Næring

Om næring i Bamble

Næringsavdelingen i Bamble kommune har som fokus å drive næringsutvikling og skape nye arbeidsplasser i Bamble.  

Bamble ligger attraktivt til i forhold til Oslo og Kristiansand og har arealer langs nye E-18 som blir prioritert i en trinnvis og bærekraftig utvikling, som for eksempel de to store knutepunktene Rugtvedt og Langrønningen. Det legges også til rette for arealkrevende industri i området fra Skjerkøya til Herre.

Bostedsattraktivitet, stedsutvikling og reiseliv er også viktige arenaer for næringsavdelingen.   

Vi hjelper deg!

Ta kontakt med næringsavdelingen om du trenger hjelp til følgene:

* Fakta om Bamble og det lokale næringslivet

* Tomt eller lokaler egnet til din virksomhet

* Lyst til å videreutvikle din virksomhet

* Råd og veiledning om hvordan du starter din egen bedrift

* Regionale og kommunale planer og retningslinjer for arealer, etablereringer og næringsutvikling

* Bistand i dialog med øvrige virksomheter i kommunen og regional/statlig myndighet

* Spørsmål du måtte ha om å investere og drive virksomhet i Bamble

* Ta kontakt om du vil slå av en prat eller ha et besøk i din bedrift

Kontakt oss

Næringssjef
Hege Cecilie Bjørnerud
+ 47 480 95 112
E-post: postmottak@bamble.kommune.no (merkes med næring)

Strømstøtte til små virksomheter

Små virksomheter med strømintensiv drift siste halvår 2022 kan snart søke økonomisk kompensasjon. 

En digital søknadsportal vil i løpet av kort tid bli gjort tilgjengelig på vår hjemmeside. Aktuelle virksomheter oppfordres til å innhente nødvendig dokumentasjon allerede nå.

Frist for innsendelse er 19.02.2023. Søknader behandles samlet etter søknadsfristens utløp. Les mer her

Næringsarealer i Bamble

Bamble ønsker et allsidig næringsliv og er positive til etablering av virksomheter i kommunen. Ønsker du å etablere virksomhet kan du se på Arealguiden for oversikt over næringsområdene som finnes i Bamble kommune.

Arealguiden
Næringseiendommer til salgs i Bamble
Næringseiendommer til leie i Bamble

 

Frier Vest er ett av områdene under utvikling i Bamble. Se egen video under. Video: Edge Branding.

 

Distriktsrettet investeringsstøtte

Bamble kommune ble fra 1.1.2022 inkludert i virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte. Dette åpner muligheter for finansieringsordninger for bedrifter i Bamble.

Bedrifter i Bamble kan nå søke om regionale distriktsmidler i tillegg til de landsdekkende ordningene de kunne søke på fra før. Bamble vil være definert som distriktspolitisk kommune til og med 2027.

Her kan du lese mer om hva dette innebærer for bedriftene

Innovasjon Norge forvalter følgende ordninger:

Regionale distriktsmidler:
- Investeringstilskudd
- Bedriftsutviklingstilskudd
- Kommersialiseringstilskudd
- Risikolån
- Garanti for driftskreditt

- Markedsavklaringstilskudd
- Mentortilskudd
- Bedriftsutviklingstilskudd


Grønt investeringstilskudd i distriktene
Denne ordningen retter seg mot industribedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet som ønsker å gjennomføre større bærekraftige investeringsprosjekter på minimum 100 mill. kroner.

Prosjektet skal bidra til grønn omstilling av virksomheten, nye grønne etableringer, gi varig verdiskapende aktivitet (sysselsetting) og styrke bedriftens konkurransekraft.

Krav til søker:

- Kjerneteknologien/-produktet er ferdig testet og klar til industrialisering/skalering.
- Det foreligger en god beskrivelse av forretningskonseptet, særlig vekst- og verdiskapingspotensialet, med tilhørende risikovurdering.
- Bedriften har et team av nøkkelpersoner med solid, relevant kompetanse som kan ta selskapet videre jfr. planer.
- Søker har en eller flere langsiktige eiere med solid finansiell løfteevne (hjørnesteinsinvestor på plass).


Grønt vekstlån
Lånet skal gjøre det mulig for norske bedrifter å omstille seg i en mer klimavennlig retning, og samtidig dra fordel av de kommersielle mulighetene som ligger i den grønne omstillingen.

Lånet er utelukkende rettet mot prosjekter som bidrar til å begrense klimaendringene. Lånet har gunstige betingelser og skal bidra til å utløse privat kapital til klimavennlige investeringer.

Hvem kan søke?

- Norske bedrifter i hele landet.
- Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter med ambisjoner og gjennomføringsevne til å levere anlegg, teknologier, varer og tjenester til et internasjonalt marked.

Disse prosjektene kan få finansiering:

- Investeringer i materielle og immaterielle eiendeler for å etablere produksjon av klimaløsninger.
- Investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon.
- Felles for disse prosjektene er at bedriften presenterer et tallgrunnlag som viser omfanget av klimagassreduksjoner som følge av prosjektet. Klimagassreduksjonene kan være direkte eller indirekte, men søker må redegjøre for forutsetningene og sammenlikne med beste tilgjengelige alternativ.

Skal du starte en ny bedrift eller ønsker du å videreutvikle virksomheten din? Brenner du inne med en god og innovativ idé? Lurer du på om akkurat din bedrift kan få regionale distriktsmidler?

Les mer om de ulike ordningene på Innovasjon Norge

For mer informasjon kontakt Innovasjon Norge direkte, eller kontakt næringsavdelingen.

 

Start i Grenland

Har du en gründer i magen? Da er Start i Grenland rett plass for deg. Her får du veiledning og generelle råd for hvordan du kan gå fra idè til ny virksomhet. Kontakt Hans Børge P. Lien for en hyggelig prat på tlf 907 50 025. 

Samarbeid

Arbeidet med næringsutvikling skjer i tett samarbeid med:

Grenland havn
Proventia
Start i Grenland
Innovasjon Norge Vestfold og Telemark
Visit Telemark
Lokale næringsforeninger
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

 

Sist oppdatert: 30. januar 2023