Priser og gebyrer

SFO og Barnehage

SFO-satser 
SFO  30% 40% 60% 80% 100%
1.- 3.klasse 0 0 430 1147 1864
4.klasse 1076 1434 2150 2867 3584
Kost 0 98 145 194 243

 

Redusert betaling

Du kan søke om redusert betaling hvis husstandens samlede brutto inntekt er:

·         Under 5,45 G (pr. 01.05.22 kr 607 549) for 1. til 4. trinn. For heltidsplass skal du ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt.

·         Foreldrebetalingen til barn med særskilt behov på 5. til 7. trinn får gratis SFO-plass.

·         Det gis søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Søskenmoderasjon er 35 % for barn nr. 2 og utover.

Maks pris er kr. 3 827,- for heltidsplass.

Når du søker om redusert betaling må du dokumentere husstandens inntekt med siste års skattemelding. All skattbar inntekt fra arbeidsgiver og/eller NAV skal registreres for mor/far/samboer på samme bostedsadresse som barnet. Manglende inntekt skal også dokumenteres.

Vedtak om redusert betaling gjelder for ett skoleår.

Når søknaden er behandlet vil dere få et vedtak. Endringer i betalingssatsen gjelder fra måneden etter at søknad om dokumentert inntekt er levert.

Hvis det mangler dokumentasjon på inntekt vil søknaden bli avslått.

SØK HER

Barnehagesatser (Fra 01.08.2024)

BARNEHAGE 2024

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold for barnehage

1000

1200

1400

1600

2000

Kost

171

205

239

273

341

           

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

-300

-360

-420

-480

-600

Barn nr. 3 og eventuelt flere barn er gratis (Det betales kun for kost)

 

 

 

 

 

 

Makspris for opphold i barnehage er 2000 kroner i måneden. Pris for mat kommer i tillegg. Har du flere barn i barnehagen eller lav inntekt kan du få en lavere pris. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, men det er viktig at det er registrert samme søker på alle søsken.   

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og gratis for barn nr. 3 og flere.

2.     I tillegg betales det en egenandel for kost, kr. 341,- pr. mnd. for 100 % plass i kommunal barnehage. (80 % kost utgjør kr. 273,- pr. mnd, 70% kost utgjør 239 kr,- pr. mnd, 60% kost kr. 205,- pr. mnd. og 50% kost er på 171 kr pr. mnd.) Egenandel for kost varierer i private barnehager.

3.     Det betales for 11 mnd. Juli er betalingsfri. 

Se foreldrebetaling for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling               

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret. Både kommunale og private barnehager omfattes av ordningen.

Hvem kan få redusert foreldrebetaling?

 •  Ingen husholdninger skal måtte betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass
 •  Husholdninger med en samlet inntekt under 550.000 kroner

Gratis kjernetid

 • Dersom husholdningens samlede inntekt er under 642 700 kroner, gis det 20 timers gratis kjernetid per uke for 2,3,4 og 5-åringer og ved utsatt skolestart.

Søknadsfrist     

 • 1.juni for å få redusert foreldrebetaling fra august
 • Søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid behandles ellers fortløpende
 • Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft
 • Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen

Hvilke inntekter skal regnes med?

 • Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og person inntekt som kommer frem av siste kjente skattemelding
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst tolv av de siste atten månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldre/foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten der barnet er folkeregistrert.

Hva hvis inntekten er betydelig endret fra foregående år?

 • Får familien betydelig redusert inntekt i løpet av året, kan det sendes ny søknad. Det kan for eksempel være endring av sivilstatus eller endring i arbeidsforholdet

 • Endring av sivilstatus:

Data for endring oppgis i søknadskjema

 • Endring i arbeidsforhold:

Dokumentasjon fra tidligere arbeidsgiver på:

 • Dato og hva slags type endring
 • Inntekten hittil i år. Dette fremkommer på siste lønnsslipp

Dokumentasjon fra ny arbeidsgiver/NAV på:

 • Dato for endring
 • Ansettelsesforhold – stillingsbrøk og forventet inntekt ut året

 

Nyinnflyttet til Norge

 • Kommunen trenger vedtak fra NAV som bekrefter livssituasjon og økonomi

Hva skjer etter jeg har søkt?

 • Søknaden blir behandlet i den kommunen der barnet er folkeregistrert
 • Kommunen innhenter folke registrert adresse og inntektsopplysninger på deg/dere fra Folkeregisteret og Skatteetaten.
 • Du får tilsendt et vedtak etter at søknaden er behandlet
 • Du får tilsendt faktura 1 gang per måned. Det betales for 11 måneder. Juli er betalingsfri.

Har du behov for hjelp, kontakt servicetorget på telefon: 35 96 50 00

Velferd

Prisliste helse- og omsorgstjenester 2024

Abonnement for hjelp i hjemmet netto inntekt:

Pr.mnd

0 – 220.954 pr. år
220.954 – 334.431 pr. år
334.431 – 445.908 pr. år
445.908 – 557.385 pr. år
            > 557.385 pr. år

Kr.    230
Kr.    876
Kr. 1644
Kr. 3039
Kr. 3936

NB! Abonnementet Kr. 215- pr. mnd halveres ikke

 

Timebetaling:

 

Hjemmehjelp pr. time

Kr.    476

Opphold i alders-og sykehjem:

 

Rehabililtering/kortidsopphold:
Kortidsopphold pr. døgn
Dag/nattopphold pr. dag/natt


Kr.    193
Kr.    110

Legevaktstjenester

 

Sykepleieråd ved frammøte/Konsultasjon
Ekspedisjonsgebyr ved salg av medisiner/materiell Materiell/medikamenter
Sårbehandling
Fjerning av fremmedlegemer
Pari-/oksygenbehandling
Kateter
DT og Tetavax
Journalutskrift

 

 

Egen prisliste

Andre tjenester

 

Sykepleietjeneste utenom hjemmet
Salg av materiell – ekspedisjonsgebyr
Materiell

Kr    66
Kr    27
Egen prisliste

Trygghetsalarm:

 

Etableringsgebyr
Leie pr. måned

Kr.  662
Kr.  410

Fotpleie:

 

Pr. behandling

 Kr. 719

Frisør:

 

Permanent
Vask/legging
Klipp
Vask/ klipp/ legg

Kr.  1030
Kr.  346
Kr.  346
Kr.  566

Middag:

 

Stor porsjon middag
Liten porsjon middag
Risengrynsgrøt 
Dessert

Eksisterende abonnement endreskun den 1. hver måned.

Husholdningspenger i Bofellesskap pr.mnd

Kr.     103
Kr.      75
Kr.      75
Kr.      20

 


Kr. 3690

Vask av tøy:

 

Pr. kilo tørt tøy
Abonnement: Sengetøy,håndkler,kluter pr.mnd bonnement: Sengetøy, håndkler, kluter og privat tøy pr. mnd

Kr.   63
Kr. 446

Kr. 887

Dammane Dagavdeling:

 

Pr.dag

Kr. 110

 

 

 

 

Vaksinepriser 2024

Konsultasjonshonorar for personer ≥16 år

Kr.150

Boostrix-polio,

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio booster

Kr. 300

Tetravac

difteri, stivkrampe, kikhoste, polio basisvaksinering

Kr. 300

Dukoral pr.dose

Kolera 2 doser

Kr. 900

Stamaril

Gul feber

Kr. 400

Havrix adult

Hepatitt-A

Kr. 300

Havrix pediatric

Hepatitt-A

Kr. 250

Engerix B voksen

Hepatitt-B

Kr. 300

Engerix B barn

Hepatitt-B

Kr. 200

Twinrix voksen

Hepatitt A+B

Kr. 550

Twinrix barn

Hepatitt A+B

Kr. 400

Ixiaro

Japansk encefalitt

Kr. 900

Nimenrix

Meningokokk ACWY

Kr. 400

Verorab

Rabies

Kr. 700

Ticovac

Skogflått encefalitt

Kr 400

Ticovac junior

Skogflått encefalitt

Kr 350

Typhim

Tyfoidfeber

Kr. 250

BCG

Tuberkulose

Kr.0 KUN konsultasjonshonorar

Pneumovax

Pneumokokk

Kr. 400

Fluarix

Sesonginfluensa

Kr.250 UTEN konsultasjonshonorar

Polio

 

kr.150

Gardasil

HPV

kr. 1650

Cervarix

HPV

kr. 950

Dengufeber

Qdenga

kr. 1000

RS-virus (60 år og eldre)

 

kr. 2500

Kommunale avgifter

Alle prisene er inkludert mva.

Vann

VANN

2024

Tilkoblingsgebyr vann pr. tilkobling

125,-

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

3.631,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

2.149,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

2.819,-

Variabel del, hytte helårs (62,5 m3)

1.074,-

Variabel del, hytte 6 mnd (31,25 m3)

537,-

Variabel del hytte vannpostvann (15,62 m3)

266,-

 

 

Målt forbruk pr. m3

17,19

Avløp

AVLØP

2024

Tilkoblingsgebyr avløp pr. tilkobling

125,-

 

 

Årsgebyr: Fast del for alle abonnenter

4.634,-

Variabel del, bolig Gr 1 (125 m3)

2.969,-

Variabel del, bolig Gr 2 (164 m3)

3.895,-

Variabel del hytte helårs (62,5 m3)

1.484,-

Variabel del hytte 6 mnd (31,25 m3)

742,-

 

 

Målt forbruk pr. m3

23,75

Septiktømming

SEPTIKKTØMMING

2024

Årsgebyr bolig – pris pr. år

 

0-2 m3 - tømmes hver år

4.531,-

Større enn 2 m3 – tømmes hvert 2.år

4.014,-

Tømming utenfor rute

1.036,-

Tømming - Tett tank pr m3.

761,-

Tømming - Minirenseanlegg pr m3

761,-

Ikke klargjort tank

1.036,-

Tilsynsgebyr private anlegg (avg.fritt)

434,-

 

 

Fritidsbolig

2024

Tømming slamavskiller/tank – pris pr. tømming.

3.625,-

Feie- og branntilsynsgebyr

FEIE- OG BRANNTILSYNSGEBYR

2024

Feie-og tilsynsgebyr

951,-

Godkjenning/kontroll av ildsted

574,-

Renovasjonsgebyr

Renovasjon i Grenland

Parkeringsgebyr

PARKERINGSGEBYR

2024

Parkeringsgebyr Krogshavn - faste plasser pr år

1.300,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort hytter

950,-

Parkeringsgebyr Krogshavn - sesongkort dagsbesøkende

300,-

Parkeringsgebyr Krogshavn pr dag

30,-

Parkeringsgebyr Rognstranda pr dag

30,-

Parkering Valle pr døgn

50,-

Torgplasser

TORGPLASSER. (avg.fritt)

2024

Torgplass – fast tildelt plass

593,-

Torgplass – tilfeldig plass pr dag

294,-

Plasser som disponeres etter kl 18.00

8.409,-

Leie av asfaltert areal som disp.24 t/døgn i min. 1 mnd. pr. m2.

395,-

Leie av tilfeldig containerplass utover en uke, pris pr. døgn

252,-

Gravesøknader

GRAVESØKNADER

2024

Gebyr for gravesøknad

3.000,-

Terminoppsett - Kommunale avgifter

Se terminoppsett

Standard terminoppsett er at gebyrene fordeles på 12 terminer.
Det er også mulig å velge 1 termin i året eller 4 terminer i året.

Dersom du ønsker å endre terminoppsett, må dette sendes skriftlig og merkes med «TERMIN gårds- og bruksnummer».  

Du får da en skriftlig bekreftelse/tilbakemelding fra Kommunalteknikk.

Epost: postmottak@bamble.kommune.no 
Post: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund    

Dersom du er bruker av avtalegiro, bør du samtidig sjekke om du har lagt inn en beløpsgrense som må justeres i forhold til endring av terminbeløpet.

Gebyrregulativ for plan og byggesak 2024

Lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven,

matrikkelloven, forurensingsloven, konsesjonsloven og jordloven 

Lokal forskrift

Kapittel 1 -  Generelle bestemmelser

Kapittel 2 - Private planforslag (reguleringsplaner)

Kapittel 3 - Byggesak

Kapittel 4 - Eierseksjonering

Kapittel 5 - Matrikkelarbeid

Kapittel 6 - Utslippssaker

Kapittel 7 – Konsesjonssaker etter konsesjonsloven og delingssaker etter jordloven

 

Kultur

Voksenopplæring

Vi arrangerer norskprøver, prøver i samfunnskunnskap og statsborgerprøver i samarbeid med Kompetanse Norge fire ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og dager. 

Pris for prøver:

Norskprøve skriftlig A1-B2: 900 kr eller 300 kr per delprøve (lytt, les, skriv).
Norskprøve muntlig A1-B2: 900 kr
Samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve: 800 kr.

Norskprøve C1: Les og muntlig, 1500 kr // Lytt og skriv, 1000 kr.
C1 prøven avholdes to ganger i året, sommer og vinter.  

Hvis du ikke kan møte på prøven må du melde deg av i god tid.

Avmelding må skje senest 48 timer før prøven. Ved for sen avmelding eller ikke oppmøte til prøven, vil du få en faktura på 200 kr.Kulturskolen

Elevavgift

3.950 kroner pr år, betales i 2 terminer á 1.975 kroner.

Disse satsene indeksreguleres hvert år

Moderasjon for flere kurs

En av elevplassene betales fullt ut, 25% reduksjon på andre plasser. Gjelder ved flere kurs og/eller søsken.

Det gis bare en moderasjon per disiplin. Dersom elevene kvalifiseres for både moderasjon for flere kurs, søskenmoderasjon og moderasjon for kort år, velges den moderasjonen som er gunstigst for foreldrene.

Moderasjon for ”kort” år i kulturskolen.

Dersom semesteret blir avkortet mer enn 2 uker pga. forhold som kulturskolen er ansvarlig for, gis det også reduksjon på elevavgiften.

Familier med behov

for økonomisk hjelp

 

Dekkes 100% av «bli med midler»

Virksomhet for kultur er ansvarlig for disse midlene, så kulturskolen sender over fakturaene direkte til dem. Behovet må bekreftes hvert år.

MLFB

960 kr pr kurs (120 pr gang)

8 ukers kursSalg av tjenester til skolekorps:

Bamble bibliotek

Lånekort:

• Ved tap av lånekort må nytt lånekort bestilles. Dette koster kr. 10-.

Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter følgende satser: Voksne    Barn

• 1. purring    40,-    20,-
• 2. purring    60,-    30,-
• 3. purring    100,-    50,-

Dersom det lånte materialet ikke blir levert til tross for 3 purringer, vil saken bli sendt videre til inkasso og låneretten vil bli inndratt.

Utleie kommunale bygg

Oversikt utleie kommunale bygg

Betal med Avtalegiro

 avtalegiroAvtaleGiro gir følgende fordeler:

 • Du blir varslet minst 7 dager før forfall – da har du full kontroll med regningene dine
 • Din konto blir automatisk belastet ved forfall – du slipper å betale giroen i (nett)banken
 • Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften – da får du god oversikt
 • Er ikke avhengig av at du har en nettbankløsning.

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger. Med AvtaleGiro besørger banken at regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Typiske regninger er kommunale avgifter, barnehage, sfo og andre tjenester fra kommunen. Alle banker i Norge tilbyr tjenesten.

AvtaleGiro trekk vil bli varslet på kontoutskriften din, eller direkte fra betalingsmottaker. Når du ser dette varselet første gang, betyr det at avtalen om å betale med AvtaleGiro er på plass i banken din. Da vil neste, og påfølgende regninger bli betalt med AvtaleGiro. Enklere kan det ikke bli.

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige prisjusteringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske fakturabeløpet.

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bank for å skrive under på en avtalegiro avtale. Husk å ta med avtalekidnummer, som står på tilsendt papirfaktura. Avtalekidnummer kan også fås ved å kontakte kommunen.

Kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut avtalegiro avtale. Formular kan fås hos oss. Vi hjelper til med å fylle ut. Du må signere og avtalen må leveres din bank.

Ønsker du å lese mer om AvtaleGiro gå inn på www.avtalegiro.no. AvtaleGiro kan også velges i kombinasjon med eFaktura.

Betal med Efaktura 

efakturaForutsetningen for å få regningene som eFaktura er bruk av nettbank. Regningene sendes elektronisk til nettbanken der den skal behandles.

Fordeler for deg:

 • Du slipper å registrere beløp, kid- og kontonummer ved betaling.
 • Du velger selv når du vil gå inn å betale – med et enkelt tastetrykk.
 • Regningen oppbevares elektronisk i nettbanken. Du kan når som helst gå inn å se på regninger som er betalt eller som ligger til forfall.
 • Hvis du ønsker det, kan det varsles på e-post elles sms når en ny regning ligger klar i nettbanken.

OBS! Dersom du har flere nettbankløsninger vil fakturaen bli synlig i alle løsningene inntil fakturaen blir betalt fra en av nettbankene.

Hvordan komme i gang?
1. Enkleste metode: I de fleste nettbanker vil du få spørsmål om du vil motta eFaktura neste gang du betaler regning fra kommunen. Svar JA neste gang du får spørsmål om å få eFaktura fra Bamble kommune!

2. Aktiv metode: Logg inn i nettbanken. Finn fram til eFaktura og registrér en eFaktura avtale med Bamble kommune. Du trenger en eFaktura-referanse. Efaktura-referansen er lik kundenummer (se feltet R-kundenr. på giro) med ledende nuller foran (totalt 8 siffer). Eksempel kundenr. 5432, eFakturareferanse 00005432.

Efaktura kan også velges i kombinasjon med avtalegiro. Les mer på www.efaktura.no

I Bamble kommune har vi fokus på miljø. Både AvtaleGiro og Efaktura er effektive og positive bidrag til miljøet. Si JA TAKK til avtale neste gang du betaler regningen fra oss.

Skyldnerportal

Har du utestående inkassokrav til Bamble kommune? På Skyldnerportalen får du full oversikt over kravet. Logg inn med BankID.

Det er fem ulike valg for kreditor:

 • Ved å klikke på ikonet for siste tiltak får du opp en PDF med siste tiltak
 • Ved å klikke på betal direkte fra bank får du opp valg i Neonomics for betaling av kravet
 • Ved å klikke på be om utsettelse får du opp en mulighet til å skrive en anmodning til saksbehandler for utsettelse. Denne sendes saksbehandler for avgjørelse
 • Ved å klikke på Avdragsavtale får du opp en mulighet til å be om en avdragsavtale. Dette sendes til saksbehandler for avgjørelse
 • Ved å klikke på se mer får du oversikt over kravet med fakturateksten.
Sist oppdatert: 18. juni 2024