Nustad barnehage

Nyheter

Det nærmer seg opptak. Vanligvis ville vi invitert til åpen dag hvor søkere kunne fått muligheten til å komme på besøk. I år er det dessverre ikke mulig... Skikkelig dumt, siden vi har så lyst til å vise frem barnehagen vår.   Styrer har derfor engasjert selveste Mikkel Rev og hans lille filmteam for å gi foreldre en digital rundtur på småbarnsavdelingene våre.  

Presentasjonsfilm

 

 

Om barnehagen

Nustad har åpningstid fra klokken 07.00 til kl. 16.30. Nustad barnehage har seks avdelinger fordelt på to hus. I hovedhuset, Nustadhagen, ligger avdelingene Askeladden, Veslefrikk og Smørbukk. Disse avdelingene har 18 plasser for barn i alderen 3–6 år. Nærmeste nabo er vårt andre bygg, Nustadskogen, med avdelingene Rødhette, Klatremus og Nøtteliten. Disse avdelingene har barn i alderen 0-3 år.

Nustad barnehage har navn etter boligområdet barnehagen ligger i. Dette området har tidligere tilhørt Nustad gård, som i dag er dagaktivitetssenter for psykisk utviklingshemmede. Ellers ligger barnehagen sentralt i forhold til skog, vann, sjø og Langesund med sine tilbud. Naturen rundt barnehagen er spennende og utfordrende, slik at dette er en naturlig innfallsvinkel for oss.
Postadresse: Bamble kommune v/Nustad barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Se barnehagens facebook side

 

Planleggingsdager våren 2021:

Mandag 26.04.21

Tirsdag 27.04.21

Fredag 18.06.21

Telefon nummer til barnehagen:

 Kontor Cathrine Feldtmann F. Bråthen, virksomhetsleder: 35 96 59 33

Mobil nummer til avdelingene:

Rødhette: 468 93 496

Nøtteliten: 469 40 695

Klatremus 481 44 573

Smørbukk: 947 98 753

Veslefrikk: 469 45 828

Askeladden: 469 31 395 

 

 

Informasjonsbrosjyre

Priser barnehage fra 1.1.2020

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Mer om visjon

Dagens samfunn stiller høye krav og forventninger. Forskning viser til at barn som får større handlingsrom klarer seg bedre enn barn som blir overbeskyttet. Barn trenger derfor en indre struktur og et indre kompass for å møte en utfordrende hverdag. I Nustad barnehage legger vi til rette for at barna utvikler seg til å bli trygge og selvstendige. Hos oss får barna øve seg på å møte motstand og nederlag i trygge rammer og med nærværende voksne. På denne måten blir barna mer robuste og trygge på seg selv. Robusthet rommer både sårbarhet, styrke og en viss motstandskraft. Det handler om å holde ut og ikke gi opp trass i vansker.

Hos oss fokuserer vi ikke på å prestere, men å mobilisere de ressursene man har. I Nustad barnehage hjelper vi barna til å tro at de kan. Barna stimuleres daglig, og vi hjelper dem å oppdage sine egne ressurser. Vi vektlegger arbeid og progresjon mer enn resultat. Det er i prosessen barna oppdager sine egne ressurser, tar dem i bruk og utvikler dem. 

 

Vår visjon er «Robuste barn møter verden og fremtiden».

 

Profil og satsningsområder

 

 

Nustad barnehage – Robuste barn møter verden og fremtiden

Hos oss lærer barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen legger til rette for at barna skal få ta del i og medvirke i fellesskapet og med dette få en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

 

I Nustad barnehage er vi opptatt av bærekraftig utvikling. Alle barn og voksne skal være bevisste på det ansvaret vi har for å ta vare på jorda vår. Gjennom temaarbeid og daglige aktiviteter gir vi barna en begynnende forståelse for dette. Barnehagen har laget en egen plan for bærekraftig utvikling (vedlegg 3)

Vi har god pedagogisk ledelse som synliggjøres i et engasjert, reflektert og kunnskapsrikt personale. Vi har voksne som er bevisst sin egen væremåte i samspill og samhandling, og som er gode rollemodeller for barna og hverandre.

 

Gjennom systematisk arbeid med sosial kompetanse, språk og fysisk aktivitet og helse ivaretar vi barnas behov for lek, læring og danning.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Kjernekomponentene i programmet er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

 

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

·         Kosthold og matglede

·         Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

·         møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne

·         får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape

·         møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse

 

·         møter personal som inspirerer til matglede

·         deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

·         deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

 

 

Fysisk aktivitet

Friskusene i farta - Fiffen gjør barnehagebarna sprekere. Fysisk aktivitet er et satsingsområde i bamblebarnehagene, og Fiffen hjelper oss å få satt dette inn i et system. Fiffen er ei gruppe som består av aktivitetskontakter fra de private og kommunale barnehagene i Bamble. Gruppa blir ledet av en fysiterapeut. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

Fiffen møtes 4-6 ganger i året. Da deler de erfaringer, og blir kurset for å bli bedre rustet til å sette fysisk aktivitet på dagsorden i egen barnehage. Hver barnehage har en plan for fysisk aktivitet. Noen har fysisk aktivitet som en naturlig del av sin profil, mens andre for eksempel har lagt fysisk aktivitet i utetida.

I fjor startet gruppen opp med «Aktivitetskortet». Dette er et skjema med mange ulike aktiviteter som kan gjøres i barnehagen. Hver avdeling får et eget kort, hvor de krysser av når aktiviteten er gjort. Her blir det en konkurranse mellom barnehagene på hvem som leverer kortet med flest avkryssede aktiviteter vinner, og dermed har vært i mest fysisk aktivitet.

Les mer om fysisk aktivitet i Bamblebarnehagene på Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 Mat og måltider

Nustad barnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Varm mat får barna en gang i uken, og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Nustad barnehage er en «fiskesprell barnehage» hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt, skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell og Fem om dagen

Vi har samlet noen av favorittoppskriftene vår i egen kokebok

 

Bildegalleri

Nustad barnehage bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2021-2022 (F.o.m 1. februar 2021)

Årsplan

Årsplan 2020-2021

Temaarbeid 2019/2020:

Tema arbeid april-juni 2019

Temaarbeid 2018/2019

Tema august, september, oktober, november og desember 2018

Tema januar, februar, mars 2019
 

Temaarbeid 2017/2018

Tema april, mai og juni 2018

Tema januar, februar og mars 2018

Tema oktober, november og desember 2017

Tema august og september 2017

Temaarbeid 2016/2017

Tema april, mai og juni 2017

Tema januar, februar og mars 2017

Tema november og desember 2016

Tema august, september og oktober 2016

Temaarbeid 2015/2016

Tema april, mai og juni 2016

Tema januar, februar og mars 2016

Tema november, desember 2015

Tema august, september og oktober 2015

Temaarbeid 2014/2015

Tema mai/juni 2015

Tema mars/april 2015

Tema januar/februar 2015

Tema november/desember 2014

Tema september/oktober 2014

Ander kommunale planer

Andre kommunale barnehager:

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 12. april 2021
Nustad barnehage

Besøksadresse:

Øvre Nustadvei 30
3970 Langesund

Telefon: 35 96 59 33

Kontaktperson: Cathrine Feldtmann Bråthen

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 59 33