Framtidas ungdomsskole

Anbudsåpning

AnbudsåpningBamble kommune har i dag (21.9.2018) hatt anbudsåpning

Det er mottatt 3 spennende forslag, hvor alle imøtekommer kriteriene i konkurransegrunnlaget.
Evalueringskomiteen vil nå sette seg ned og vurdere forslagene. Vinnerforslaget vil være klart i løpet av november.

Høgne Skøld - Prosjektkoordinator

(På bildet fra v. Rolf Dehli, Høgne Skøld, Kristin Borander og Tore Marthinsen)

 

Styringsgruppa i «Framtidas ungdomsskole»

Styringsgruppa i Framtidas ungdomsskole er en gruppe som er etablert fra oppdragsgiver som i dette prosjektet er Bamble kommunestyre.

Styringsgruppa har følgende mandat i det pågående prosjektarbeidet:

• Prosjektansvarligs støttespiller og rådgiver
• Skal bidra til at prosjektet får de nødvendige ressurser
• Skal gi råd i de problemstillinger prosjektansvarlig tar opp
• Skal gi aktiv støtte til prosjektleder
• Skal følge opp prosjektets fremdrift og eventuelle endringer som oppstår underveis

Styringsgruppa har jevnlig møter i det pågående prosjektarbeidet. Det gir god kvalitetssikring og fremdrift i prosjektet og sikrer gode kommunikasjonslinjer.
Styringsgruppa holdes løpende orientert om de aktiviteter og prosesser som pågår og er også med på befaringer og studieturer for å se på aktuelle og pågående byggeprosjekter.

Styringsgruppa i Framtidas ungdomsskole består av:

• Prosjektansvarlig (PA) – Rådmann Tore Marthinsen
• Ordfører – Hallgeir Kjeldal
• Leder av oppvekst- og kulturutvalget – Linda Holien
• Representant fra Bamble kommunale foreldreutvalg - Jon Halvor Thorsberg
• Representant fra Bamble ungdomsråd - Jacob Berbom
• Representant fra politisk opposisjon - Anja Ehmke
Representant fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RMNF) – Eirik Ellingsen

På møtene medvirker fra prosjektgruppa:

• Rolf Dehli – intern prosjektleder
• Kristin Borander – ekstern prosjektleder – WSP Norge
• Høgne Skøld - prosjektkoordinator

Framtidas ungdomsskole - Fase 2 - 1.6.2018

Befaring GrasmyrDet har gjennom de to siste månedene blitt gjennomført en prekvalifiseringskonkurranse, hvor kommunen fikk inn fem forespørsler fra leverandører om å delta. Alle fem har blitt grundig evaluert i samsvar med de krav og den informasjon som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Alle fem leverandører var gode, men basert på de utvelgelseskriterier som er satt opp, har Bamble kommune besluttet at følgende leverandører er valgt ut til å inngi tilbud:

Veidekke Entreprenør AS

Backe Vestfold Telemark/Backe Stor Oslo AS

HENT AS

Disse er valgt ut fra best erfaring med bl.a. skolebygg, flerbrukshall, svømmehall og nærmiljøanlegg. Alle hadde også tydelig referanser med fokus på gode energi- og klimaløsninger.

InformasjonsmøteOnsdag 30.05.2018 gjennomførte kommunen et heldagsinformasjonsmøte med valgte leverandører på Skjærgården hotell og badepark. Entreprenørene med sine samarbeidspartnere som bl.a. bestod av arkitekter og landskapsarkitekter, ble presentert kommunens tanker om Framtidas ungdomsskole og de visjoner og planer som ligger til grunn for det arbeidet som er gjort frem til i dag.

Det er spesielt areal- og funksjonsprogrammet og det tekniske programmet som nå legger føringer for utformingen av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse. Disse dokumentene har vært svært godt bearbeidet, både fra prosjektadministrasjonens side og fra fremtidige brukere av byggene. Her har mange av kommunens tjenesteområder vært delaktige sammen med lærere, elever, lag og foreninger. Vi får nå et funksjonelt og fremtidsrettet skoleanlegg med alle de funksjoner det medfører og hvor det har vært utstrakt fokus på arkitektonisk utforming og pedagogisk bruk.

Prosjektet har en tydelig miljø- og klimaprofil og kommunen ønsker å være sitt samfunnsansvar bevisst mtp bruk av bla. massivtre og gode energi- og klimaløsninger.

Området hvor ny ungdomsskole vil bli etablert (nær Bamble vid. skole) er et godt egnet område for et prosjekt i denne størrelsesorden. Skolen får fin beliggenhet inntil skogsområdet og kommer tett på idretts- og svømmehall. Det skal også etableres gode aktivitets- og uteområder som kan benyttes av elever og kommunens innbyggere forøvrig. Det er viktig å ta vare på stedet og utvikle de mulighetene som finnes i området som bla. utgangspunkt for idrett, tur- og rekreasjon.

Entreprenørene skal nå og i tiden frem mot tilbudsfristen 20.09.2018 jobbe frem et skisseprosjekt/løsningsforslag som vil bli evaluert av en egen og delvis uavhengig evalueringskomite. Resultatet av denne evalueringen og valg av endelig leverandør vil foreligge i slutten av oktober.

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator

Framtidas ungdomsskole

Største investering i Bamble kommunes historie

Konferanse om UngdomsskoleprosjektetEt 20 talls leverandører var kommet til Halen gård i Langesund for å få presentert Bamble kommunes største prosjekt noensinne.  Der fikk de presentert behovet for et skoleanlegg bestående av en 5-parallell ungdomsskole med plass til 550 elever med tilhørende svømmehall, idrettshall og lokaler til flyktningetjenesten og voksenopplæringen. – Et svært interessant prosjekt, uttrykte en leverandør

Les mer

 

 

Kontraktsignering

Kontraktsignering

Bamble kommune har den 15.01.2018 valgt å videreføre samarbeidet med WSP-Norge i forbindelse med prosjektet «Framtidas ungdomsskole – fase 2»

WSP bistår kommunen i arbeidet med prosjektledelse og som byggherrerådgiver i planlegging av ny ungdomsskole med idretts- og svømmehall på Grasmyr

Her fra signering av oppdragsbekreftelse den 12.2.2018. Tore Marthinsen(rådmann) og Kristin Borander (prosjektleder WSP)

 

Framtidas ungdomsskole - Forprosjekt fase 2

Bamble kommune har i oppstartsmøte den 15. januar valgt å videreføre samarbeidet med WSP – Norge for å jobbe frem et vedtak om hvordan Framtidas ungdomsskole skal realiseres i et endelig hovedprosjekt på Grasmyr. Prosjektgruppen i Framtidas ungdomsskole er allerede godt i gang med arbeidet og planleggingen av forprosjekt – fase 2

Kommunalsjef for kultur og oppvekst, Rolf Dehli, er kommunens prosjektleder i fase 2 og Kristin Borander fra WSP er engasjert som ekstern prosjektleder/byggherrerådgiver. Høgne Skøld er kommunens prosjektkoordinator og sammen med prosjektleder en av kommunens kontaktpersoner.

Det er et komplekst og spennende prosjekt som kommunen nå er i gang med og som består av små og store delprosjekter eller nøkkelprosesser. Det skal bl.a. sees på organisering av ny ungdomsskole og utvikling av støttetjenester og elevtjenester. Prosjektgruppen jobber også med å se på gode arealløsninger for voksenopplæringen og flykningetjenesten (VIVA).  Videre er det viktig å konkretisere samarbeidsarenaer med Telemark Fylkeskommune og ikke minst få på plass gode kultur og fritidsløsninger for hele kommunen.

 I tidligfasen, som vi er inne i nå, jobbes det bl.a. med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anbudsprosesser.

Også i fase 2 av forprosjektet vil det være behov for stor grad av brukermedvirkning. Det vil være hensiktsmessig å involvere personer som har vært med på å utarbeide areal- og funksjonsprogrammet. Personell med kompetanse fra teknikk, drift og vedlikehold vil involveres aktivt i utarbeidelse av teknisk program. Også medarbeidere med annen kompetanse vil bli involvert i dette arbeidet for å bl.a. kvalitetssikre areal- og funksjonsprogrammet som foreligger.

Energi- og miljø har stort fokus i prosjektet. Det er ønskelig å få på plass en bygningsmasse som ikke bare ivaretar nasjonale føringer, men som tilrettelegger for fremtidige krav og bestemmelser. Det er i denne sammenheng viktig at prosjektet setter noen gode ambisjoner for klimagassutslipp og har fokus på CO₂ - regnskapet gjennom hele prosjektperioden. I denne forbindelse vurderes bl.a. bruk av massivtre(KL-tre) som et alternativ til stål og betong i bygningsmassen.

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator

Saksfremlegg vedr. «Framtidas ungdomsskole» til kommunestyret 14.12.2017

Saksfremlegget vedr. Framtidens ungdomsskole med tilhørende idretts- og svømmehall, samt lokaler til voksenopplæring og flyktningetjenesten er nå tilgjengelig her på kommunens hjemmesider. (Se under)

«Framtidas ungdomsskole» er et stort og omfattende prosjekt som berører mange av kommunens tjenesteområder og som får konsekvenser for mange av kommunens innbyggere. Rapporten som nå foreligger tar for seg bestillingen fra kommunestyret 16.06.16 og gir i så måte en konkret anbefaling av hvordan Bamble kommune kan rustes og utvikles for fremtidens krav og behov. Ikke bare for skole, men for idrett, kultur, folkehelse og rekreasjon.

Saksfremstillingen gir en god beskrivelse av hvordan arbeidet med forprosjektet har blitt gjennomført og hvilke muligheter som ligger i en satsing av denne størrelsesorden for Bamble kommune. Den gir videre en kort orientering rundt dimensjoneringsgrunnlaget og størrelsen på bygningsmassen og hva som ligger til grunn for dette. Elevtallet i Bamble er synkende, men dimensjonering av skolen tar høyde for en positiv elevtallsutvikling som en konsekvens av økt bosetting.

Saksfremlegget gir også en kort orientering hvorfor det i prosjekt- og styringsgruppemøter den 16.08.17 og 11.09.17 ble bestemt å bygge en ny skole i stedet for å bygge ut eksisterende Grasmyr ungdomsskole

I investeringsbudsjettet er alle elementene som omtales i rapporten (f.eks. kulturskole, basishall, svømmehall) kostnadsberegnet hver for seg. Det gir en ryddig oversikt over investeringene og driftkonsekvensene for hvert enkelt område.

I fase to av forprosjektet gjennomføres bl.a. anbudskonkurranser og detaljprosjektering. Dette er et viktig ledd i å redusere usikkerheten (110 mill. kr) i investeringsbudsjettet og avklare kostnadene nærmere.

Pga prosjektets omfang, har det vært viktig i rådmannens vurdering å gi korte beskrivelser av de tjenesteområdene som har vært involvert, og som vil involveres i det videre arbeidet. Nøkkelen til suksess i prosjekter av denne typen er bred brukermedvirkning, noe som gjenspeiles i rådmannens vurdering. Selv om hoveddelen av prosjektet er den nye ungdomsskolen, har store deler av kommunens virksomhet, samt lag og foreninger vært med på å utforme det som nå foreligger som areal- og funksjonsprogram og som også er en stor del av sluttrapporten. Ved å tenke tverrfaglig og på tvers av tjenesteområder, vil kommunen gjennom prosjektet «Framtidas ungdomsskole» kunne øke kvaliteten på mange av sine ytelser til innbyggerne og samtidig bidra til å gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo.

 

Høgne Skøld

Prosjektkoordinator

Saksframlegg

Framtidas ungdomsskole - Forprosjektrapport

Status Framtidas ungdomsskole

Høgne SkøldArbeidet med forprosjektet «Framtidas ungdomsskole» i Bamble kommune skrider frem i henhold til vedtatt tidsplan. Resultatet av all brukermedvirkning og planlegging foreligger nå i et areal- og funksjonsprogram. Dette legger føringer for det videre arbeidet med en ny skole på Grasmyr. Her skal det også bygges en basishall/flerbrukshall med opsjon på svømmehall.

Skolen dimensjoneres for 540 elever i en normalsituasjon, men vil med godt fleksibilitet kunne romme totalt 600 elever i en unntakssituasjon.

Elevtallet i bamble kommune er synkende og SSB sine prognoser sier at elevtallet synker fra 540 elever i 2017 til 440 elever i 2040. Vi får derfor en romslig skole med muligheter for god fleksibilitet og variasjonsmuligheter. GENERALITET, FLEKSIBILITET OG ELASTISITET vurderes i planleggingen med fokus på hvordan usikkerhet i fremtidige elevtall kan håndteres.

Skolen skal i tillegg til skolefunksjonen også ha en nærmiljøfunksjon. Idrett, bibliotek, kulturskole, korps, kor, teater og fritidsklubb skal benytte funksjoner i skoleanlegget ettermiddag og kveld. Planløsninger må derfor være av en slik art at det legges til rette for sambruk av funksjoner mellom ulike brukere av anlegget gjennom hele dagen og i helger.

Idrett- og svømmehall vil primært dimensjoneres for skolens behov, men dette er av en slik størrelse at det også vil dekke resten av befolkningens behov og vil derfor tilrettelegges for dette. Bassengkonsepter som blir vurdert muliggjør sambruk med kommunens befolkning samtidig med ordinær skoledrift på dagtid. Bl.a. har slike basseng ulike temperatursoner og inndelingsmuligheter. Bassengene blir også levert med heve/senke-gulv.

Les mer her

Prosjektgruppen jobber med tanken om å etablere et «grønt» Grasmyr for både skole, barnehage og idrett, et såkalt «Campus-område».  På den måten får vi mulighet til å etablere et stort og innholdsrikt grønt-område med et mangfold av aktiviteter sammen med muligheter for idrett og rekreasjon. Gjennom brukerprosessen ble det spilt inn ønsker om 30 ulike uteaktiviteter, hvor bl.a. skatepark inngår. Dette lar seg bedre realisere, dersom infrastrukturen (trafikkavvikling og parkering) er av en slik art at den ikke ødelegger eller deler opp området. Videre sikrer vi et trygt og godt sted å vokse opp for alle kommunens innbyggere, som også er i samsvar med folkehelsa. Skolen og uteområdene planlegges i tråd med de stedegne kvalitetene som finnes i området.
Det har gjennom vårhalvåret vært jobbet med muligheten av å samle elevtjenestene-et kompetanseteam- i et område av skolen som er tilgjengelig for elever fra både ungdomsskolen og videregående, samt for foresatte og andre besøkende. Elevtjenesten består bl.a. av; helsestasjon for ungdom m/legekontor, yrkesrådgivere, sosiallærere, miljøterapeuter og helsesøstertjenesten. Disse tjenestetilbudene etableres altså i tilknytning til de steder hvor ungdom oppholder seg for å bedre tilgjengeligheten for nettopp denne gruppen.

Når det gjelder plassering av nytt skolebygg med tilhørende bygningsmasse, er det skogsområdet rett ved og vest for Bamble vid. skole som utkrystalliserer seg. ASPLAN VIAK er for tiden i gang med områdeplanen på Grasmyr, og de jobber parallelt med forprosjektet «Framtidas Ungdomsskole». På den måten sikres god fremdrift i prosjektet samt ivaretagelse av overordnede hensyn som f.eks. kulturmiljø og naturmiljø. Områdereguleringen skal bl.a. avklare infrastruktur, formål (bolig, offentlig, næring etc.), utnyttelsesgrad og byggehøyder. Områdereguleringen er overordnet, men skoleområdet og tilhørende infrastruktur blir detaljert og kan tas ut av områdeplanen ved behov.

Arbeidet med å se på etterbruk av eksisterende kommunale bygg er ikke ferdig. Dette gjelder især Langesund u. og Grasmyr u. som er rene ungdomsskoler.  1-10 – skoler vil kunne benytte seg av frigjorte arealer til f.eks. SFO og gjenværende barnetrinn. Frigjorte arealer og bygg vil altså måtte vurderes opp mot andre kommunale tjenesteområder, utleie, drift/vedlikehold og evt. avhending.

Endelig rapport med anbefalinger, analyser og budsjett for hele anlegget blir behandlet i kommunestyret 14 desember d.å.

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole

I uke 11 ble det gjennomført brukermedvirkningsprosesser og tidlig involvering

BrukermedvirkningI forbindelse med forprosjektet til «Framtidas ungdomsskole», har det i hele uke 11 vært gjennomført brukermedvirkningsprosesser i Bamble kommune i regi av WSP-Norge. Det har vært fokus på behov, krav og ønsker knyttet til utforming av- og innhold i både skolebygg, idrettshall og svømmehall samt uteområder.

I disse prosessene har mange av kommunenes tjenesteområder vært representert sammen med representanter for ulike lag og foreninger. Det har vært god deltagelse og oppslutning fra både kultur, frivillighet, planmyndighet og drift. Ikke minst har det vært et stort engasjement fra alle lærere på ungdomstrinnet og alle skolenes elevråd sammen med ungdomsrådet.

Det har også blitt diskutert muligheter for et tettere samarbeid med ulike faggrupper for å styrke helsetjenesten til elever i grunnskole og videregående opplæring. I denne økten var representanter for helsesøstertjenesten, miljøterapeuter, sosiallærere, ergoterapeut og skolerådgivere involvert.

Kulturskolen har vært godt representert i disse prosessene, hvor man ser på muligheter for et tettere samarbeid. De innehar mye erfaring og kompetanse som grunnskolen kan ha stor glede og ikke minst nytte av. Det er allerede i dag flere lærer i kulturskolen som har deltidsstillinger i grunnskolen og som bidrar til å styrke bl.a. musikkfaget og aktuelle valgfag som f.eks. sal og scene.

Erfaringer fra lignende prosjekter i Norge viser at de ulike brukergruppene ofte får gehør for mellom 80 og 90% av sine ønsker og behov. Noe av det som muliggjør dette er fleksible romløsninger og sambruk av arealer mellom ulike fag- og brukergrupper.

Alt som nå har kommet frem i løpet av uke 11 samles i en delrapport som sendes tilbake til alle deltakere for gjennomgang. Slik ønsker WSP og kvalitetssikre innholdet samt å gi brukeren mulighet for å korrigere innholdet eller tilføye ytterligere ønsker eller behov.

Det har vært en innholdsrik og hektisk uke med stor grad av entusiasme og engasjement fra alle involverte brukergrupper. Vi ser frem til videre samarbeid!

Høgne Skøld
Prosjektkoordinator
Framtidas ungdomsskole

 

Kontraktsignering - Forprosjekt Framtidas ungdomsskole
Kontraktsignering WSP - Fra v: Hallgeir Kjeldal, Tore Marthinsen, Thomas Odiin, Beate Aske Løtveit og Trond Gausnes

Bamble kommune signerte torsdag 09.02.2017 kontrakt med WSP (www.wspgroup.no), som skal ha den eksterne prosjektledelsen i forprosjektet til - Framtidas Ungdomsskole. Prosjektleder (PL) som stilles til disposisjon heter Thomas Odiin. Han har mye erfaring fra lignende byggeprosjekter i Norge. Oppstartsdagene 09. og 10.02 ble brukt til å avklare overordnede mål og ambisjoner for skole, kultur, idrett og nærmiljø. I denne fasen var det kommunens egen prosjektgruppe og representanter for flere av kommunens tjenesteområder som deltok.  I det videre arbeidet vil det bli lagt stor vekt på brukermedvirkningsprosesser og dette arbeidet starter allerede i uke 11. Det er et stort og omfattende arbeid som skal gjøres før sluttrapporten er klar høsten 2017.

På bildet fra venstre: Hallgeir Kjeldal (ordfører), Tore Mathinsen (rådmann) Thomas Odiin (WSP Norge AS), Beate Aske Løtveit (WSP NorgeAS) og Trond Gausnes (skolesjef) 

 

Ny ungdomsskolestruktur vedtatt 16.6.2016

Se vedtaket og dokumentene

Høringsuttalelser, høringssvar, brev til kommunen om framtidas ungdomsskolestruktur i Bamble kommune (Sak nr. 120/15)

Til Sak 120/15

Tilleggsutredning

Tilleggsutredning om fremtidas ungdomsskolestruktur i Bamble er nå tilgjengelig, og vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret 16.juni

I tillegg blir det avholdt ekstra utvalgsmøte i Oppvekst- og Kulturutvalget 25.mai, for å gjennomgå rapporten.

For nærmere opplysninger kan Trond Gausnes, Gunn Ellen Berg eller Tore Marthinsen kontaktes

Les tillegsutredningen her

Høring for rapporten i ungdomsskolestrukturprosjektet

Bamble kommune legger KS konsulents rapport fra Ungdomsskolestrukturprosjektet 2015 ut til høring i perioden 25.9.-6.11. 2015.

Høringsbrev

Rapport 

Møtereferater

Ny utredning  

Arbeidet med ny utredning av ungdomsskolestruktur har fått sitt mandat i vedtak fattet av Bamble kommunestyre den 11.12.14. I kommunestyresak 73/14 ble følgende enstemmige vedtak fattet:

  1. Bamble kommunestyre tar rapporten om Yggdrasil og de vedlagte innspill til orientering.
  2. Bamble kommunestyre vedtar at det er viktig å beholde og styrke den videregående skole i Bamble og utvikle denne i et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunen.
  3. Bamble kommune vedtar at prosjektet Yggdrasil videreføres i en forstudie, men at dette iverksettes først etter at Bamble kommune har gjennomført en skolestrukturendring for ungdomstrinnene.
  4. Sak vedr. prosjektspesifikasjon for forstudien til Yggdrasilprosjektet legges frem for politisk behandling etter at skolestrukturutredningen er gjennomført.
  5. Avsatte midler til Yggdrasilprosjektet overføres til prosjekt skolestrukturutredning for ungdomstrinnet.
  6. Bamble kommunestyre ber rådmannen fremme sak vedr. skolestrukturutredning for ungdomstrinnet til kommunestyrets møte i februar 2015, inneholdende forslag til organisering, hvilke tema utredningen skal omfatte, økonomi m.m.

Ekstern konsulent

Prosjektet er organisert etter PLP-metoden, og prosjektleder er KS Konsulent v/Dag Langfjæran og Chriss Madsen. Se prosjektplanen for alle detaljer i prosjektet.

Sist oppdatert: 21. september 2018