Satser på fastlegene

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Bamble kommune har tatt grep for å håndtere konsekvensene av den nasjonale fastlegekrisen som også rammer våre innbyggere.

-Denne uken lyser vi ut flere stillinger med svært konkurransedyktige betingelser, forteller kommuneoverlege Anders Mølmen.

- Målet er å gjøre det mer attraktivt å være fastlege i Bamble, samtidig som vi sikrer gode og stabile legetjenester til innbyggerne. Derfor iverksetter vi tiltak som gir eksisterende og nye fastleger en mer forutsigbar arbeidshverdag, uten alt for lange pasientlister og pålagte ekstraoppgaver, sier han.

Dette er noen av tiltakene som er vedtatt i kommunestyret:

*Det opprettes to nye fastlegehjemler ved Bamble Helsehus

*Det etableres administrative ressurser til å bistå med driften av legesentrene

*Fastlegene kan velge fritt mellom såkalt nullavtale eller fastlønn med bonusordning 

*Fastlegene kan søke om inntil 25 000 kroner per år til å dekke kostnader i forbindelse med etter- og videreutdanning.

Mølmen forteller at kommunen i tillegg ser på flere langsiktige tiltak for å sikre fastlegene gode arbeidsvilkår.

- Vi jobber videre med saken. Opprettelse av et nytt legesenter og ansettelse av egne legevaktleger er noen av alternativene som er til vurdering. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren, sier han.

Midlertidig løsning

Tidligere i år ba Bamble kommune Helfo om å redusere pasientlistene for fastlegene ved henholdsvis Stathelle og Langesund legesenter. I april fikk derfor rundt 700 bamblinger brev om at de var flyttet til en ny fastlegeliste på Stathelle mens kommunen jobber med rekruttering.

- Ordningen videreføres til vi har flere fastleger på plass. Selv om løsningen ikke er optimal, lover jeg at alle skal få helsetjenestene de har krav på, forsikrer kommuneoverlegen.

Er du vår nye fastlege? Se stillingsutlysning her