontakte helsesykepleier på de ulike skolene:

Kontakt pr telefon eller sms:

 •  Stathelle barneskole: 48 16 49 74
 •  Rugtvedt skole: 48 16 49 89
 •  Rønholt skole: 48 16 50 96
 •  Herre skole: 97 99 28 91
 •  Langesund barneskole: 97 99 28 91,  95 12 65 72
 •  Bamble ungdomsskole: 48 16 49 62, 95 12 65 72
 •  Bamble helsestasjon, ekspedisjon: 35 96 51 65,  betjent  mandag til fredag, fra kl 08-15

Kontakt digitalt via Helsenorge:

Foresatte til elever under 16 år og elever fra 16 år og oppover kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten.

Slik gjør du:

 • Logg deg inn på helsenorge.no
 • Hvis foresatt: Velg barnet det gjelder
 • Klikk på helsekontakter
 • Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten
 • Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten

Bedring av skolemiljøet

Helsetjenesten samarbeider med hjem, skole og andre instanser for å oppnå et best mulig miljø for elevene fysisk, psykisk og sosialt. Helsetjenesten har medansvar for at "Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler" følges opp.

Tilrettelegging for barn og unge med spesielle behov

Helsetjenesten har medansvar for at barn og unge med behov for langvarige og koordinerte helse og/ eller sosiale tjenester får riktig hjelp og oppfølging. I samarbeid med hjemmet kan det opprettes ansvarsgruppe og/eller individuell plan.

Helseopplysning

Sammen med skolen deltar helsetjenesten med helseopplysning på forskjellige klassetrinn for elever i grupper og individuelt. Aktuelle temaer er for eks. livsstil – kosthold, aktivitet, hygiene, pubertetsutvikling, seksualitet og samliv, rusmidler, psykisk helse.

Helseundersøkelser

1.klasse : Samtale og undersøkelse hos lege og helsesykepleier. Rutinemessig måling høyde/vekt, helseundersøkelse, trivsel og psykisk helse.

8.klasse : Helseundersøkelse av alle med vekt på råd og veiledning individuelt. Måling vekt/høyde. Vi bruker også digitalt spørreskjema kalt Min livsstil. 

Råd og veiledning til foreldre

Foreldre er når som helst velkommen til å ta kontakt med skolehelsetjenesten for samtale eller spørsmål som gjelder barnet. Helsesykepleier kan hjelpe dere videre til kompetansegruppen på skolen eller til andre instanser som, for eks: PPT, barne- og familievernet, skolelege, barne- og ungdomspsykiatrien.

Personalet i skolehelsetjenesten 

Det er helsesykepleier, lege, fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesykepleier er tilstede faste dager i uken. Hun kan formidle kontakt med de øvrige i skolehelsetjenesten ved behov.

Taushetsplikt

Skolehelsetjenesten benytter seg av skjemaer som sendes hjemmet for innhenting av helseopplysninger. Alle opplysninger blir behandlet fortrolig og papirer oppbevares i barnets helsejournal. Dersom det er nødvendig å bringe opplysninger videre skal det skje med foresattes samtykke.

Tverrfaglig samarbeid 

Lokale kompetansegrupper
Ansvarsgrupper - individuelle planer

Hver skole har en kompetansegruppe som består av helsesykepleier, rektor, sosiallærer og miljøarbeider. Gruppen skal samarbeide om gode tiltak for elever som trenger hjelp og støtte fra flere instanser. Foreldre må gi samtykke før saker som gjelder deres barn drøftes, og de kan delta på møtene dersom de ønsker det. Kompetansegruppen kan ta initiativ til at det etableres ansvarsgrupper for barn og unge som trenger spesiell og langvarig oppfølging og bidra til at det informeres om retten til individuell plan.

Les mer om samarbeidsmodellen 

Vaksinasjoner

I skolealder får elevene tilbud om vedlikeholdsdoser av vaksiner som gis i samsvar med nasjonalt vaksinasjonsprogram. Dette er en oppfølging av de vaksiner som ble gitt på helsestasjonen. Det må innhentes samtykke fra foreldre før vaksinasjon, og følgende vaksiner inngår i programmet:

2.klasse : Vaksine mot difteri- stivkrampe , kikhoste og polio
6.klasse : Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7.klasse : Vaksine mot humant papillomavirus HPV som kan gi infeksjoner og kreft. 2 doser i løpet av skoleåret 
10.klasse:Vaksine mot difteri- stivkrampe , kikhoste og polio


Ta gjerne kontakt med skolens helsesykepleier: 

 Stathelle barneskole

Tlf: 35 96 74 66
Mob: 481 64 974

 Langesund barneskole

Mob: 979 92 891

 Rønholt skole


Mob: 481 65 096

 Herre skole

Mob: 979 92 891

 Rugtvedt skole

Mob: 481 64 989

Bamble ungdomsskole

Mob: 481 64 962/951 26 572

Sist oppdatert: 12. september 2022
Skolehelsetjenesten