Byggesak

Kontaktperson

Kari Anne Rogn - tlf: 35 96 50 93 - E-post

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Søknadsskjema

1. Byggetiltak som ikke krever søknad

Noen mindre tiltak kan gjennomføres uten kommunal saksbehandling. Men enkelte forutsetninger må være oppfylt. De vanligste tiltak som ofte er fritatt fra byggesaksbehandling er bygging av trapp, innsetting av takvindu og mindre fasadeendringer.

Veiledning

2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

Tiltak hvor du som ufaglært privatperson kan søke. I disse sakene har du selv ansvar for at tiltaket oppfyller alle krav som er gitt i lover, forskrifter og planer. De vanligste tiltak i er garasjer, terrasser og tilbygg.   

Veiledning

3. Søknad om tiltak med ansvarsrett

Større tiltak krever at søknad sendes inn av profesjonell aktør som innehar nødvendig kunnskap om plan- og bygningsloven. Søkers kunnskap må dokumenteres gjennom utdanning og praksis, eller ved at det foreligger sentral godkjenning av foretaket. Eksempler på tiltak som er søknadspliktig er bolighus og større bygninger, endring av tak og bruksendring til utleieleilighet. Det finnes to forskjellige søknadsformer.    

Veiledning

Søknad i to trinn

Rammetillatelse -        Veiledning 

Igansettingstillatelse - Veiledning 

Oppføring av ny bolig

Hvordan søker du?

  1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
  2. Bestill naboliste fra Geodataseksjonen
  3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
  4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Nyttige lenker - byggesak:

Aktuelle tjenester

Sist oppdatert: 01. mars 2021