Omsorgsboliger - Bofellesskap

Søk på omsorgsboliger

Alle godkjente søknader blir vurdert av kommunen når det blir ledig plass. Boligen blir tildelt den/de av søkerne som anses å ha størst behov på aktuelt tidspunktet. Tjenestekontoret kan kontaktes for råd og veiledning.

Søknadsskjema finner du her  
Se prisliste under Velferd

Omsorgsboliger

Dette er fysisk tilrettelagte boliger. Den enkelte beboer søker hjelp etter behov fra den ordinære hjemmetjenesten. Det betales husleie til kommunen. Hva som er inkludert i prisen, varierer mellom de ulike boligene.

Les om våre ulike omsorgsboliger her

 • Clarksenteret
 • Krogshavn, Nustad skolevei 18
 • Stathelle servicesenter
 • Falkåsen borettslag
 • Herresenteret
 • Herre omsorgsboliger
 • Vest-Bamble omsorgsboliger

Omsorgsbolig for personer med behov for heldøgnsomsorg

Dette er omsorgsboliger/ bofellesskap for deg som har behov for hjelp/tilsyn gjennom hele døgnet. Det betales husleie til kommunen. Hva som er inkludert i prisen, varierer mellom de ulike boligene. På Stathelle bokollektiv, Krogshavn omsorgssenter og Vest-Bamble aldershjem betales det månedlige husholdningspenger som dekker mat, vanlige husholdningsartikler ol.

Les om våre omsorgsboliger for personer med behov for heldøgnsomsorg:

 • Reidunsvei bofellesskap (for personer med utviklingshemming)
 • Pedellen samlokaliserte boliger (for personer med utviklingshemming)
 • Nustadveien samlokaliserte boliger (for personer med utviklingshemming)
 • Stathelle bofellesskap for demente
 • Krogshavn omsorgssenter, KO1 og KO2 (personer med funksjonsnedsettelser og øvrige)
 • Øvre Nustadvei samlokaliserte boliger (rus og psykisk helse)
 • Vest-Bamble bokollektiv og døgnbemannede boliger (personer med funksjonsnedsettelser og øvrige)
 • Nustadjordet (for voksne med ulike funksjonshemminger)
 • Nustadbakken (rus og psykisk helse)

Trygdeboliger

Bamble kommune har eldre trygdeboliger med ulik standard og husleie. For nærmere informasjon ta kontakt med Servicetorget på telefon 35 96 50 00. Det betales husleie til kommunen. 

Sist oppdatert: 05. april 2024