Søk barnehageplass

 

Opptak av nye barn til private og kommunale barnehager i Bamble

Rett til barnehageplass

Ifølge Lov om barnehager har barn som fyller ett år i august eller er eldre, rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt, men ikke i en bestemt barnehage.

Rett til barnehageplass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen, 1. mars.

Søknadskjema

Hvordan søke barnehageplass

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes gjennom hele året. Søknader som sendes inn etter 1. mars er med på løpende opptak etter at hovedopptaket er ferdig. I perioden 2. mars til og med 20. mars, stenges muligheten for å søke om barnehageplass. Barnehagene og administrasjonen vil i denne perioden behandle innkomne søknader.


Søkere som står på venteliste, må gå inn i søknadsportalen og bekrefte/oppdatere søknaden hvis søknaden skal være med i hovedopptaket. Det vil årlig bli sendt ut melding om frist for å bekrefte/oppdatere søknaden.


Barn som har plass i barnehage i Bamble og ønsker overflytting til en annen barnehage, må søke innen 20. februar.

Om søknadsprosessen

Opptak av barn til barnehageplass foretas etter innstilling fra styrer i samarbeid med myndighetsområde barnehage. Opptaket skjer etter vedtatte retningslinjer. Det legges stor vekt på brukernes ønsker og behov ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal søkere varsles skriftlig om barna har fått plass. Skriftlig svar på søknader til hovedopptak sendes ut rundt 1. april.

Enkelte barn har rett til prioritet. Se mer under «Lover og retningslinjer». Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene for de kommunale barnehagene finner du nederst på denne siden. Vedtektene for de private barnehagene ligger på den enkelte barnehages nettside.

Venteliste

Det er til enhver tid vedtektene i den enkelte barnehage som styrer ventelista. Dette innebærer at ved ledig plass, blir det gjort en totalvurdering av ventelista i tråd med gjeldende vedtekter.

Utsatt skolestart

Ved vurdering av  utsatt skolestart, må foresatte gå i dialog med styrer i den enkelte barnehage for å melde om behov for barnehageplass i god tid før fristen for hovedopptaket 1. mars.

Klagemulighet

Det kan klages på avslag på søknad om plass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette ifølge Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 

Kommunale barnehager

Nustad barnehage

97 05 85 84

Sundby barnehage

95 20 93 97

Rønholt barnehage

48 16 50 21

Uksodden barnehage

95 25 75 10

Grasmyr naturbarnehage.

91 12 67 64

Falkåsen barnehage 
Avd. Lyngbakken (0-3 år)

Falkåsen kunst – og kulturbarnehage (3-6 år)

48 16 49 44

Stokkevannet barnehage

91 51 22 14

Private barnehager

Tirilltoppen barnehage

45 67 21 24

Solstua kulturbarnehage

48 16 49 37

Barnehagen Marthas Hage

92 25 98 88

Grashoppa barnehage

93 23 07 07

 

 

Sist oppdatert: 12. februar 2024