Nustad barnehage

Nyheter

Velkommen til nytt barnehageår!

Presentasjonsfilm

 

 

Om barnehagen

Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø og by. Nustad barnehage er en 8 avdelings barnehage, fordelt på 6 fysiske avdelinger. Barnehagen består av to bygg, Nustadhagen (3-6 år) og Nustadskogen (0-3 år). Vår åpningstid er fra 7.00 til 16.30.

 

Nustad barnehage er en læringsarena hvor vi er opptatt av bærekraftig utvikling. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine». Vår visjon er «robuste barn møter verden og fremtiden». Robusthet er å holde ut og ikke gi opp, trass i utfordringer. Barna trenger en indre struktur og et indre kompass for å klare seg godt i et samfunn som stiller høye krav til dem. Sosial kompetanse er et område vi har hatt stort fokus på i Nustad barnehage i mange år. Vi hjelper barna med å oppdage sine egne ressurser, og bidrar til at de får tro på seg selv. Forutsetningen for at barn utvikler sin sosiale kompetanse er anerkjennende og tydelige voksne med god relasjonskompetanse.  


Postadresse: Bamble kommune v/Nustad barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Se barnehagens facebook side

 

Planleggingsdager høsten 2021:

Fredag 01.10.21

Fredag 12.11.21Telefon nummer til barnehagen:

Kontor Cathrine Feldtmann Fischer virksomhetsleder: 35 96 59 33

Mobil nummer til avdelingene:

Rødhette: 468 93 496

Nøtteliten: 469 40 695

Klatremus 481 44 573

Smørbukk: 947 98 753

Veslefrikk: 469 45 828

Askeladden: 469 31 395 

 

Informasjonsbrosjyre

 

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Mer om visjon

Dagens samfunn stiller høye krav og forventninger. Forskning viser til at barn som får større handlingsrom klarer seg bedre enn barn som blir overbeskyttet. Barn trenger derfor en indre struktur og et indre kompass for å møte en utfordrende hverdag. I Nustad barnehage legger vi til rette for at barna utvikler seg til å bli trygge og selvstendige. Hos oss får barna øve seg på å møte motstand og nederlag i trygge rammer og med nærværende voksne. På denne måten blir barna mer robuste og trygge på seg selv. Robusthet rommer både sårbarhet, styrke og en viss motstandskraft. Det handler om å holde ut og ikke gi opp trass i vansker.

Hos oss fokuserer vi ikke på å prestere, men å mobilisere de ressursene man har. I Nustad barnehage hjelper vi barna til å tro at de kan. Barna stimuleres daglig, og vi hjelper dem å oppdage sine egne ressurser. Vi vektlegger arbeid og progresjon mer enn resultat. Det er i prosessen barna oppdager sine egne ressurser, tar dem i bruk og utvikler dem. 

 

Nustad barnehages visjon er «Robuste barn møter verden og fremtiden».

 

Profil og satsningsområder

Nustad barnehage kom med ny logo og visjon våren 2019. På grunn av pandemien i 2020-2021 er dette et arbeidet vi skal fokusere mer på i det kommende barnehageåret. Den reviderte rammeplanen trådte i kraft august 2017 og skal ligge som et fundament for alt innhold i barnehagen. Det handler blant annet om å vise til hva vi faktisk gjør for å oppfylle kravene om aktive voksne, personalets tilstedeværelse og det å legge til rette for lek og læringsfremmende aktiviteter.

 

Nustad barnehage – Robuste barn møter verden og fremtiden

Hos oss lærer barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen legger til rette for at barna skal få ta del i og medvirke i fellesskapet og med dette få en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

I Nustad barnehage er vi opptatt av bærekraftig utvikling. Alle barn og voksne skal være bevisste på det ansvaret vi har for å ta vare på jorda vår. Gjennom temaarbeid og daglige aktiviteter gir vi barna en begynnende forståelse for dette. Barnehagen har laget en egen plan for bærekraftig utvikling (se vedlegg 3 i årsplanen)

Vi har god pedagogisk ledelse som synliggjøres i et engasjert, reflektert og kunnskapsrikt personale. Vi har voksne som er bevisst sin egen væremåte i samspill og samhandling, og som er gode rollemodeller for barna og hverandre.

Gjennom systematisk arbeid med sosial kompetanse, språk og fysisk aktivitet og helse ivaretar vi barnas behov for lek, læring og danning.

 

Helhetlig oppvekstmiljø

Nustad barnehage er en lærende barnehage, og er en del av et større opplæringsløp for barn i alderen 0 til 16 år. Vårt fokus er derfor å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse og voksenrollen. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til hverandre.»

Digital praksis

I tidsrommet 2019-2021 skal skal Bamble kommune i samarbeid med USN arbeide med digital praksis i barnehage.  . Digitale verktøy er ikke et mål i seg selv, det skal støtte og videreutvikle pedagogiske prosesser og innhold. Fokuset vil være hvordan vi kan fremme lek og læring gjennom digitale verktøy.  Dette skal implementeres som en del av hverdagen.

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet skal bidra til at det er tilstrekkelig kompetanse hos ansatte som er tett på barna for å kunne forebygge utenforskap, fange opp utfordringer og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle.

Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

· Kosthold og matglede

· Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Barna i Bamble:

· møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne

· får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape

· møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse

· møter personal som inspirerer til matglede

· deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter

· deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Mer informasjon om Liv og røre

 

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

 

Mat og måltider

Nustad barnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Barna får varmmat en til to ganger i måneden og frukt hver dag. Vi serverer melk og vann til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Nustad barnehage er en «fiskesprell barnehage» hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt, skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell og Fem om dagen

Vi har samlet noen av våre favorittoppskrifter i egen kokebok

 

Årsplan

Årsplan 2021-2022

 

 

Temaarbeid barnehageåret 2021-2022:

Høsten 2021

 

Tidligere temaarbeid:

Temaarbeid 2019/2020:

Tema arbeid april-juni 2019

Temaarbeid 2018/2019

Tema august, september, oktober, november og desember 2018

Tema januar, februar, mars 2019
 

Temaarbeid 2017/2018

Tema april, mai og juni 2018

Tema januar, februar og mars 2018

Tema oktober, november og desember 2017

Tema august og september 2017

Temaarbeid 2016/2017

Tema april, mai og juni 2017

Tema januar, februar og mars 2017

Tema november og desember 2016

Tema august, september og oktober 2016

Temaarbeid 2015/2016

Tema april, mai og juni 2016

Tema januar, februar og mars 2016

Tema november, desember 2015

Tema august, september og oktober 2015

Temaarbeid 2014/2015

Tema mai/juni 2015

Tema mars/april 2015

Tema januar/februar 2015

Tema november/desember 2014

Tema september/oktober 2014

 

 

Sist oppdatert: 08. september 2021
Nustad barnehage

Besøksadresse:

Øvre Nustadvei 30
3970 Langesund

Telefon: 35 96 59 33

Kontaktperson: Cathrine Feldtmann Bråthen

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 59 33