Strømstøtte til lag og foreninger

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Frivillige organisasjoner som er hjemmehørende eller har eiendommer i Bamble kan nå søke om strømstøtte. Fristen er 15. mars, kl. 13.00.

Stortinget bevilget 17. februar 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser i perioden desember 2021 - mars 2022. 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.

Bamble kommune administrerer ordningen for organisasjoner som er hjemmehørende eller har eiendommer i Bamble.

Støtten utbetales som et engangsbeløp, basert på forbruk i desember 2021 og januar 2022. Forbruket i januar legges til grunn for beregning av forbruk i februar og mars 2022. 

Søknadsfristen er 15. mars, kl. 13.00.

Disse kan søke

  • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterne er tilskuddsberettiget.
  • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
  • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Krav til søker

  • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme (faktura).
  • Alle søkere må ha organisasjonsnummer og bankkonto knyttet til organisasjonsnummeret.

Mer informasjon 

Organisasjoner som er hjemmehørende i Bamble og har strømutgifter her søker via nasjonalt søknadskjema hos Lotteristiftelsen. Bamble kommune behander søknadene samlet etter søknadsfristens utløp.

Les om hvordan du søker og hvordan strømstøtten beregnes her

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, kontakt Bamble kommune v/ Gitte Tokheim tlf. 909 77 703 eller Anette Skaugen Guldager tlf. 480 22 490