Barnehager

Informasjon

Kommunale barnehager 

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Marthas hage

Grashoppa barnehage

Solstua kulturbarnehage

Stokkevannet barnehage

Tirilltoppen barnehage

 

Informasjon om mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. januar 2018 er oppholdsbetaling (makspris) for 100 % plass: kr. 2.910 per måned

Regjeringen har vedtatt nasjonale satser for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt.  Ordningen omfatter husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr. 533.500

 

Rett til gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer

Bestemmelsen gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke. Fra 1. august 2018 gjelder ordningen for barn født i 2013, 2014 og 2015 og omfatter husholdninger med en samlet brutto, skattepliktig inntekt under kr. 533.500 

Begge ordningene er søknadsbaserte.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere som har felles barn eller som har bodd sammen 12 av de siste 18 månedene.

Husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt må dokumenteres ved at siste års skattemelding (2017) legges ved.

Dersom søker har skattepliktige person- eller kapitalinntekter som ikke er påført skattemeldingen, er man pliktig til å oppgi dette ved søknad.

Er inntekten varig og vesentlig endret i forhold til skattemeldingen, kan annen dokumentasjon godtas i tillegg til skattemelding.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august 2018, må ny fullstendig søknad med gyldig dokumentasjon dvs. skattemelding for 2017 sendes:

Bamble kommune, Enhet for skole og barnehage innen 1. juni.

Vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid gjelder for ett barnehageår. (fra 1.aug. – 31. juli)

For søknader som kommer inn etter 1. juni vil vedtaket gjelde fra måneden etter søknaden er innvilget.

Elektronisk Søknad

Sist oppdatert: 05. januar 2021