Nustad barnehage

Velkommen til Nustad barnehage

Nustad barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Nustad like nord for Langesund sentrum. Barnehagen ligger sentralt i forhold til skog, vann, sjø og by. Nustad barnehage er en 8 avdelings barnehage, fordelt på 6 fysiske avdelinger. Barnehagen består av to bygg, Nustadhagen (3-6 år) og Nustadskogen (0-3 år). 

Nustad barnehage er en læringsarena hvor vi er opptatt av bærekraftig utvikling. Barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. «Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine». Vår visjon er «robuste barn møter verden og fremtiden». Robusthet er å holde ut og ikke gi opp, trass i utfordringer. Barna trenger en indre struktur og et indre kompass for å klare seg godt i et samfunn som stiller høye krav til dem. Sosial kompetanse er et område vi har hatt stort fokus på i Nustad barnehage i mange år. Vi hjelper barna med å oppdage sine egne ressurser, og bidrar til at de får tro på seg selv. Forutsetningen for at barn utvikler sin sosiale kompetanse er anerkjennende og tydelige voksne med god relasjonskompetanse.  
Kosthold
Mat og måltider har stor betydning for blant annet barnas helse, trivsel og læring, og er også et viktig pedagogisk verktøy i våre temaarbeid. Vi er en fiskesprell-barnehage, og sjømat og andre sunne matvarer inngår i det daglige mattilbudet vårt. Vi har varmmat en gang i uken med fisk eller annen sunn mat på menyen. Barna er aktive deltakere i prosessen med å tilberede varm maten. Til frokost og formiddagsmåltidet har vi fiskepålegg og annet sunt pålegg, og frukt og grønt på ettermiddagen.

Åpningstider: 07.00-16.30

Kontaktinformasjon

Styrer: Cathrine Feldtmann Fischer: 97 05 85 84

Besøksadresse: Øvre Nustadvei 30, 3970 Langesund

Postadresse:
Bamble kommune v/Nustad barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Avdelingene:

Rødhette: 468 93 496
Nøtteliten: 469 40 695
Klatremus 481 44 573
Smørbukk: 947 98 753
Veslefrikk: 469 45 828
Askeladden: 469 31 395 

 

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

MyKid - Kommunikasjon mellom barnehagen og hjemmet

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder spesielt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø utenfor hjemmet.

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.

I den første tiden i barnehagen får barnet og foreldrene én ansatt å forholde seg til. Dette blir barnets primærkontakt gjennom barnehageåret. Primærkontakten avtaler med foreldrene om hvordan tilvenningsperioden skal foregå, informerer om barnehagens dagsrytme og andre praktiske forhold, introduserer barnet for andre barn og er tilgjengelig for barnet og foreldrene. Primærkontakten vil avtale tid for en oppstartssamtale med foreldrene. Denne samtalen vil normalt foregå i løpet av de første dagene i barnehagen. Se mer om dette i årsplanen

Barnehagens egenart

Nustad barnehage kom med ny logo og visjon våren 2019. På grunn av pandemien i 2020-2021 er dette et arbeidet vi skal fokusere mer på i det kommende barnehageåret. Den reviderte rammeplanen trådte i kraft august 2017 og skal ligge som et fundament for alt innhold i barnehagen. Det handler blant annet om å vise til hva vi faktisk gjør for å oppfylle kravene om aktive voksne, personalets tilstedeværelse og det å legge til rette for lek og læringsfremmende aktiviteter.

Nustad barnehage – Robuste barn møter verden og fremtiden
Hos oss lærer barna å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen legger til rette for at barna skal få ta del i og medvirke i fellesskapet og med dette få en forståelse for at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.

I Nustad barnehage er vi opptatt av bærekraftig utvikling. Alle barn og voksne skal være bevisste på det ansvaret vi har for å ta vare på jorda vår. Gjennom temaarbeid og daglige aktiviteter gir vi barna en begynnende forståelse for dette. Barnehagen har laget en egen plan for bærekraftig utvikling (se vedlegg 3 i årsplanen)

Vi har god pedagogisk ledelse som synliggjøres i et engasjert, reflektert og kunnskapsrikt personale. Vi har voksne som er bevisst sin egen væremåte i samspill og samhandling, og som er gode rollemodeller for barna og hverandre.

Gjennom systematisk arbeid med sosial kompetanse, språk og fysisk aktivitet og helse ivaretar vi barnas behov for lek, læring og danning.

Helhetlig oppvekstmiljø
Nustad barnehage er en lærende barnehage, og er en del av et større opplæringsløp for barn i alderen 0 til 16 år. Vårt fokus er derfor å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse og voksenrollen. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til hverandre.»

Barnehagen på sosiale medier

Presentasjonsfilm

Se barnehagens facebook side

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Dagens samfunn stiller høye krav og forventninger. Forskning viser til at barn som får større handlingsrom klarer seg bedre enn barn som blir overbeskyttet. Barn trenger derfor en indre struktur og et indre kompass for å møte en utfordrende hverdag. I Nustad barnehage legger vi til rette for at barna utvikler seg til å bli trygge og selvstendige. Hos oss får barna øve seg på å møte motstand og nederlag i trygge rammer og med nærværende voksne. På denne måten blir barna mer robuste og trygge på seg selv. Robusthet rommer både sårbarhet, styrke og en viss motstandskraft. Det handler om å holde ut og ikke gi opp trass i vansker.

Hos oss fokuserer vi ikke på å prestere, men å mobilisere de ressursene man har. I Nustad barnehage hjelper vi barna til å tro at de kan. Barna stimuleres daglig, og vi hjelper dem å oppdage sine egne ressurser. Vi vektlegger arbeid og progresjon mer enn resultat. Det er i prosessen barna oppdager sine egne ressurser, tar dem i bruk og utvikler dem. 

Nustad barnehages visjon er «Robuste barn møter verden og fremtiden».

Samarbeidsutvalg

Vi har ulike kanaler hvor foreldrene har muligheter til å påvirke barnehagens hverdag. Barnehagen har et samarbeidsutvalg (SU) som består av foreldrerepresentanter og representanter fra personalet, og styrer er med som sekretær.

SU har møter 1-2 ganger i året eller etter behov. Saker som tas opp er blant annet årsplan, budsjett eller andre saker som angår barnehagen. Foreldrerepresentantene har også ansvar for å arrangere en årlig fest (juletrefest/vinterfest), samt ansvar for fane og samling til 17. mai-tog.

Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen. Dette rådet skal fremme fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehage.

Årsplan

Årsplan 2023-2024

 

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble

Uksodden barnehage

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Rønholt barnehage

Stokkevannet barnehage

Sundby barnehage

Sist oppdatert: 02. januar 2024