Kompetanseheving i barnehagen

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Barnehagene i Bamble har utviklet en felles, systematisk og bevist praksis for kompetanseheving av personalet i alle barnehagene. For å sikre dette, er det etablert et lokalt nettverk som består av styrere fra private og kommunale barnehager, tillitsvalgt og barnehagemyndighet. Nettverket har utarbeidet en felles kompetanseplan for alle barnehagene i kommunen. Kompetanseplanen tar utgangspunkt i den nasjonale strategien «Kompetanse for fremtidens barnehage», 2022 – 2025.  Strategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet.

Bamble kommune har inngått en partnerskapsavtale med Universitetet i Sørøst-Norge, som skal være faglig bidragsyter. Samarbeidet har følgende mål for barnehageåret 2022 – 2023:

«Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning»

  •  Vi bruker pedagogisk dokumentasjon for å skape refleksjon og utvikling for barns inkludering i lek.
  •  Vi bruker rom og materialer for å skape inkluderende lekemiljøer.
  •  Personalet beskytter, bekrefter og beriker barns spontane lek
  •  Alle barn deltar i lekefellesskapet
  •  Personalet har kompetanse på hva som fremmer inkluderende lek

Kompetanseplan for barnehagene

Sist oppdatert: 20. februar 2024