Sosiale tjenester / KVP

Sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig stønad. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

På vegne av Bamble kommune har NAV Bamble ansvaret for økonomisk sosialhjelp i Bamble, herunder opplysning, råd og veiledning.

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp. Bamble kommune følger disse.

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, andre midler og formue, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, og helse.

NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler på hva du må legge ved søknaden: legitimasjon, gyldig oppholdstillatelse, skattemelding (tidligere selvangivelsen), fastsetting/ skatteoppgjør, lønnslipp, kontooversikter som viser alle dine konti med oppdatert saldo, kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken) dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt) fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling.

Ta kontakt med NAV Bamble for å få søknadsskjema eller logg deg på nav.no -søknad om sosialhjelp. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan NAV-kontoret hjelpe deg.

For unge sosialhjelpsmottakere under 30 år er det innført aktivitetsplikt i Norge, dvs at man har rett og plikt til å være i aktivitet, eks forsterket oppfølging og arbeidsrettede tiltak.

For mer informasjon om økonomisk sosialhjelp, se også:

Lov om sosiale tjenester i NAV

Statsforvalteren - kontakt oss

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for de personene som ønsker å komme i arbeid, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det. Hvis man har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan kvalifiseringsprogram være et tilbud.

På vegne av Porsgrunn kommune har NAV Bamble ansvaret for Kvalifiseringsprogrammet i kommunen – ref lov om sosiale tjenester i NAV § 29 - 39.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Programmet er på fulltid og kan inneholde arbeidsrettede aktiviteter, opplæring og tett individuell oppfølging.

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 time pr uke og kan vare i inntil et år, og man får kvalifiseringsstønad som deltaker. Dersom man har ureglementert fravær, medfører det trekk i stønad.

Du må kontakte NAV Bamble for å få informasjon og søke om programmet.

For mer informasjon om KVP se også:

Lov om sosiale tjenester i NAV § 29 - 39 

Statsforvalteren - kontakt oss

www.nav.no   

Sist oppdatert: 11. januar 2022